Så fungerar regionen

Det här avsnittet ger dig kunskap om hur Region Kalmar län styrs och var du hittar information om vår verksamhet.

Hur styrs en region?

Regionerna styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Det betyder att invånarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur regionerna utför sina uppdrag. Valen sker vart fjärde år i samband med valet till riksdag och kommunfullmäktige.

Regionråden

Regionråden ansvarar för att olika frågor bereds och tas upp för beslut i olika organ inom Region Kalmar län. Vi har 15 heltidsanställda regionråd. De är nominerade av respektive parti och formellt valda av regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är vårt högsta beslutande organ. De 67 folkvalda ledamöterna som sitter i fullmäktige är ytterst ansvariga för inriktningen av verksamheten och hur Region Kalmar läns resurser ska fördelas.

Beredningarna

Våra tre beredningar är direkt placerade under fullmäktige. De har möjlighet att lyfta ärenden i fullmäktige inom sitt område. Beredningarna har däremot inget ansvar att förvalta eller verkställa de beslut som fullmäktige tar, de följer utvecklingen inom sitt område.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är regionens regering. De styr det löpande arbetet. Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska tas upp och behandlas i regionfullmäktige. De ska också verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för de uppdrag fullmäktige lämnar över till styrelsen.

Nämnderna

Våra politiska nämnder ser till att våra verksamheter arbetar enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt och enligt de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Utskotten

Vi har två utskott, arbetsutskott och personalutskott. De är placerade direkt under regionstyrelsen.

Arbetsutskottet förbereder ärenden till regionstyrelsen. Arbetsutskottet är också vår krisledningsnämnd. Vid en kris som bedöms som en extraordinär händelse kan ordförande i krisledningsnämnden sammankalla nämnden som då har rätt att överta hela eller delar av verksamheten.

Personalutskottet har ett samlat politiskt ansvar för personalfrågor vilket innebär att de bland annat sluter kollektivavtal mellan Region Kalmar län som arbetsgivare och fackliga organisationer/medarbetare.

Brukarråden

Brukarråden har till uppgift att vara forum för samverkan på läns- och regionnivå inom sina respektive verksamhetsområden.

Var finns vi?

Våra medarbetare arbetar för hela länets utveckling. De flesta har sina arbetsplatser i Kalmar, Västervik eller Oskarshamn men totalt har vi medarbetare på ungefär 30 orter i länet, på till exempel hälsocentraler, folktandvården och folkhögskolor.

Kommunikationskanaler

För att alla anställda i Region Kalmar län ska kunna göra ett bra arbete och känna engagemang behöver alla känna till och förstå verksamhetens mål och vad ledningen vill och beslutar. Alla medarbetare har ett ansvar för att informationen och kommunikationen inom verksamheten fungerar på bästa sätt. Som medarbetare har du också ett ansvar att aktivt söka den information du behöver för att hantera dina arbetsuppgifter och aktivt delta i utevcklingen av verksamheten. 

Intranät

Region Kalmar läns intranät ska vara en självklar hjälp i din vardag och en naturlig startpunkt på arbetsdagen. På intranätets startsida samsas därför nyheter med information och verktyg som du kan behöva under din arbetsdag.

Personaltidningen Nerven

Kommer ut tre gånger per år och skickas hem till alla anställda och politiker. I Nerven får du möta medarbetare från olika delar av vår organisation.

Chefsbrev

Som chef får du regelbundet, via mail, ett nyhetsbrev med en kortfattad sammanställning om aktuella övergripande frågor, som du behöver känna till.

Möten och arbetsplatsträffar

Som medarbetare vill vi att du bidrar till arbetsplatsens utveckling genom att aktivt delta i dialogen under olika möten. Självklart visar du respekt för och lyssnar på andra och har förståelse för olika åsikter. 

Medarbetardagar, chefsdagar

Vi anordnar regelbundet medarbetar- och chefsdagar som är viktiga forum för nätverkande, dialog och kompetensutveckling.

Digitala skärmar

Finns runt om i vår verksamhet, i väntrum och personalutrymmen. Här finns information som riktar sig till patienter, anställda på ett visst sjukhus eller just din arbetsgrupp beroende på var skärmen är placerad.

Våra externa webbplatser

  • På regionkalmar.se kan länets invånare kan läsa om vår verksamhet. Patientinformation finns på 1177.se.
  • Vårdgivare i Region Kalmar län riktar sig till alla medarbetare inom vård och omsorg i kommun och region, både offentliga och privata verksamheter, i länet. 
  • På vår webbplats för regional utveckling hittar du information om länets besöksnäring, livsmedelsstrategi och vårt arbete med landsbygdsutveckling. 

Sociala medier

Vi har två olika Facebooksidor:

Vi finns också på Instagram och Twitter

Reflektionsfrågor

Reflektera och diskutera gärna frågorna nedan. 

Gå till nästa del