Bild på sedlar i olika valörer
Pressmeddelande 2020-12-09

236 miljoner i beräknat resultat 2020

Region Kalmar län beräknas göra ett resultat på 236 miljoner kronor i år enligt prognosen efter oktober. Det är 34 miljoner bättre än budget.

Prognosen grundar sig på att regionen får den utlovade statliga kompensationen för merkostnader i samband med covid-19-pandemin. Det rör sig om totalt 325 miljoner kronor i form av extrakostnader inom hälso- och sjukvården, intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, testning, smittspårning och utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader. Det finns dock en viss osäkerhet kring storleken på kompensationen.

Regionens förvaltningar beräknas göra ett budgetunderskott på totalt 542 miljoner kronor, där hälften kan kopplas till covid-19. Det gäller hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kalmar länstrafik, regionservice och folktandvården, som samtliga har drabbats av ökade kostnader eller minskade intäkter.

Hälso- och sjukvården har genomgått en stor omställning till följd av pandemin. Vårdutbudet har snabbt fått förändras för att kunna vårda smittsamma patienter och begränsa smittspridningen. En omfattande mängd operationer, utredningar och mottagningsbesök har behövt skjutas upp för att möjliggöra covid-19-vården. Strategisk verksamhetsutveckling har också satts åt sidan till förmån för utveckling i vardagen driven av pandemin. En del av vårdens omställning har dock fått positiv effekt såsom exempelvis omställningen till nära vård.

Med den prognos som nu presenteras uppfyller regionen de två ekonomiska målen; två procents överskott av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och att finansiera investeringar utan att behöva låna.

I förhållande till kommunallagens balanskrav beräknas resultatet till 329 miljoner kronor.

Tillgängligheten

Flera av informationspunkterna vid regionstyrelsen hade en klar koppling till en pågående pandemin.

Ett exempel är tillgängligheten till vård som minskat kraftigt över hela landet, men där Kalmar län dock tillhör de regioner som har bäst tillgänglighet. 65 procent av patienterna i Kalmar län fick i september en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 53 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 85 procent i jämförelse med 73 procent för hela landet.

En annan direkt effekt av pandemin är att antalet besök till akutmottagningarna i länet drastiskt minskat under perioden mars-september. I både Västervik och Oskarshamn var över 85 procent av patienterna färdigbehandlade på akuten inom fyra timmar, medan strax under 70 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar är klara inom fyra timmar.

Tillgängligheten till vuxenpsykiatrin är fortsatt god, i oktober fick nästa 100 procent en tid inom vårdgarantins 90 dagar. Också till återbesök lever regionen väl upp till de mål som satts.

När det gäller barn- och ungdomspsykiatrin fick drygt 90 procent av patienterna tid till ett första besök inom 30 dagar i oktober. Däremot är tillgängligheten till behandling och fördjupad utredning sämre. Till behandling fick knappt 50 procent tid inom 30 dagar och till fördjupad utredning under 30 procent. Här pågår arbete för att förbättra tillgängligheten.

När det gäller primärvården fick 79 procent av patienterna som i oktober vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar, vilket är i nivå med riket. 91 procent av de som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under oktober fick tid inom tre dagar.

En ingång till vården som fått ett rejält lyft under pandemin är 1177.se. I november slogs ett nytt all-time-high för Kalmar län med 336 687 besökare. Antalet inloggningar i e-tjänsterna har också ökat kraftig under året. I november rörde det sig om nästan 400 000, vilket kan förklaras med en ökad egenprovtagning när det gäller covid-19.

En annan del av 1177 Vårdguiden är sjukvårdsrådgivningen på telefon. Också i denna statistik märks pandemin. Sedan mars månad har trycket varit högt med ökade väntetider för att komma fram. I november var medelväntetiden på 19,37 minuter. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var 23 procent.

 

 

Läs mer

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet