Grafisk bild
Pressmeddelande 2021-09-08

313 miljoner i beräknat resultat för 2021

Region Kalmar län beräknas göra ett resultat på 313 miljoner kronor för 2021, vilket är 105 miljoner kronor bättre än budget.

Det framgår av den prognos som redovisades på regionstyrelsen på onsdagen.

Det prognosticerade resultatet ökar med 122 miljoner kronor mot prognosen som presenterades i april, vilket främst beror på en god utveckling av statsbidrag samt på en prognosticerad god avkastning i placerade pensionsmedel. Osäkerheten är dock stor då pandemin fortfarande har stor påverkan.

Efter sju månader uppgår Region Kalmar läns nettokostnadsutveckling till 3,3 procent. Nettokostnadsutvecklingen kommer att öka under hösten. Främsta anledningen är coronarelaterade statsbidrag för 2020 inte beslutades förrän senare under 2020 och därför inte fanns med i juli föregående år. Den totala nettokostnadsutvecklingen för året beräknas till 7,4 procent.

Minskningen av trafikintäkterna på grund av minskat resande, som under första tertialet uppgick till cirka 20 procent, har nu reducerats till 2,4 procent. Motsvarande trend syns också för intäkterna avseende tandvård och såld vård där minskningarna i början av året förbytts tillökningar med 12 procent respektive 8 procent.

Lönekostnaderna har hittills i år ökat med 8 procent, vilket till stor del är ett resultat av covidrelaterade ersättningar. Samtidigt har kostnaderna för inhyrd personal minskat med 2,7 procent, minskningen gäller både inhyrda läkare och sjuksköterskor. Minskningen återfinns inom såväl somatisk vård och primärvård som psykiatri.

Kostnaden för den köpta vården utanför länet är efter juli månad i stort oförändrad i jämförelse med föregående år. Kostnadsökning återfinns inom den köpta vården från sydöstra sjukvårdsområdet samt inom psykiatrisk vård och primärvård från övriga regioner. En minskning återfinns inom den köpta somatiska vården från regioner utanför sydöstra sjukvårdsregionen, där pandemin är en orsak.

Tillgänglighet

Antal inloggningar på 1177.se var drygt 234 000 i augusti, jämfört med 167 000 året innan. Det har också skett en ökning av konton på 1177.se. I dag är 207 857 länsinvånare anslutna.

För 1177 Vårdguiden på telefon var medelväntetiden 31,09 minuter i augusti. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 5 procent.

I primärvården fick 88 procent av patienterna som i juli vände sig till sin hälsocentral träffa medicinsk personal inom tre dagar. 93,2 procent av de som sökte sig till barn- och ungdomshälsan fick i juli en tid inom tre dagar.

80 procent av patienterna inom hälso-och sjukvården hade i juli väntat på att komma till en specialist vid länets sjukhus 90 dagar eller mindre. 61,6 procent hade väntat på operation/behandling 90 dagar eller mindre. Andelen genomförda återbesök var 88,8 procent. Antalet besök per dygn på akutmottagningen i Kalmar var i juli 126,4. Motsvarande siffra var 50,9 i Oskarshamn och 68,6 i Västervik.

62 procent av patienterna inom barn- och ungdomspsykiatrin hade i juli väntat på att komma till ett första besök 30 dagar eller mindre. 16 procent hade väntat på tid till utredning eller behandling 30 dagar eller mindre. Inom vuxenpsykiatrin hade 98 procent väntat på att komma till ett första besök 90 dagar eller mindre. 91 procent fick tid till återbesök inom 90 dagar.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet