4. Handledning - hållbarhetsperspektiv

När du ansöker om regionala projektmedel ska du beskriva hur
olika hållbarhetsperspektiv kommer att användas som verktyg
för att nå projektets mål och resultat.

När du ansöker om regionala projektmedel ska du beskriva hur olika hållbarhetsperspektiv kommer att användas som verktyg för att nå projektets mål och resultat samt att bidra till en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menar vi insatser som leder eller bidrar till:

 • Ekologisk eller miljömässig hållbarhet, som minskad klimatpåverkan, renare vatten, minskad användning av farliga ämnen och utveckling av värdefulla landskap;
 • Ekonomisk hållbarhet, som växande företag, ökad internationalisering och förnyelse i näringslivet; samt
 • Social hållbarhet, som integration, mångfald, ungas delaktighet, kompetensförsörjning och jämställdhet.

Projekt som söker minst 500 000 kr i regionala projektmedel ska ange tydliga aktiviteter i sin projektansökan för hur projektet avser att bidra till hållbar utveckling.

I Region Kalmar län har vi valt att särskilt belysa tre hållbarhetsperspektiv
som bidrar till hållbar utveckling;

 • miljömässig hållbarhet,
 • jämställdhet och
 • mångfald.

Vi ser att vi där har stora såväl utmaningar som potential för stärkt regional utveckling.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar huvudsakligen om minskade (negativa) utsläpp och minskad miljöpåverkan, samt effektivt resursutnyttjande av exempelvis energi och råvaror. Det kan också handla om att utveckla våra värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Miljömässig hållbarhet i projekt

Det är bra om du redan i planeringen reflekterar över vilka konsekvenser projektet får för miljön och hur det på kort och lång sikt kan bidra till en bättre miljö. Miljömässig hållbarhet i projekt kan delas in i två delar:

 • projektets verksamhet: att säkerställa att projektet under projekttiden genomförs på ett miljösmart sätt för att inte bidra till negativ miljöpåverkan;
 • projektets inriktning: att säkerställa att projektets mål, resultat och effekter bidrar till en positiv förändring för miljön.

I projektansökan ska följande framgå:

 • Utgångsläget för miljömässig hållbarhet inom projektets verksamhetsområde. Vilka utmaningar och möjligheter finns?
 • Hur aktiviteter som främjar miljömässig hållbarhet ingår i projektet.
 • På vilket sätt projektets resultat och effekter påverkar miljömässig hållbarhet?

Kontrollfrågor vid projektplaneringen - miljömässig hållbarhet

 • Vilka naturresurser är projektet, regionen och det regionala näringslivet beroende av? Exempelvis: Skog, mineraler, vind, vatten, fossila bränslen, ekosystemtjänster.
 • Vilka och vad (luft, vatten, odlingslandskap, och så vidare) påverkas av projektets aktiviteter? Jämför med frågan ovan. Det kan handla om att se det från olika synvinklar.
 • Påverkar projektet länets vattenförbrukning och/eller landskapets vattenhållande förmåga?
 • Hur kan projektet bidra till mer hållbar användning av naturresurserna, minskad användning av kemikalier och minskat avfall?
 • Bidrar projektet till ytterligare exploatering av naturmark eller vattenområde?
 • Hur kan projektet bidra till ökad resurseffektivitet hos målgruppen, till exempel effektivare återanvändning av material, energibesparing, vattenbesparing, minskade utsläpp, mer miljöanpassade transporter?
 • Tar projektet fram nya innovativa produkter och/eller tjänster som minskar påfrestningen på miljön?
 • Vilka aktörer i din närhet arbetar med miljöfrågor? Finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring?
 • Arbetar din organisation med miljökrav vid upphandlingar?

Jämställdhet

Jämställdhet är en del av social hållbarhet och innebär att alla, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Ett jämställt samhälle är en viktig framgångsfaktor för regional utveckling. Forskningen visar att det finns tydliga samband mellan jämställdhet och tillväxt på fler sätt:

 • Jämställdhet gör att arbetskraften används effektivare
 • Jämställdhet ökar den regionala attraktiviteten
 • Jämställdhet fördjupar demokratin och ökar det sociala kapitalet
 • Jämställdhet ökar innovationsförmågan i företag och organisationer

jamstallt.png

Jämställdhet i projekt

Du integrerar jämställdhetsperspektivet i ditt projekt genom att du synliggör kvinnors och mäns villkor och förhållanden och reflekterar över vilka konsekvenser projektet får för kvinnor, män, pojkar och flickor samt hur projektet på kort och lång sikt kan bidra till en ökad jämställdhet.

Jämställdhet i projekt kan delas in i två delar:

 • projektets verksamhet: att säkerställa att projektet planeras, genomförs och följs upp på ett sätt som främjar ökad jämställdhet och synliggör kvinnors och mäns olika förutsättningar och erfarenheter, till exempel i gruppers sammansättning, bildspråk i intern och extern kommunikation, kompetens om jämställdhet och könsuppdelad statistik.
 • projektets inriktning: att säkerställa att projektets mål, resultat och effekter bidrar till en positiv förändring för jämställdhet inom projektets verksamhetsområde.

I projektansökan ska följande framgå:

 • Utgångsläget för jämställdhet inom projektets verksamhetsområde. Vilka utmaningar och möjligheter finns?
 • Reflektion över målgruppen utifrån ett jämställdhetsperspektiv, har kvinnor och män olika förutsättningar, vad beror det på? Kort och gott, hur kan kvinnor, män, pojkar och flickor påverka, samt hur påverkas kvinnor, män, pojkar och flickor?
 • Reflektion över projektorganisationen utifrån ett jämställdhetsperspektiv, tillvaratas kvinnor och mäns kompetens på lika villkor, tas hänsyn till olika förutsättningar, i exempelvis arbets- och privatlivet?
 • Hur aktiviteter som främjar jämställdhet ingår i projektet, finns särskilda insatser för att öka jämställdheten?
 • Indikatorer uppdelade på kvinnor och män, finns könsuppdelad statistik, hur kan den följas upp och i vilket syfte?
 • På vilket sätt projektets resultat och effekter påverkar jämställdheten och, på andra hållet, kan projektet genom medvetet arbete mot ökad jämställdhet bidra till bättre resultat och positiva effekter på sikt?

Kontrollfrågor vid projektplaneringen - jämställdhet

 • Vilken kompetens finns i din organisation runt jämställdhet/jämställdhetsintegrering? Finns det planer på att förstärka kompetensen?
 • Vilka kompetenser och erfarenheter behövs i ditt projekt? Vilka personer eller grupper ingår i projektet, hur ska projektet få in deltagare med olika bakgrund som kan bidra med nya infallsvinklar och en bättre analys av möjligheter?
 • Har du säkerställt en balanserad könsfördelning i projektorganisationen (projektledning, styrgrupp, arbets- och referensgrupper och så vidare)?
 • Om ditt projekt har en koppling till en specifik bransch, vilka grupper arbetar inte i de branscher som berörs av projektet och varför ser det ut så?
 • Vilken målgrupp har projektet? Kan du bredda målgruppen och nå ut till fler personer av olika kön? Vilka risker medför det om du väljer bort vissa perspektiv eller grupper? Kan du anpassa ditt språk och dina kommunikationskanaler till nya grupper?
 • Har du tillgång till relevant könsuppdelad statistik att jämföra mot?
 • Kommer projektets resultat till nytta för flera olika grupper? Bidrar det till att bryta traditionella könsmönster?
 • Vilka aktörer i er närhet arbetar med jämställdhet? Finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring?
 • Följer du upp hur insatserna eller metoderna påverkar projektet? Ser du till att effekterna av ert arbete går att mäta? Exempel på frågor om uppföljning kan vara: Vilka nya målgrupper har ni nått? Hur ser könsfördelningen ut? Hur har attityder förändrats?
 • Ställer din organisation krav på kompetens inom jämställdhet i alla upphandlingar?
 • För fler tips och rekommendationer besök gärna Jämställ.nu och SKR om jämställdhet.

