Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Allmäntjänstgöring (AT)

Som AT-läkare hos oss blir du en värdefull medarbetare från allra första dagen. Sju av tio AT-läkare väljer att stanna kvar här i länet efter avslutad AT.

Vår ambition är att du också ska vilja stanna kvar här. Därför har vi ansträngt oss lite extra för att kunna ge dig stora möjligheter att självständigt få ta hand om patienter med nära tillgång till handledare och specialistkompetenta läkare.

Utöver din praktiska vardag erbjuder vi teoretisk utbildning i form av kurser, seminarier och utbildningsdagar av olika slag. Vi erbjuder dessutom 16 000 kr i AT-peng (utbildningspott). Möjligheten att forska finns här i form av doktorandbidrag och postdoktorala medel.

Efter avslutad AT-tjänst finns goda möjligheter att fortsätta specialistutbildning inom ett flertal specialiteter.

Så ansöker du

Vill du söka en AT-tjänst hos oss, sök bland våra lediga jobb. Rekryteringen genomförs två gånger per år, vanligen i februari och september.

En grupp bedömer alla ansökningar och kallar sedan till intervju.

AT på Länssjukhuset i Kalmar

I Kalmar tillsätts årligen 24 AT-block med tillträde 1 mars (6 tjänster), 1 juni (6 tjänster), 1 september (6 tjänster) och 1 december (6 tjänster). 

Länssjukhuset i Kalmar erbjuder både akutsjukvård och planerad sjukvård av hög kvalitet dygnet runt, året runt. Vi arbetar för att göra patientens resa genom vården så säker och smidig som möjligt. Tillsammans jobbar vi för ett friskare och tryggare liv. Vi är bland de främsta i landet när det gäller tillgänglighet, kundnöjdhet och effektivitet. AT-läkarna hos oss är en viktig kugge i den totala läkarbemanningen, vars uppdrag är att ta hand om södra Kalmar läns behov av sluten- och öppenvård. Som AT-läkare har du alltid nära tillgång till handledare och specialister. Vi är ett komplett akutsjukhus som ger trygghet åt drygt 130 000 medborgare i södra Kalmar län med förlossningsvård och BB. Vi kan erbjuda de flesta specialiteter. Länssjukhuset i Kalmar har även ett Kliniskt Träningscenter (KTC) där man kan öva praktiskt med simuleringsutrustning.

När du gör AT i Kalmar:

 • Regelbunden handledning på samtliga kliniker.
 • Delta i en AT-dag per månad som innehåller AT-råd, huvudhandledning i smågrupper och undervisning.
 • Delta i seminarium i exempelvis samtalsmetodik och försäkringsmedicin.
 • 16 000 kr i AT-peng (utbildningspott)
 • Välja allmän medicinplacering i stadsmiljö eller på landsbygden.
 • Möjlighet till tjänstgöring på valfri klinik i en månad.
 • Inte går ensamma jourer. Undantag är psykiatri där primärjour förekommer i hemmet.
 • Tjänstgör 20 månader samt en valfri månad.
Kontakt

Christina Welander Gunnarsson

AT-läkarchef, Länssjukhuset i Kalmar

0480-810 97
Kontakt

Erik Wettersand

Studierektor

0480-899 39
Kontakt

Maria Einarsson

SYLF-representant, Länssjukhuset i Kalmar

0480-817 49, 0480-819 58
Kontakt

Oskar Lindén

Sylf-representant, Länssjukhuset i Kalmar

AT på Oskarshamns sjukhus

I Oskarshamn tillsätts årligen 9 AT-block med tillträde 1 februari (5 tjänster) samt 1 september (4 tjänster). 

Oskarshamns sjukhus erbjuder medicinsk specialistvård dygnet runt och har utsett av Dagens Medicin till Sveriges bästa sjukhus i kategorin ”Akutsjukvård utan förlossningsverksamhet”. Vi utför planerad kirurgi och ortopedi. Vi har en bred mottagningsverksamhet inom barn, gynekologi, hud, ögon, öron, tand och dialys. 

Vi har ett upptagningsområde på cirka 65 000 invånare. Här får du arbeta på ett mindre sjukhus där beslutsvägarna är korta. 

Det finns tid avsatt för egenstudier, AT-utbildningar och distriktsläkarträffar samt gemensamma AT-utbildningsdagar för alla AT-läkare i Region Kalmar län. Viss undervisning sker på egna kliniken.

Du gör din allmäntjänstgöring vid länsdelssjukhuset i Oskarshamn och primärvården i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Tjänstgöringstiden är 20 månader samt en frivillig månad. Vid tjänstgöring inom internmedicin och psykiatri ingår även jourer nattetid.

Det finns tid avsatt för egenstudier, AT-utbildningar och distriktsläkarträffar samt gemensamma AT-utbildningsdagar för alla AT-läkare i Region Kalmar län. Viss undervisning sker på egna kliniken.

Du börjar din AT vid medicinkliniken. Kirurgkliniken är gemensam med Länssjukhuset i Kalmar varför du utgår från Kalmar under hela kirurgplaceringen med en mindre andel av tiden i Oskarshamn. Tjänstgöringen i psykiatri görs vid öppenvårdsmottagningen i Oskarshamn och vid psykiatriska kliniken i Västervik.

AT i Oskarshamn innebär att du får:
- Introduktionsdagar
- Klinisk handledning
- Huvudhandledning
- Regelbunden AT-undervisning
- Deltar i Seminarier i exempelvis samtalsmetodik och försäkringsmedicin
- Får 16 000 kr i AT-peng (utbildningspott)
- Möjlighet att välja AT-block med inriktning mot allmän medicin och psykiatri.

Vi har ett specialblock: psykiatri

Kontakt

Therese Kasterman

HR-konsult Oskarshamn sjukhus

0491-782 982
Kontakt

Bongomin Churchill Otto

Studierektor, Oskarshamn sjukhus

0491-782 661

AT på Västerviks sjukhus

I Västervik tillsätts årligen 16 AT-block med tillträde 1 mars, 1 juni, 1 september samt 1 december (4 tjänster/gång).

Västervik är ett komplett akutsjukhus, verksamheten är till stor del av akut karaktär och vi ger trygghet till ca 100 000 medborgare i norra Kalmar län, med bl a förlossningsvård och BB . På sjukhuset finns också öppenvård och dagsjukvård. Historiskt har Västervik haft fokus på psykiatrivård och här finns bland annat en rättspsykiatrisk klinik.

Sjukhuset har drygt 200 vårdplatser för somatisk och psykiatrisk vård. Inom den somatiska vården genomförs cirka 130 000 läkarbesök och drygt 230 000 sjukvårdande behandlingar varje år. Vår akutmottagning tar emot drygt 21 000 akutfall under ett år.

Fördelarna att göra sin AT-tjänstgöring på ett mindre sjukhus är att klinikerna här har nära samarbete med varandra. Du får ett stort nätverk av kollegor och möter det breda sjukdomspanoramat. Här är beslutsvägarna korta. Du blir en betydelsefull läkare från första dagen. Du kommer få mycket akut-erfarenhet med bakjoursstöd.

Sjukhuset har ett bra utbildningsklimat. Vi fokuserar på klinisk utbildning med god handledning. 

Blocket är på 18 månader och innefattar 4,5 månader opererande specialiteter och 4,5 mån medicin, 3 månaders psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Du har även möjlighet att välja ytterligare 1 valbar månad. 

AT i Västervik innebär att du får:

 • Introduktionsvecka med fokus på bland annat akuta tillstånd. 
 • Regelbundna arbetsplatsträffar med studierektor.
 • 1-2 övergripande utbildningsdagar per termin
 • Regelbunden klinikbunden utbildning. 
 • Klinisk handledning.
 • Möjlighet till mentor.
 • Deltar i Seminarier i exempelvis samtalsmetodik och försäkringsmedicin.
 • Reflektionstid i grupp med handledare kurator/psykolog.
 • Får 16 000 kr i AT-peng (utbildningspott).
 • Möjlighet till 1 månad tjänstgöring på valfri klinik inom regionen.
 • ATLS-kurs (Advanced Life Support).
Kontakt

Ann-Margret Ottosson

HR-konsult, Västerviks sjukhus

0490-866 74
Kontakt

Anna Kajsa Sjöberg

Studierektor, Västerviks sjukhus

0490-870 79

AT inom psykiatri

Att göra AT med inriktning mot psykiatri innebär att du i slutet av ditt AT-block gör tre extra månader inom psykiatrisk specialitet. Under dessa månader får du lön som motsvarar en ST-lön. Under din AT kommer du att också att delta i utbildningsaktiviteter inom psykiatri.

Förhoppningen är att stärka ditt intresse att fortsätta till ST inom psykiatri genom att erbjuda ett antal en förlängd placering med goda villkor. Syftet är också att öka kunskaperna i psykiatri generellt under AT-perioden. 

I samband med detta kan du få delta i någon aktivitet av följande: seminarier, regiondagar, mentorsinternat, nordisk kongress i psykiatri. Om du väljer att göra din AT med inriktning psykiatri i Kalmar finns även ett erbjudande om "egenterapi light" vid fem tillfällen.

Kontakt

Åsa Tengö

Studierektor Psykiatri, södra länsdelen

Kontakt

Annemarie Fouwels

Studierektor psykiatri, norra länsdelen

0490-865 20