Bild på sedlar av olika valörer.
Pressmeddelande 2021-05-26

30 organisationer får dela på 2,9 miljoner

I år får 30 olika funktionshinderorganisationer som ansökt om anslag hos Region Kalmar län dela på sammanlagt 2 859 500 kronor.

Det beslöt regionala utvecklingsnämnden på onsdagen. Ytterligare 191 500 kronor finns att fördela och sparas till eventuella sent inkommande ansökningar.

På grund pandemin har flera organisationer inte haft möjlighet att hålla årsmöte och dessa har fått dispens att återkomma med kompletterande handlingar efter att årsmöte ägt rum.

2021 års fem största anslagstagare är :

  • Funktionsrätt Kalmar län – 1 005 000 kronor,
  • Synskadades Riksförbund i Kalmar – 370 000 kronor,
  • Reumatikerförbundet Kalmar län – 310 000 kronor,
  • FUB Kalmar län – 250 000 kronor,
  • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län – 190 000 kronor.

Två nya bidrag till ideella föreningar

Regionala utvecklingsnämnden fördelar år 2021 cirka 23 miljoner kronor i bidrag till ideella föreningar. Inför 2022 uppdateras riktlinjerna för dessa bidrag i syfte att öka tydligheten, transparensen samt digitaliseringen. Samtidigt införs två nya bidrag: Startbidrag samt Bidrag till särskilda satsningar. De organisationer som berörs är studieförbund, barn- och ungdomsorganisationer, idrottsförbund, pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer, nykterhetsorganisationer, brottsofferjourer och kvinnojourer.

Startbidraget ska underlätta för nya föreningar att etablera sig i länet och utgår med högst 20 000 kronor per år. För att kunna söka bidraget får föreningen inte tidigare tagit emot bidrag från Region Kalmar län samt ha en verksamhet som ryms inom något av huvudområdena ”funktionshinder” eller ”hållbar utveckling”.

Bidrag till särskilda satsningar syftar till att varje år kunna främja olika prioriterade utvecklingsområden. Bidraget ska tilldelas satsningar som bör ge effekt på både kort och lång sikt samt helst beröra flera av länets kommuner. Länsorganisationer med regional verksamhet i Kalmar län kan ansöka om bidraget vars storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker.

Nytt stöd för återstart av länets kulturliv

Regionala utvecklingsnämnden beslöt vid sitt sammanträde att 500 000 kronor ska avsättas till ett arrangemangsstöd för att skapa förutsättningar för återstart av kulturlivet, i takt med minskade restriktioner.

Bidraget som nu utlyses för ideella organisationer att söka är på maximalt 25 000 kronor och ska användas till gagekostnader för professionella kulturutövare. Stödet kan beviljas med upp till 25 000 kronor, dock max hälften av kulturarrangemangets gagekostnad.

När det gäller den tillfälliga förstärkningen av det statliga verksamhetsbidraget till regionala kulturverksamheter gav nämnden mandat till presidiet att besluta om fördelningen. Det innebär att pengarna kan komma verksamheterna till del runt halvårsskiftet, istället för i slutet av sommaren/tidig höst som annars hade varit fallet.

1,3 miljoner för att utveckla besöksnäringen

Under åren 2021-2023 avsätts 1,3 miljoner kronor årligen för att förstärka utvecklingsarbetet inom besöksnäringen. Syftet är att främja övergripande samordning i länet för att ta till vara möjligheter och hantera utmaningar.

Under åren 2021-2023 ska arbetet fokusera på följande utvecklingsområden:

  • Strategisk samverkan – samverkan mellan kommuner, regioner och myndigheter, på nationell och lokal nivå och utvecklingsinsatser för företag och produkter.
  • Internationalisering – marknadsföringsinsatser på utvalda marknader, nätverk och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå eller hantering av förfrågningar och deltagande i internationella projekt.
  • Kompetensfrågor – till exempel samarbete kring kompetensförsörjning, förmedlande av kunskapsöverföring, omvärldsbevakning och främja kompetensutveckling.
  • Etableringsfrågor – tillsammans med kommunerna verka för att nya företag, nya besöksanledningar, etablerar sig i länet.

Med en förstärkt satsning på dessa strategiska områden ska besöksnäringen utvecklas, lyftas och stimuleras i hela länet.

Hemsändningsbidrag förlängs

Regionala utvecklingsnämnden förlänger sitt tidigare beslut om utökat hemsändningsbidrag kopplat till situationer i samband med covid-19 till den 30 september 2021.

Det var i mars förra året hemsändningsbidraget utökades för att riskgruppen över 70 år skulle kunna beviljas hemsändning av sin kommun. I omgångar har bidraget sedan förlängts.

Uppdaterad 21 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet