Familj som cyklar.

Våra fokusområden inom folkhälsa

Här kan du ta del av de områden som är särskilt prioriterade för oss just nu när det kommer till att stödja länets invånare i att göra hälsosamma val.

Tobak

Att vara tobaksfri är en av de viktigaste förebyggande insatserna du kan göra för din hälsa. I Sverige har tobaksbruket minskat sedan i mitten av 80-talet men fortfarande är daglig rökning den enskilda levnadsvana som skapar störst ohälsa i Sverige. Varje år dör 12 000 människor i vårt land till följd av sin egen eller andras rökning.

Pågående insatser

Region Kalmar län har som mål att länet ska vara tobaksfritt år 2025 och har anslutit sig till opinionsbildningsprojektet "Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025". För att nå målet finns en strategi och en handlingsplan med aktiviteter som ska stötta länets invånare till att uppnå tobaksfrihet.

För att få bort tobaksbruket i länets alla högstadie- och gymnasieskolor bedriver Region Kalmar län ett långsiktigt arbete bedrivs i samråd med länets kommuner. Vi  arbetar med Tobaksfri duo på högstadiet och Tobaksfri Utmaning på länets gymnasieskolor. Målet är att alla elever i åk 9 ska vara tobaksfria 2020.

För att motivera till tobaksfrihet arbetar Region Kalmar län också för en utökning av tobaksfria miljöer och erbjuder stöd via tobaksavvänjare på länets hälsocentraler. Särskilda insatser ska tas fram för att stödja goda levnadsvanor för prioriterade grupper; gravida, asylsökande och personer med psykisk sjukdom.

Kontakt

Marie Tigerryd

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde tobak

0480-842 13

Fysisk aktivitet

Att vara fysiskt aktiv är en viktig faktor för att förebygga och behandla bland annat hjärt/kärlsjukdom, stroke, diabetes typ 2, cancer och psykisk ohälsa.

Människan har gått från fysiskt krävande arbeten där man varit beroende av att med egen kraft transportera sig till att idag tillbringa allt mer tid stillasittande under transport, jobb och fritid. Fysisk aktivitet är inte längre en del av de vardagliga rutinerna utan ses som ett motionspass och träning. Allt fler människor blir sjuka av stillasittande arbete och brist på rörelse och motion på fritiden. Samtidigt ökar kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet för folkhälsan.

Pågående och planerade insatser

Andelen fysiskt aktiva varierar i länet. Region Kalmar län prioriterar insatser för särskilda grupper däribland barn och unga samt äldre. Riktade insatser såsom "Kom igång"-satsningen och "Sund Smart Stark Senior" har gjorts i kommuner där det funnits ett behov utifrån nationell och regional data. Det hälsofrämjande arbetet kommer framöver att utvecklas för att förebygga fysisk inaktivitet hos barn och unga liksom asylsökande/nyanlända.

Tillsammans med Smålandsidrotten, P4 Kalmar, Högby IF och Kalmar FF arrangerar landstinget årligen "Världens Barn-loppet" med syfte att uppmuntra och inspirera länets invånare till fysisk aktivitet.   

Arbetet med fysisk aktivitet och satsningen "Kom igång" finns idag integrerad i vår folkhälsoplan.

Kontakt

Hanna Johansson

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde fysisk aktivitet

0480-445 227

Psykisk hälsa och suicidprevention

Psykisk hälsa är en viktig resurs ur ett välbefinnandeperspektiv och kan bidra till att livet upplevs som meningsfullt. God psykisk hälsa ökar dessutom motståndskraften mot sjukdomar och bidrar till att vi kan hantera påfrestningar i vardagen.

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige, framför allt bland unga där andelen med ångest, oro och sömnproblem har tredubblats sedan 90-talet. Nära 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och nästan varannan person kommer någon gång i livet att drabbas.

Kontakt

Cecilia Gamme

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde psykisk hälsa/suicidprevention

0480-842 31

Jämställdhet på lika villkor

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati.

Region Kalmar län har som eget mål att jämställdhetsintegrera all verksamhet så att vi kan erbjuda alla invånare en likvärdig service, oavsett kön. Detta innebär bland annat att könsuppdela statistik, analysera osakliga skillnader mellan könen och mellan andra grupper som kan tyda på ojämlik verksamhet och att långsiktigt arbeta för att åtgärda dessa.

Kontakt

Carolina Lenesdotter

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde jämställdhet/jämlikhet

0703-509 414