BT - Bastjänstgöring

Region Kalmar län förbereder sig för att kunna erbjuda bastjänstgöring från den 1 juli 2021. Rekrytering till bastjänstgöring kommer att påbörjas hösten 2021.

Från höstterminen 2021 kommer läkarutbildningen att göras om och förlängas från fem och ett halvt till sex år. Med den nya läkarutbildningen kommer läkarstudenter utbildade i Sverige att direkt ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen efter examen. Därefter görs bastjänstgöring (BT). Förändringen bidrar till att allmäntjänstgöring (AT) på sikt kommer att upphöra. Läkare med den nya svenska grundutbildningen kommer, som det ser ut nu, att påbörja sin bastjänstgöring först hösten 2027. Samtidigt som BT fasas in kommer det nuvarande AT-systemet pågå parallellt för alla svenskutbildade läkare som fortfarande går i det nuvarande läkarprogrammet.

Bastjänstgöringen kommer att bli en fristående, inledande del i specialiseringstjänstgöringen (ST). Normtiden för BT beräknas till ett år, men kan ta längre tid om läkaren behöver genomgå fler tjänstgöringsdagar eller utbildningsaktiviteter för att nå måluppfyllelse. Tjänstgöringen kommer att innehålla två obligatoriska placeringar, inom primärvård och akut sjukvård samt maximalt ytterligare två placeringar á 3-4 månader.

I Region Kalmar län arbetar vi just nu med att ta fram hur BT-tjänsten ska utformas och införas hos oss, parallellt med bibehållen AT-volym.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Eftersom många blivande läkare utbildas med legitimering i andra länder förbereder sig nu Region Kalmar län för att kunna erbjuda BT för denna grupp av blivande specialister. Planen är att under hösten 2021 påbörja rekryteringen till bastjänstgöring av läkare med svensk läkarlegitimation baserad på europeisk legitimationsgrundande läkarexamen (utan krav på AT).