2. Inför din ansökan

Det här avsnittet ger dig grundläggande information som du behöver när du ska söka regionala projektmedel.

Om regionala projektmedel

Regionala projektmedel är ett anslag från regeringen till åtgärder som skapar regional tillväxt och utveckling inom de fokusområden som anges i Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi. Dessa särskilda regionala tillväxtmedel (projektmedel) är ett verktyg för att genomföra Sveriges regionala tillväxtpolitik vars mål är: ”Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”.

Finansiering i form av regionala projektmedel kan uppgå till högst 50 % av den totala projektkostnaden. Utbetalning av projektmedel sker i efterhand efter redovisning av upparbetade kostnader.

50502.png

Vem kan söka regionala projektmedel?

De som kan söka är juridiska organisationer, främst kommuner, myndigheter, universitet och högskolor, ideella föreningar med flera.

Ansökningsprocessen

Innan en ansökan om regionala projektmedel tas fram bör du eller den organisation du företräder ta kontakt med en av projektutvecklarna på Region Kalmar län. Formulera gärna din första projektidé skriftligt i vår nedladdningsbara mall för en tidig projektidé.

Du som söker projektfinansiering får en projektutvecklare att ha dialog med inför att en komplett ansökan skickas in. Tänk på att regionala projektmedel måste sökas i god tid. Tänk även på andra finansiärers handläggningstider och särskilda utlysningstider för att få ihop hela den aktuella finansieringen.

Ansökan är offentlig handling

När du lämnar in en ansökan om projektfinansiering till Region Kalmar län blir den en offentlig handling och uppgifter som finns i ansökan är offentliga. Det innebär att intressenter har rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om vi beviljar stöd eller inte.

Snedvriden konkurrens

Konkurrenssituationen på den fria marknaden kan snedvridas genom att en organisation får offentligt stöd. Risken för att offentliga medel kan gynna enskilda företag eller vissa grupper av företag kallas för ”statsstöd” och är i principförbjudet enligt EU-fördraget. Kontakta Region Kalmar län för mer information om vad som gäller för din organisation.

Samverkansprojekt

I ett samverkansprojekt går två eller flera parter samman för att genomföra ett stort sammanhållet projekt. Parterna i ett samverkansprojekt utser gemensamt en sökande som blir projektägare. Ett syfte med samverkansprojekt är att uppnå stordriftsfördelar i verksamheten. Flera parter ska kunna ta del av stödet. Kriterier för samverkansprojekt:

 • Samtliga parter/aktörer ska vara namngivna redan i ansökan om stöd.
 • Enbart aktörer som själva kan vara stödmottagare får ingå som part i ett samverkansprojekt.
 • Ett samverkansprojekt får inte bildas för att kringgå lagen om offentlig upphandling.
 • Alla parter ska ta del av stödet (projektägare får del av stödet direkt och parterna indirekt).

Roller, ansvarsfördelning och finansiering regleras genom ett samverkansavtal mellan berörda parter.

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län

Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi (Klimat att växa i) är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete med syfte att skapa bästa möjliga framtid för alla som bor och verkar i vårt län. Ditt projekt ska bidra till något eller några av de prioriterade insatsområden som pekas ut i strategin.

Prioriterade insatsområden

 • Delaktighet, hälsa och välbefinnande,
 • god miljö för barn och unga,
 • hållbar samhällsplanering,
 • stärkt konkurrenskraft.

Tre övergripande perspektiv genomsyrar alla fyra insatsområden:

 • Digital omställning,
 • kompetensförsörjning,
 • internationalisering.

Insatsområdena har sinsemellan starka kopplingar och samband. I visionen är Kalmar län 2030 en hållbar region där människor växer, företag och organisationer etablerar sig och utvecklas, konkurrenskraften har stärkts och kopplingen mellan stad och land är stark. Inom ramen för de prioriterade insatsområdena finns flertalet strategier och handlingsprogram, vilka utgör vägledning till dig som söker projektmedel.

Andra relevanta strategier

Eftersom syftet med de regionala projektmedlen är finansiering av riktade insatser för att skapa regional tillväxt och utveckling är det viktigt att även koppla ditt projekt till andra gemensamma strategier på europeisk, nationell eller regional nivå.

Exempel på andra strategier är Europas gröna giv, FNs agenda 2030, EU:s strategi för Östersjöregionen, Nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021-2030, Smart industri, med flera.