Kustbild med en segelbåt.

Miljö och hållbarhet

Region Kalmar län arbetar hälsofrämjande och ska stå för en god miljö och ta ett långtgående miljöansvar.

I Sverige är det övergripande miljömålet att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att öka miljö- och hälsoproblemen utanför landet. Region Kalmar län är en viktig aktör i Sveriges arbete för att uppnå de målen.

Vårt miljöarbete ska bidra till en hållbar utveckling och minska den negativa miljöpåverkan. Strategiska insatser på olika områden är en av förutsättningarna för att förverkliga vår vision om ett friskare, tryggare och rikare liv. Våra fokusområden är att främja hälsa, förbättra resurshantering och förebygga förorening.

För dig som arbetar med miljöfrågor

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat om vårt arbete med Fossilbränslefri region, vatten, sjöar och hav samt inom Klimatsamverkan Kalmar län.