Medicinska sekreterare vid en dator

Att jobba som medicinsk sekreterare på våra kliniker

Här hittar du information och kontaktuppgifter till de kliniker som du kan arbeta vid under din anställning.

Akutkliniken

Akutkliniken är en intressant och kunskapsintensiv arbetsplats som ger möjlighet till utveckling, utmaningar och omväxlande arbetsuppgifter. Akutmottagningen ger ett akut omhändertagande dygnet runt. På akutmottagningen tar vi framförallt hand om kirurg-, ortoped-, medicin- och infektionspatienter men även de patienter som kommer in med blåljus från övriga kliniker. I anslutning till akutmottagningen finns också akutvårdsavdelning. För akuta patienter som är i behov av kort observation, behandling eller utredning med lågt övervakningsbehov.

Dina arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare innebär bland annat dokumentation i journalsystemet Cosmic utifrån diktat, DRG-kodning, remisshantering, receptionsservice, posthantering, kvalitetsregister och i övrigt förekommande vårdadministrativa uppgifter. Mottagningen är bemannad med medicinska sekreterare dygnet runt. Arbetstiderna ger dig stora möjligheter till variation då vi arbetar dag/kväll/natt och helger. Vi har 5-veckors önskeschema. Arbetet hos oss är stundvis krävande och ställer krav på stresstålighet och prioriteringsförmåga. Vårt mål är att skapa god laganda på kliniken. Här blir du en del av ett kompetent och kul gäng med god sammanhållning.

Kontakt avdelningschef: Erica Olsson, 0480-814 65

Anestesi- och intensivvårdskliniken

Anestesi- och intensivvårdskliniken innefattar sjukhusets centraloperationsavdelning, intensivvårdsavdelning och steriltekniska enhet. Verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler och med genomgående nyanskaffad utrustning.

Vi erbjuder ett omväxlande och spännande jobb där man lär sig något nytt varje dag! Hos oss är samarbetet väldigt viktigt. Vi har en god samanhållning och hjälper varandra att tillsammans uppnå klinikens uppsatta mål.

På Anestesi- och intensivvårdskliniken ingår du i ett fantastiskt team där du bistår både läkare och sjuksköterskor i deras forskningsarbete och undervisning såväl som med administrativa uppgifter kring arbetet med patienterna. Arbetet är främst förlagt till kontorstid vardagar och ingen dag är den andra lik under veckans dagar. På centraloperation ingår också arbete inom mottagningsverksamhet för dagkirurgiska ingrepp samt i övrigt vanligen förekommande vårdadministrativa uppgifter.

Kontakt avdelningschef: Magnus Svahn, 0480-831 33

Barn- och ungdomskliniken

Barn- och ungdomskliniken riktar sig till patienter i åldern 0-18 år i södra Kalmar Län. Kliniken består av avdelning 25, mottagning, barnakut, dagsjukvård och neonatalavdelning. Vi arbetar i team kring barnet och familjen. Vår vision är att det på kliniken ska råda ett tillåtande klimat med kompetent personal som genom ett gott samarbete ger barn och ungdomar den bästa tänkbara vården.
Som medicinsk sekreterare kommer du arbeta inom öppenvården med mottagningsverksamheten och akutverksamhet och slutenvården. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter såsom journalskrivning, administrativa arbetsuppgifter runt patientjournalen, reception, statistik- och kvalitetsregisterarbete, remisshantering, kodning, webbhantering och planera/boka patientbesök.

Kontakt avdelningschef: Lisa Arvefalk Rudestig, 0480-448 263

Geriatriska kliniken

Geriatriska klinikens uppdrag är att leda och utveckla vården av de mest sköra äldre och vården i livets slutskede. Utmärkande för arbetet hos oss är teamarbetet, där vi planerar och utvärderar vården tillsammans med patienten. I teamet ingår sjuksköterska, undersköterska, sekreterare, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Vår verksamhet består av slutenvård, äldremottagning, lasarettsansluten hemsjukvård och rådgivningsteam. Vi strävar efter att utveckla det friska hos de mest sjuka samt att kunna erbjuda ett geriatriskt eller ett palliativt team till alla som behöver det.

I ditt arbete som medicinsk sekreterare ingår administrativa arbetsuppgifter kring patienten såsom diktatskrivning, remisshantering, in- och utskrivning av patienter med mera. Utöver dessa arbetsuppgifter kommer du också att ha särskilt ansvar för en del administrativa uppgifter såsom framtagning av statistik och webbhantering.

Kontakt avdelningschef: Gunilla Berg, 0480-812 78

Habiliteringen

Habiliteringen är en specialistverksamhet som ger stöd till personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Verksamheten arbetar mot hela södra Kalmar län, men är lokaliserad på Länssjukhuset i Kalmar. Inom habiliteringen arbetar man i team där det kan ingå arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog och även fritidssamordnare, medicinsk sekreterare och It-tekniker.

Som medicinsk sekreterare på habiliteringen arbetar du mot många olika delar av verksamheten. Du kommer att arbeta i ett sekreterarteam där varje sekreterare har sina egna ansvarsområden. Utöver traditionella uppgifter såsom journalföring, posthantering, telefonkontakt och receptionsarbete kommer du även arbeta med statistik- och kvalitetsregister samt ingå i ett av habiliteringsteamen.

Kontakt avdelningschef: Lena Nordström Hellberg, 0480-832 53

Hudkliniken

Hudkliniken är en specialistmottagning med tre olika verksamheter. Hudmottagningens dagliga verksamheter består av läkarmottagningar, sjuksköterskemottagning, medicinska ljusbehandlingar och bad. STI mottagningen är en specialistmottagning för undersökning, provtagning och behandling av misstänkta eller konstaterade sexuellt överförbara infektioner. Sårteamet har ansvar för att ge råd om sår, förband och tryckavlastning vid sårbehandling. Förutom egen mottagning fungerar sårteamet som konsulter för övriga sjukhuset, primärvård och kommuner.

I arbetet som medicinsk sekreterare på hudkliniken kommer du att ha omväxlande arbetsuppgifter. I din roll kommer dina huvudsakliga uppgifter bestå av diktatskrivning, boka patientbesök samt arbete med kvalitetsregister. I receptionen handhar du administrativa uppgifter som bland annat bildhantering men du kommer också att vara hudklinikens ansikte utåt genom att vägleda patienter rätt i vården och att vara andra vårdgivare behjälplig. Du kommer att ingå i ett team för kvalitetsarbete där vi tillsammans arbetar för att uppnå god tillgänglighet, bedriva en säker vård, effektiv arbetsplats och få en attraktiv, hälsosam och utvecklande arbetsplats.

Kontakt avdelningschef: Heléne Christensson, 0480-815 04

Infektionskliniken

Infektionskliniken har ett länsövergripande ansvar för högspecialiserad infektionsvård, både akut och en mer planerad verksamhet för utredningar. Vidare bedriver vi resemedicinsk rådgivning och vaccinationsmottagning. Vi har mottagning och en vårdavdelning på Länssjukhuset i Kalmar och bedriver konsultverksamhet på samtliga tre sjukhus i länet.

Som medicinsk sekreterare på infektionskliniken är arbetsuppgifterna omväxlande och innefattar till exempel diktatskrivning, remisshantering, kodning, kvalitetsregister, boka patientbesök samt receptionsarbete. Vi erbjuder ett varierande arbete där du kommer att ingå i ett team tillsammans med medicinska sekreterare, läkare och sjuksköterskor i en arbetsmiljö som kännetecknas av ett öppet klimat med god stämning. Kliniken är lagom stor för att alla ska känna alla och det finns en stor teamkänsla mellan professionerna på kliniken. På infektionskliniken tar vi hand om varandra är varandras och vi månar om varandras arbetsmiljö.

Kontakt avdelningschef: Laila Holmertz, 0480-448 497

Kvinnokliniken

Kvinnokliniken i Kalmar arbetar med samtliga verksamhetsgrenar tillhörande kvinnosjukvården: Alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård samt all typ av obstetrik inklusive mödrahälsovård. Vi har obstetrisk slutenvård, inkluderande antenatalvård, förlossningsavdelning, BB-avdelning samt BB-mottagning. Kvinnor med förlossningsrädsla får hjälp och stöd genom vår Amanda-verksamhet. Kvinnokliniken ansvarar även för mödravården samt specialistmödrahälsovården, ultraljud för gravida inklusive fosterdiagnostik, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll och föräldrastöd.