Mångfald

Mångfald kan inrymma perspektiv som till exempel etnisk tillhörighet, kön, könstillhörighet, funktionsvariationer, klass, sexuell läggning och ålder. Mångfald är ett eftersträvansvärt tillstånd där människor med ursprung i olika etniska och kulturella miljöer berikar samhället genom sina olika erfarenheter och där alla förmågor bejakas och tas tillvara.

Mångfald i projekt

Att du har ett mångfaldsperspektiv i ditt projekt innebär att var och en har möjlighet att bidra med sin unika erfarenhet och kompetens så att samhällets mångfald blir en fungerande helhet och gemensam tillgång. Mångfald i projekt kan delas in i två delar:

 • projektets verksamhet: att säkerställa att projektet planeras, genomförs och följs upp på ett sätt som främjar ökad mångfald, till exempel olika gruppers sammansättning, bildspråk i kommunikation och kompetens gällande mångfald.
 • projektets inriktning: att säkerställa att projektets mål, resultat och effekter bidrar till en positiv förändring för mångfald i projektets verksamhetsområde.

I projektansökan ska följande framgå:

 • Utgångsläget för mångfald inom projektets verksamhetsområde. Vilka utmaningar och möjligheter finns?
 • Reflektion över målgruppen utifrån ett mångfaldsperspektiv.
 • Reflektion över projektorganisationen utifrån ett mångfaldsperspektiv.
 • Hur aktiviteter som främjar mångfald ingår i projektet.
 • På vilket sätt projektets resultat och effekter påverkar mångfald?

Kontrollfrågor vid projektplaneringen - mångfald

 • Genomför gärna en mångfaldsanalys (exempelvis SWOT) som underlag för projektbeskrivningen.
 • Har du säkerställt kompetens i arbete med mångfald? Finns det planer på att förstärka kompetensen?
 • Hur ser projektets målgrupp ut när det gäller mångfald? Finns det relevant kunskap om målgruppen för projektet utifrån ett mångfaldsperspektiv?
 • Har du tillgång till relevant statistik, exempelvis kring arbetslöshet kopplat till kön, ålder och etnisk tillhörighet?
 • Har du säkerställt att alla samverkande och deltagande aktörer i projektet har kunskap om att arbeta med mångfald?
 • Vilka strukturella förändringar avseende mångfald förväntas projektet bidra till?
 • Vilken kompetens finns i projektets organisation om likabehandling? Finns det planer på att förstärka kompetensen?
 • Vilka kompetenser och erfarenheter behövs i ditt projekt? Vilka personer eller grupper ingår i projektet, hur ska projektet få in deltagare med olika bakgrund som kan bidra med nya infallsvinklar och en bättre analys av möjligheter?
 • Speglas mångfald i projektorganisationen (projektledning, styrgrupp, arbets- och referensgrupper)? Möjliggör projektet att kunskaper och erfarenheter från till exempel personer med olika etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder med flera tas tillvara?
 • Vilka branscher i regionen berörs av projektet? Hur ser fördelningen ut mellan exempelvis kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsvariationer, med mera? Varför ser det ut så?
 • Vilken målgrupp har projektet? Kan du bredda målgruppen och nå ut till fler personer med olika bakgrund? Vilka risker medför det om du väljer bort vissa perspektiv eller grupper? Kan du anpassa ditt språk och dina kommunikationskanaler till nya grupper?
 • Kommer projektets resultat till nytta för flera olika grupper? Bidrar det till att bryta traditionella mönster?
 • Vilka aktörer i din närhet arbetar med mångfald? Finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring?
 • Ställer du krav på mångfaldskompetens i alla upphandlingar?
 • Har du tillgång till relevant statistik kring mångfald inom projektets verksamhetsområde och målgrupp?
 • Hur kommer projektet att bidra till ökad tillgänglighet för funktionshindrade (fysisk, psykosocial, informativ och kommunikativ tillgänglighet)?
 • Följer du upp hur insatserna eller metoderna påverkar projektet? Ser du till att effekterna av ditt arbete går att mäta? Exempel på frågor om uppföljning kan vara: Vilka nya målgrupper har du nått? Hur har attityder förändrats?
 • För fler tips och rekommendationer besök gärna Myndigheten för delaktighet.