Landsväg med en bil och en busshållplats till höger.
Pressmeddelande 2021-08-25

1,1 miljard i regional transportplan

Drygt 1,1 miljard kronor finns att fördela i den regionala transportplanen för perioden 2022-2033. Det framgår av det förslag som nu är på väg ut på remiss.

Den regionala transportplanen omfattar investeringar på det regionala vägnätet förutom E22, riksvägarna 25 och 40. Dessa tre vägar och järnvägarna i Kalmar län ingår istället i den nationella transportplanen som Trafikverket tar fram.

I den regionala planen är utgångspunkten att prioritera åtgärder som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential. Det handlar om att stärka länets tillväxtmotorer och regionala kärnor och att skapa förutsättningar för en hållbar regionförstoring med större och mer robusta arbetsmarknadsregioner.

Tre vägar står i fokus i förslaget:

 • Riksväg 23. På avsnittet Målilla-Hultsfred kommer trafiksäkerheten att höjas bland annat genom mittseparering under 2022-2023. Den totala kostnaden beräknas till 196 miljoner kronor. I planförslaget är 91 miljoner avsatt, resten är redan nedlagda kostnader och sam- eller medfinansiering.
 • Länsväg 136 på Öland. Det gäller tre vägavsnitt, dels Isgärde-Rälla och genom Rälla, dels Ekerum-Borgholm. Genom Rälla planeras för byggstart 2022, Isgärde-Rälla 2024 och Ekerum-Borgholm 2026. I planen finns 168 miljoner avsatta.
 • Riksväg 37/47. Mellan Årshult och Oskarshamn finns brister i trafiksäkerheten främst beroende på att det inte finns mötesseparering och brister i sidoområdena. Arbetena som är tänkta att delas upp i två etapper – Århult-Bockara med start 2027 och Bockara-Oskarshamn med start 2031 – beräknas kosta totalt 621 miljoner kronor och leda fram till en mötesfri 100-väg. I planen fram till 2033 finns 402 miljoner avsatta.

Utöver vägar föreslås att totalt 141 miljoner avsätts till mötesspår i Rockneby för Stångådalsbanan och stationsbyggnad i Emmaboda på Kust till kustbanan. I båda fallen är det aktuellt med medfinansiering.

220 miljoner föreslå gå till mindre investeringar i form av trafiksäkerhetsåtgärder av olika slag, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar och stationer för expressbussar med ett stopp i varje kommun längs E22. Den första stationen planeras byggas i Mönsterås.

106 miljoner går till bidrag till cykelvägar i kommunerna, enskilda vägar och för åtgärder och driftstöd till Kalmar/Öland Airport.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår i sitt beslut på onsdagen att regionstyrelsen skickar ut planen på remiss till länets kommuner, andra myndigheter och berörda aktörer. Under våren 2022 kommer regionfullmäktige att fatta beslut om den regionala trafikplanen 2022-2033. Ytterst är det regeringen som sedan godkänner den.

Parallellt med den regionala planen kommer också Trafikverket att skicka ut förslaget till nationell transportplan på remiss under hösten. För Kalmar läns del berör den järnvägarna i länet, E22 och riksvägarna 25 och 40.

Så kan Kalmar län bli en året-runt-destination för besökare

Kalmar län är i dag Sveriges fjärde största besöksregion, efter storstadsområdena, och det finns cirka 2 000 besöksnäringsföretag i länet. Målet måste vara att bli en året-runt-destination för besökare, något som kommer gagna såväl besökare, näringsidkare som invånare. Det framgår av förslaget till Besöksnäringsstrategi Kalmar län 2030, som är på väg ut på remiss.

Strategin tar avstamp i en omfattande analys av dagens besöksnäring i Kalmar län och formulerar sju olika strategier för att länets besöksnäring ska nå nya nivåer till år 2030. Bland annat ger teknikutvecklingen nya möjligheter för besöksnäringen, samarbeten i nya konstellationer, digitala upplevelser samt automation kan ge tid över till sådant som skapar mervärde för besökare.

Vidare pekas naturturismen och måltidsturismen ut som sektorer med särskilt stark tillväxtpotential och som dessutom får skjuts av det ökande intresset för hållbart resande till och inom Sverige till följd av pandemin.

Målsättningen mot 2030 är att:

 • Öka antalet besökare under perioden september-maj, en tid då nästan hela länet i dag har mycket få besökare.
 • Öka lönsamheten för företagen, vilket bland annat bidrar till att göra länet attraktivt för nya etableringar och entreprenörer.
 • Öka engagemanget för besöksnäring bland befolkningen, vilket är av särskild vikt då besöksnäringen ska verka för både besökare och invånare.

Besöksnäringsstrategi 2030 går nu vidare till regionstyrelsen som beslutar om remissen till kommuner, andra myndigheter och andra aktörer. Under våren 2022 tar regionfullmäktige beslut om strategin.

Nämnden beslöt att presidiet ska se över vilka ytterligare organisationer och företag som ska få möjlighet att yttra sig över strategin.

Satsning föreslås på kulturella kreativa näringar

Under 2021 och 2022 vill regionala utvecklingsnämnden satsa en miljon kronor per år för att stötta och utveckla Kalmar läns kulturella kreativa näringar (KKN). Satsningen syftar till att ge existerande och nystartade KKN-företag tillgång till effektiva stödfunktioner som kan öka tillväxten och i förlängningen främja det näringsliv som kan dra nytta av duktiga lokala kulturskapare.

Satsningen sker utifrån ett förslag till ny strategi för kulturella kreativa näringar och pengarna ska användas till strategins fem insatsområden:

 • Att etablera ett regionalt KKN-nätverk för att koppla ihop kultur-, näringslivs- och besöksnäringsfrågor.
 • Att utveckla inkubatorfunktioner för KKN-sektorn i samverkan med folkhögskolorna och kommunerna.
 • Att inkludera KKN i arbetet med att möjliggöra inkubatorfunktioner tillgängliga i hela länet.
 • Att förstärka finansieringen av Kalmar läns Musikstiftelses verksamhet TalentCoach.
 • Att skapa möjlighet att delta i europeiska nätverk, samverkansorgan och projekt för KKN

Under förutsättning att regionfullmäktige antar strategin kommer pengarna att fördelas. Största stödmottagaren blir TalentCoach vars finansiering förstärks med totalt 1,2 miljoner kronor under de två åren.

Satsningen kommer utvärderas hösten 2022 och resultatet kommer bland annat att användas i arbetet med kulturplan 2025-2028.

Motion

Även i fortsättning bör kommunerna och destinationerna i länet ha ansvaret för den nationella marknadsföringen av besöksnäringen. Region Kalmar län kan på den ordinarie hemsidan länka till dessa sidor.

Det svaret ges på en motion från Moderaterna om att samla all information om besöksmål i hela Kalmar län på en gemensam digital plats som regionen kan marknadsföra mot inhemska besökare.

I svaret pekas också på marknadsföringen av länet via www.visitsmaland.se  och www.oland.se.

M, KD och SD ville bifalla motionen.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet