Sociala fonden Småland och öarna

Europeiska socialfonden stödjer projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Region Kalmar läns uppgift är bland annat att ge råd och information till projektägare i länet.

Enligt Socialfondsprogrammet för 2014-2020 ska den Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att Europa 2020-strategins målsättningar nås. 

Uppdatering (16/4-21): Ett nytt program för perioden 2021-2027 är under framtagning. Ny information kommer att publiceras när programmet är antaget av Europeiska kommissionen.

I Sverige genomförs programmet i åtta geografiska områden. Programområdet Småland och öarna utgör ett av dessa och omfattar Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län samt Gotland. En regional handlingsplan har tagit fram i samverkan mellan berörda fyra län och anpassats till varje områdes behov och möjligheter.

Programmets syfte

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att:

  • stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden,
  • förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
  • öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden,
  • underlätta unga kvinnor och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Stort fokus sätts på utvärdering av insatsernas effekter.

Programmets omfattning

Den regionala handlingsplanen för Sociala fonden för Småland och öarna 2014-2020 omfattar programområde 1 och 2

  • Programområde 1: Kompetensförsörjning
  • Programområde 2: Ökade övergångar till arbete

Insatser i programområde 1 ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov.

Insatser i programområde 2 ska bidra till att tillämpa och utveckla metoder som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden.

Målgrupperna i programområde 1 och 2 kan samverka och verksamma inom ideell sektor har möjlighet att få kompetensutveckling.

Horisontella principer

Följande gemensamma utgångspunkter för programområdena ska genomsyra hela programmet och dess insatser:

  • Jämställdhetsintegrering
  • Tillgänglighet för personer med funktionshinder,
  • Hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering
  • Transnationalitet. Fokus på Östersjöområdet prioriteras.

Nationellt Socialfondsprogram 2014-2020

Det finns också ett nationellt socialfondsprogram samt en nationell handlingsplan med utgångspunkter och prioriteringar för satsningarna med ett nationellt perspektiv, som i huvudsak ändå genomförs på lokalplanet.