Som medicinsk sekreterare på kvinnokliniken arbetar du flexibelt med många olika arbetsuppgifter så som medicinsk dokumentation i journalsystemet COSMIC inom både öppen- och slutenvård, remisshantering, TeleQ, posthantering, tidsbokning, receptionsarbete, åtgärda ärenden i Mina Vårdkontakter 1177 samt andra förekommande administrativa uppgifter. Utöver dessa arbetsuppgifter har varje sekreterare sitt eget ansvarområde innefattande exempelvis väntelista, statistik, mödrahälsovård, uroterapi, arbete med kvalitetsregister med mera.

Kontakt avdelningschef: Maria Bäckman Veinfors, 0480-816 81

Kirurgkliniken

Kirurgkliniken Kalmar Oskarshamn bedriver verksamhet inom områdena buk-, kärl-, bröst-, endokrin- och barnkirurgi samt urologi. Till Kalmar förläggs mer resurskrävande ingrepp, tillexempel tumörkirurgi och i Oskarshamn gör vi ingrepp som normalt inte förväntas kräva intensivvård.

Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare på mottagning eller på vårdavdelning. Huvudsakliga arbetsuppgifter är vårdadministrativt arbete kring patienten, såsom journalskrivning, diagnosregistrering, remisshantering, bokning av patienter och bevakning av väntelistor. I uppdraget ingår även receptionsarbete samt att ta fram statistik och underlag för olika ekonomiska rapporter. Vid kliniken tjänstgör 25 medicinska sekreterare, indelade i olika team.

Kontakt avdelningschef: Ann-Sofie Hägg, 0480-816 58

Medicinkliniken

Medicinkliniken har i första hand ett akut- och närsjukvårdsuppdrag. I samverkan med andra kliniker erbjuder vi medborgarna en god och säker vård. Kliniken erbjuder komplett internmedicinsk verksamhet med avancerad sjukvård inom såväl öppen- som slutenvård.

Som medicinsk sekreterare erbjuder vi dig omväxlande arbetsuppgifter i form av skrivning av diktat i journalsystemet Cosmic, bokning av patientbesök, schemaläggning samt andra förekommande administrativa uppgifter. Arbetsmiljön kännetecknas av god stämning och ett öppet klimat. Vi ser samarbete inom kliniken som en framgångsfaktor.

Vi välkomnar dig som ny medarbetare till någon av följande verksamheter.

  • Diabetes- och endokrinologi
  • Hematologi
  • Kardiologi
  • Lungmedicin
  • Mag/tarmmedicin
  • Neurologi och stroke
  • Njurmedicin/dialys
  • Reumatologi

Kontakt avdelningschef: Christina Polhage, 0480-899 60

Onkologiska kliniken

Onkologiska kliniken och strålningsfysik består av två verksamhetsområden: onkologi och medicinsk strålningsfysik. Den onkologiska verksamheten består av tre enheter, cytostatikamottagningen i Kalmar, onkologiska behandlingsenheten i Västervik och strålbehandlingen i Kalmar. Avdelningen för medicinsk strålningsfysik svarar för strålningsfysikalisk service och strålskydd i landstinget. Onkologsektionen ska ge länets invånare högkvalitativ, patientsäker och nära onkologisk vård.

Vi erbjuder dig som medicinsk sekreterare ett varierande arbete i form av diktatskrivning i journalsystemet Cosmic, DRG-kodning, patientbokning etc. I arbetet ingår även patientkontakt vid kassa samt telefon. Då vi är en forskningsinriktad verksamhet arbetar vi även med flertalet patient- och diagnosregister.

Kontakt avdelningschef: Anna Askelin, 0480-410 332

Ortopedkliniken

Ortopeden är länets största ortopedklinik. Vi har ett länsövergripande ansvar för ryggkirurgi och högspecialiserad fotkirurgisk ortopedi. Vi handlägger alla typer av akuta ortopediska skador och olyckor dygnet runt. Vi bedömer på daglig basis alla sedvanliga ortopediska åkommor, smärtor och sjukdomar och servar ett upptagningsområde på 127 000 invånare. Vi vårdar akut skadade och patienter med planerade operationer och även elektiva och inneliggande ögonpatienter. Ortopedkliniken har dagligt samarbete med arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Som medicinsk sekreterare ansvarar du för att skriva diktat, boka patienter till läkarmottagning samt andra administrativa uppgifter. På avdelningen bokar du återbesök enligt epikriser och sköter in och utskrivningar samt skriver daganteckningar.

Kontakt avdelningschef: Jeanette Qvist, 0480-448 281

Radiologiska kliniken

Radiologens maskinpark är modern och vi bedriver diagnostik och behandling på hög nivå. Mammografienheten ingår i kliniken och radiologiska kliniken har en tät samverkan med remitterande enheter, men också med strålningsfysik och länets övriga röntgenkliniker. Vi har även ett betydelsefullt samarbete med övriga radiologiska kliniker i sydöstra regionen och goda relationer med diagnostiskt centrum. Radiologi är ett område med snabb teknologisk utveckling. Möjligheterna att göra skillnad för patienterna ökar hela tiden. Vi står inför en spännande femårs period där bland annat uppstart av PET-verksamhet är nära föreliggande och en större utbyggnad av befintliga lokaler. Vi utför årligen cirka 100 000 undersökningar och har en bred verksamhet med MR, CT, ultraljud utan och med kontrast, konventionell radiologi, mammografi samt en interventionell- och endovaskulär verksamhet.

Arbetet som medicinsk sekreterare hos oss är mycket omväxlande med både receptionsarbete, remisshantering, tidbokning, diktatskrivning och mediehantering samt övrigt vårdadministrativt arbete. Vi har mycket kontakt med övriga mottagningar och avdelningar samt andra sjukhus.

Kontakt avdelningschef, Lena Bohman, 0480-810 61

Ögonkliniken

Ögonkliniken bedriver specialiserad ögonsjukvård för invånare och besökare i länets södra delar, samt högspecialiserad vård i form av kirurgi i ögats bakre segment för länsinvånare och patienter från omgivande landsting. Kliniken består av mottagningsenhet, operationsavdelning samt syncentral.
Kliniken har också en habiliterings/rehabiliteringsenhet i form av syncentralen, som ansvarar för förskrivning och träning av synhjälpmedel, kompensatoriska tekniker samt råd och stöd.

Som medicinsk sekreterare på ögonkliniken arbetar du både självständigt och i team. Vårt mål är att tillsammans skapa en god arbetsmiljö där alla tar ett aktivt ansvar. Arbetet som medicinsk sekreterare är mycket omväxlande med både receptionsarbete, remisshantering, tidbokning och diktatskrivning i journalsystemet Cosmic. Du hanterar även DRG-kodning, posthantering, kvalitetsregister och andra vårdadministrativa uppgifter.

Kontakt avdelningschef: Helen Lindgren, 0480-448 016

Öron-, näs- och halskliniken

På öron-, näs- och halskliniken tar vi emot patienter under hela dygnet, årets alla dagar. Vi har mottagningsverksamhet i moderna och välutrustade lokaler, egna slutenvårdsplatser på samvårdsavdelning 39 och operationsresurser på centraloperation. Vi erbjuder en spännande arbetsplats där du får träffa patienter i livets alla skeden! Vi är den lilla kliniken med det stora engagemanget där alla får komma till tals och vara delaktiga. Hos oss tycker vi att det är viktigt med teamkänslan och vi jobbar hela tiden för att skapa ett samspel mellan klinikens alla medarbetare. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, audionomer, logopeder, undersköterskor, pedagoger, medicinska sekreterare samt kanslister, en hörselvårdskonsulent och en teckenspråkslärare. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att sätta patientens bästa i fokus.

Som medicinsk sekreterare på öron-, näs- och halskliniken arbetar du bland annat med dokumentation i journalsystemet Cosmic utifrån diktat, DRG-kodning, remisshantering, posthantering, kvalitetsregister och i övrigt förekommande vårdadministrativa uppgifter.

Kontakt avdelningschef: Pia Wixenius Landegren, 0480-817 96.

Uppdaterad 10 december 2019 Lämna synpunkter på innehållet