Region Kalmar Läns Logotyp

Här hittar du svar om covid-19

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Följande gäller: 

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 

Regionala rekommendationer i Kalmar län

På grund av hög och ökande smittspridning i länet bedömer smittskyddsläkaren i Kalmar län att det är nödvändigt att som tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd utfärda särskilda rekommendationer för Kalmar län. De skärpta rekommendationerna gäller från och med den 1 april 2021 och till och med den 16 maj med löpande omprövning utifrån smittoläget i länet.

Gymnasieskolor

Smittskyddsläkaren rekommenderar att gymnasieskolorna i länet fortsätter att bedriva en kombination av när- och distansundervisning från den 1 april till och med den 30 april 2021. Beslutet avseende omfattningen ligger hos den enskilde huvudmannen och det lokala smittspridningsläget ska vägas in i bedömningen. Samråd har skett med representanter för gymnasieskolans huvudmän och smittskyddsläkaren har en kontinuerlig dialog med dessa. Rekommendationen omprövas löpande utifrån rådande smittläge.

Grundskolor

För högstadiet rekommenderas att undervisningen bedrivs utan risk för trängsel. För låg- och mellanstadiet är det viktigt att i möjligaste mån inte blanda olika grupper av elever under skoldagen. Smittskyddsläkaren rekommenderar att det lokala smittoläget ska vägas in i bedömningen när huvudmannen beslutar om eventuell fjärr- eller distansundervisning för högstadiet under veckan efter påsklovet, dvs vecka 15.

Munskydd

Det finns situationer där det kan uppstå nära kontakter mellan personer under en längre tid och där munskydd kan minska risken för smitta.

Observera att munskydd inte ersätter övriga allmänna rekommendationer om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och förvissa dig om att du vet hur det ska användas på ett smittsäkert sätt, se Folkhälsomyndighetens information.

Rekommendationen om att använda munskydd gäller dig som är 16 år eller äldre. Barn behöver inte använda munskydd.

Munskydd i kollektivtrafiken

Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd smittspridning i Kalmar län.

Munskydd i skolmiljö

Bred munskyddsanvändning i skolmiljön bedöms inte vara en verkningsfull åtgärd.

Situationer med nära kontakter mellan vuxna i grund- och förskola samt mellan vuxna och/eller mellan elever i gymnasieskolan bör riskbedömas i likhet med andra arbetsplatser. I första hand bör andra åtgärder vidtas men om dessa inte bedöms vara tillräckliga kan munskydd vara en åtgärd som kan vara relevant för att ytterligare minska risken för smittspridning i den specifika situationen.

Användning av munskydd på arbetsplatser

På arbetsplatser kan det i vissa situationer vara svårt att undvika nära kontakter mellan människor. Dessa situationer bör identifieras gemensamt av berörda arbetsgivare och arbetstagare. Rutiner för hur munskydd ska användas, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån det identifierade behovet.

Munskydd på arbetsplatser vid konstaterad smitta

Användning av munskydd rekommenderas för arbetstagare när:

 • arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede och
 • tillräckligt avstånd mellan arbetstagare inte kan säkerställas
 • Användning av munskydd rekommenderas till och med sju dagar efter det att det senaste konstaterade fallet har vistats på arbetsplatsen i smittsamt skede.

Du som är vaccinerad

För vaccinerade rekommenderar Folkhälsomyndigheten vissa lättnader i förhållningsregler och restriktioner. I grunden avses att, framför allt, äldre personer (över 70 år) som varit isolerade under lång tid får röra sig friare i samhället, till exempel besöka butiker, och att träffa nära familjemedlemmar. Smittskyddsläkaren rekommenderar med hänsyn till det allvarliga smittläget, alla vaccinerade att följa de allmänna och de regionala rekommendationerna.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationerna mot covid-19 är nu igång. Region Kalmar län följer den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten anger.

Läs mer planeringen och om vaccination på 1177 Vårdguiden

Statistik om covid-19 i Kalmar län

Lägesbild i Kalmar län, uppdateras dagligen kl 11:20 (om dagens uppgifter inte visas kan du behöva uppdatera sidan i din webbläsare eller rensa historiken). Statistiken hämtas ur regionens journalsystem och kan därför skilja sig från Folkhälsomyndighetens siffror som bygger på andra källor. 

Vi hänvisar även till Folkhälsomyndighetens uppdatering över bekräftade fall i Sverige.

Mer statistik om sjukvården och samhällskonsekvenser i Kalmar län under covid-19-pandemin hittar du på vår statistiksida: Fakta om Kalmar län

Information about covid-19 in other languages 

Link to information in multiple languages about covid-19.

Mer information

Nedan hittar du länkar till aktuell information från olika myndigheter och 1177 Vårdguiden. Har du frågor av allmän karaktär kring coronaviruset – ring 113 13.

Vårdriktlinjer och annan information för dig som arbetar inom vård och omsorg

Du som arbetar inom privat eller kommunal vård och omsorg hittar information såsom rutiner och riktlinjer för smittspårning och vaccinationer med mera på vår webbplats Samarbetsportalen.

Uppdaterad 22 april 2021 Lämna synpunkter på innehållet