Kollektivtrafik och Regional kollektivtrafikmyndighet

Vi ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Det betyder att vi planerar och utvecklar dina möjligheter att resa kollektivt.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 på remiss

Förslaget till ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län är på remiss mellan 14 maj och 9 oktober 2020. Remissförfarandet ger en bred grupp intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Region Kalmar län, som regional kollektivtrafikmyndighet, har efter dialog med länets kommuner, Trafikverket, angränsande regioner och andra berörda intressenter reviderat länets trafikförsörjningsprogram. Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken perioden 2021-2029

Remissen av trafikförsörjningsprogrammet skickas nu ut till bland annat länets kommuner, grannregionerna och berörda myndigheter. Inkomna remissvar kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Remissversion Trafikförsörjningsprogram 2021-2029

Följebrev remiss

Vårt uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kalmar län är länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera, driva och utveckla kollektivtrafiken. Region Kalmar län fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Vi beslutar också om allmän trafikplikt vilket innebär en långsiktig garanti av trafik på viktiga sträckor.

Kalmar Länstrafik är en förvaltning inom Region Kalmar län och har ett övergripande ansvar för landsbygdsbussar, stadsbussar, Kustpilen, Öresundståg, Krösatåg och serviceresor i länet. 

Samhällsplanering och infrastruktur

Öppna alla mappar Stäng alla mappar