Europeiska regionala utvecklingsfonden - Småland och öarna

Fonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.

EUlogo_regutvfond_2.pngKalmar län ingår i programområdet Småland och Öarna.

Det övergripande målet för det regionala strukturfondsprogrammet 2014-2020 är att stärka konkurrenskraften för att uppnå en hållbar tillväxt. Programmet omfattar Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Gotlands län. Tillväxtverket är förvaltningsmyndighet och det regionala kontoret finns i Jönköping.

Uppdatering (14/4-21): Ett nytt program för perioden 2021-2027 är under framtagning. Ny information kommer att publiceras när programmet är antaget av Europeiska kommissionen.

Region Kalmar läns uppgift är bland annat att ge råd och information till projektägare i länet. I vårt uppdrag ingår också att lämna yttranden över de ansökningar som Tillväxtverket behandlat, godkänt och därefter lämnat vidare till Strukturfondspartnerskapet för prioritering. De sammanvägda synpunkterna från regionkommunerna i området ligger till grund för partnerskapets prioritering.

Prioriterade insatser för strukturfondsprogrammet

Programmet ska användas för att stärka det regionala utvecklingsarbetet de kommande åren. De insatser som prioriteras i programmet för Småland och Öarna är de som:

  1. Stärker forskning, teknisk utveckling och innovation (34 %)
  2. Ökar tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (10 %)
  3. Ökar konkurrenskraften hos små och medelstora företag (40 %)
  4. Stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 %)

Programmet framtaget genom bred förankring

Länens regionala utvecklingsstrategier och program samt OECD-analysen över Småland och Blekinge ligger till grund för det nya strukturfondsprogrammet.

Bakom arbetet har funnits en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från varje region samt en styrgrupp bestående av länens regiondirektörer tillsammans med regioncheferna från ESF-rådet samt Tillväxtverket i Jönköping. Till arbetet kopplades även en politisk styrgrupp bestående av två politiker per region samt strukturfondspartnerskapets ordförande.

I arbetet med programmet har ett brett partnerskap deltagit i de fyra länen för att lämna synpunkter och inspel till programmet. Tjänstemän inom valda sakområden, olika nätverk med sakkunniga samt experter inom jämställdhet och tillgänglighet har också bidragit. Arbetet har samordnats av Region Kalmar län.