tre sjuksköterskor samtalar

Att jobba som sjuksköterska på våra kliniker

Här hittar du information och kontaktuppgifter till våra kliniker på Länssjukhuset i Kalmar.

Akutkliniken

Akutklinikens uppgift är att tillgodose medborgarnas behov av akut sjukvård dygnet runt årets alla dagar. Här arbetar cirka 120 medarbetare som hanterar cirka 40 000 besök per år. Akutmottagningens uppdrag omfattar sjukdomstillstånd och olycksfall inom internmedicin, kirurgi, ortopedi samt infektion. För övriga specialistområden så som barn och öron omfattar uppdraget de högst prioriterade tillstånden. Vi har även en akutvårdsavdelning som är en sjukhusgemensam avdelning med 18 vårdplatser. Här vårdas de patienter som vid läkarundersökning befunnits vara i behov av fortsatt observation och/eller korttidsvård under ytterligare något dygn.

Arbetet hos oss är stundvis krävande och ställer krav på stresstålighet och prioriteringsförmåga. Vi söker därför dig som är en strukturerad, initiativtagande och stabil person med god samarbetsförmåga. Vårt mål är att skapa delaktighet och god laganda. Här blir du en del av ett kompetent och kul gäng.

Kontakt avdelningschef: Lina Nordin, 0480-837 70

Barnkliniken

Barn- och Ungdomskliniken har 2 slutenvårdsavdelningar. En Neonatalavdelning där förtidigt födda barn vårdas och en avdelning där barn 0-18 år vårdas. Man vårda alla barn på avdelningen oavsett kliniktillhörighet. Som sjuksköterska sätter man barnet och familjen i fokus.

Vi som jobbar på kliniken tycker det är viktigt att ge ett gott bemötande, skapa delaktighet och tillit, vi har ett lärandeklimat och utbyter kunskap och erfarenheter med alla aktörer kring barnet/familjen. Det är också viktigt för oss att ha roligt på vår arbetsplats. Alla medarbetare är lika värdefulla i teamen.

Kontakt avdelningschef: Birgitta Petersson 0480-448 245

Geriatriska kliniken

Vårt uppdrag är att leda och utveckla vården av de mest sköra äldre och vården i livets slutskede. Utmärkande för arbetet hos oss är teamarbetet, där vi planerar och utvärderar vården tillsammans med patienten. I teamet ingår sjuksköterska, undersköterska, sekreterare, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Vår verksamhet består av slutenvård, äldremottagning, lasarettsansluten hemsjukvård och rådgivningsteam. Vår vision är: Geriatrik och palliativ medicin – Helhetsvård för dig - Arbetsglädje för oss. Vi strävar efter att utveckla det friska hos de mest sjuka samt att kunna erbjuda ett geriatriskt eller ett palliativt team till alla som behöver det.

Avdelningschef: Annelie Gustavsson 0480-448051

Infektionskliniken

Infektionskliniken har ett länsövergripande ansvar för högspecialiserad infektionssjukvård och bedriver såväl öppenvård som slutenvård och behandlar patienter med ett brett spektra av sjukdomar i alla åldersgrupper. Detta ger dig som nyutexaminerad goda förutsättningar att skaffa dig en bred och gedigen erfarenhet. Du lär dig exempelvis isoleringsvård och vårdhygien. Utöver patienter med infektionssjukdomar vårdas patienter med öron – näsa och halssjukdomar på vår avdelning, 39. Avdelningen har 24 vårdplatser och 45 medarbetare.

Kliniken är lagom stor för att alla ska känna alla och det finns en stor teamkänsla mellan professionerna på kliniken. På infektionskliniken tar vi hand om varandra är varandras och vi månar om varandras arbetsmiljö. Vi har en välplanerad introduktion och det finns kollegialt stöd från erfarna medarbetare.

Avdelningschef: Carola Niklasson 0480-811 41

Kvinnokliniken

Kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar arbetar med samtliga verksamhetsgrenar tillhörande kvinnosjukvården: Alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård samt all typ av obstetrik inklusive mödrahälsovård. Vi har obstetrisk slutenvård, inkluderande antenatalvård, förlossningsavdelning, BB-avdelning samt BB-mottagning. Kvinnor med förlossningsrädsla får hjälp och stöd genom vår Amanda-verksamhet. Kvinnokliniken ansvarar även för mödravården samt specialistmödrahälsovården, ultraljud för gravida inklusive fosterdiagnostik, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll och föräldrastöd.

Avdelningschef: Maria Bäckman Veinfors 0480-816 81

Kirurgkliniken

Kirurgkliniken Kalmar Oskarshamn bedriver verksamhet inom områdena buk-, kärl-, bröst-, endokrin- och barnkirurgi samt urologi. Till Kalmar förläggs mer resurskrävande ingrepp, tillexempel tumörkirurgi och i Oskarshamn gör vi ingrepp som normalt inte förväntas kräva intensivvård.

Totalt arbetar drygt 200 personer, varav cirka 70 sjuksköterskor vid kliniken. Sedan några år tillbaka är kirurgklinikerna i Kalmar och Oskarshamn en gemensam klinik. I Kalmar förläggs avancerad kirurgi och i Oskarshamn bedrivs verksamhet som normalt inte förväntas kräva intensivvård.

I rollen som sjuksköterska är du ansvarig för patientens omvårdnad samt utför och följer upp medicinska ordinationer. Du samarbetar kring patienten tillsammans med medarbetare inom olika yrkeskategorier med målsättning att ge en god och säker vård. Vi erbjuder ett utvecklande och omväxlande arbete.

Avdelningschef: Lena Ingvarsson 0480-448 042

Medicinkliniken

Medicinkliniken har i första hand ett akut- och närsjukvårdsuppdrag. I samverkan med andra kliniker erbjuder vi medborgarna en god och säker vård. Kliniken erbjuder komplett internmedicinsk verksamhet med avancerad sjukvård inom såväl öppen- som slutenvård. Vi välkomnar dig som ny medarbetare att utvecklas inom följande områden:

  • diabetes- och endokrinologi
  • hematologi
  • kardiologi
  • lungmedicin
  • mag/tarmmedicin
  • neurologi och stroke
  • njurmedicin/dialys
  • reumatologi.

Avdelningschef: Åse Sundström 0480-448 403

Onkologiska kliniken

Onkologiska kliniken och strålningsfysik består av två verksamhetsområden: onkologi och medicinsk strålningsfysik. Den onkologiska verksamheten består av tre enheter, cytostatikamottagningen i Kalmar, onkologiska behandlingsenheten i Västervik och strålbehandlingen i Kalmar. Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik svarar för strålningsfysikalisk service och strålskydd i landstinget. Vår vision är att med kompetens, engagemang och bra bemötande ger vi Sveriges bästa onkologiska vård. Onkologsektionen ger länets invånare högkvalitativ, patientsäker och nära onkologisk vård.

Avdelningschef: Anna Askelin, 0480-410 332

Ortopedkliniken

Ortopeden på Länssjukhuset i Kalmar är länets största ortopedklinik. Vi har ett länsövergripande ansvar för ryggkirurgi och högspecialiserad fotkirurgisk ortopedi. Vi handlägger alla typer av akuta ortopediska skador och olyckor dygnet runt. Vi vårdar även planerade ögonpatienter efter operation. På kliniken arbetar tillsammans cirka 100 medarbetare bestående av läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor och gipstekniker. Dagligen bedrivs även ett välfungerande samarbete med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Ortopedkliniken arbetar med alla typer av ortopediska skador dygnet runt. På avdelningen finns en väl fungerande utbildningsenhet, KIK, som på regelbunden bas framgångsrikt handleder sjuksköterskestudenter.

Som sjuksköterska på ortopedkliniken erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling bland annat i form av handledarutbildning samt internutbildningar för att bibehålla och utveckla din kunskap.

Avdelningschef: Gabriel Walter 0480-84857

Uppdaterad 25 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet