Stöd till organisationer och studieförbund

Vårt stöd till studieförbund utgår till regional verksamhet som syftar till att stödja och utveckla den lokala verksamheten i hela länet genom utbildning av ledare och funktionärer samt verksamhetsutveckling.

Nya riktlinjer för stöd till civilsamhället

Under 2021 har Region Kalmar län gjort en översyn av riktlinjer för stöd till civilsamhället. De ideella organisationer som rymts inom ramen för denna översyn har varit studieförbund, barn- och ungdomsorganisationer, idrottsförbund, pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer, nykterhetsorganisationer, brottsofferjourer och kvinnojourer.

Syftet med översynen har varit att se över villkor för bidrag och former för uppföljning för att skapa ökad tydlighet och transparens.

Regionala utvecklingsnämnden har den 26 maj 2021 beslutat att godkänna nya riktlinjer för stöd till civilsamhället. De nya riktlinjerna träder i kraft från och med januari 2022 och ersätter tidigare riktlinjer.

För dig som arbetar inom studieförbund eller ungdomsorganisationer

Du som arbetar med studieförbund eller ungdomsorganisationer hittar mer information Samarbetsportalen. Där hittar du blanketter och formulär som är kopplade till anslag för studieförbund och ungdomsorganisationer.

Uppdaterad 22 januari 2021 Lämna synpunkter på innehållet