Provtagningslåda.
Pressmeddelande 2021-10-26

426 miljoner i beräknat resultat 2021

Region Kalmar län beräknas göra ett resultat på 426 miljoner kronor i år.

Prognosen i delårsrapporten efter augusti månad visar en positiv budgetavvikelse på 218 miljoner kronor. I huvudsak handlar det om en god utveckling av statsbidrag för vaccinationer, test- och smittspårning samt skatteintäkter. Också prognosen över avkastning på pensionsmedlen påverkar prognosen i positiv riktning.

Det finns dock en osäkerhet beroende på omställningar på grund av pandemin, vilket innebär att det är svårt att bedöma det ekonomiska läget.

Regionens verksamheter beräknas göra ett budgetunderskott på totalt 453 miljoner kronor, där 180 miljoner kan kopplas till merkostnader på grund av covid-19. Det gäller hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kalmar länstrafik, IT-förvaltningen, regionservice och folktandvården, som samtliga har drabbats av ökade kostnader eller minskade intäkter. Räknas merkostnaderna bort hamnar det prognosticerade underskottet i verksamheterna i nivå med förra året.

Med den prognos som nu presenteras uppfyller regionen de två ekonomiska målen; två procents överskott av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och att finansiera investeringar utan att behöva låna.

Delårsrapporten innehåller också en uppföljning av en rad olika mål inom regionens verksamheter.

Delårsrapporten godkändes på tisdagen av regionstyrelsen med en uppmaning till de förvaltningar med underskott att vidta åtgärder för att begränsa underskotten samtidigt som de ska ha fortsatt fokus på verksamhetsmålen.

Rapporten går också till regionfullmäktige.

Nya byggprojekt för 120 miljoner

Regionstyrelsen godkände på onsdagen för sin del sex olika byggprojekt för sammanlagt knappt 120 miljoner kronor.

Det rör sig om så kallade inriktningsbeslut som nu går vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut om att fortsätta processen och genomföra projektering.

Vid Länssjukhuset i Kalmar rör det sig om flera olika projekt. 

  • Tre hus, som inte längre behövs i verksamheten ska rivas. Det gäller hus 08 vid Stensbergsvägen där senaste utlämningen av provtagningsmaterial för covid-19 har skett och två hus vid Lasarettsvägen, Gudmundsgården och den förre detta vaktmästarbostaden. Rivningen beräknas kosta 21,6 miljoner kronor. På kort sikt ska ytorna använda till p-platser, på längre sikt ger det utvecklingsmöjligheter för sjukhuset.
  • Lokalerna för arbets- och fysioterapi i hus 48 ska byggas om för att ge plats för fler patienter. Bygget beräknas kosta fyra miljoner kronor.
  • Akutmottagningen ska byggas om och utrustas för drygt sex miljoner kronor så att också akutbesök av ögon- och öronpatienter ska kunna ske där istället för på kliniken.
  • Ett centralt nätverksrum ska etableras på länssjukhuset genom en ombyggnad till en kostnad av totalt 15,1 miljoner kronor inklusive utrustning.
  • Det behövs en ombyggnad på klinisk patologi då det i verksamhetens digitalisering behövs ytterligare en scanner. Ombyggnaden beräknas kosta 2,3 miljoner kronor.
  • En ny tank för medicinsk andningsoxygen, som ges vid dålig syresättning, ska byggas på sjukhusområdet. Det är för att minska sårbarheten i gasförsörjningen. Bygget kommer att gå på 1,9 miljoner kronor.

Vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus ska det också byggas om för att kunna bedriva läkemedelsförsörjningen i egen regi. I dag sker det av en upphandlad aktör som Region Kalmar län har avtal med. Men då flera regioner som organiserat läkemedelsförsörjningen i egen regi sett fördelar förbereder nu också Region Kalmar län för detta. Ombyggnaden av lokalerna i Kalmar och Västervik och utrustningen beräknas kosta 11,7 miljoner.

Samtliga länet sjukhus kommer att få ett inomhusnät med täckning för mobiltelefoni och Rakel. Den totala kostnaden beräknas till 27 miljoner.

Vid Oskarshamns sjukhus kommer en ombyggnad i hus 02 att ske för att ge plats åt en sammanhållen IT-avdelning. Kostnad 18,6 miljoner inklusive verksamhetsutrustning.

Vid sjukhuset i Kalmar och Västervik ska två ställverk att uppföras för att klara av frammatning till framtidens behov av laddstolpar till elbilar. De måste vara i drift 2023 då en övervägande del av regionbilarna kommer att vara eldrivna. Kostnaden beräknas till 10,5 miljoner.

Regionstyrelsen beslöt också om en förstudie kring centralförrådet behov och framtida lokalisering. En utredning är nödvändig för att säkra framtidens försörjning av förbrukningsartiklar till regionens olika verksamheter.

Samarbetsavtal förlängs

Samarbetsavtalet kring e-hälsa mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitet förlängs till halvårsskiftet nästa år. Under åren har regionen bidragit med 500 000 kronor per år till e-hälsoinstitutet och en strategisk plattform för e-hälsa inom universitetet. Universitetet har i sin tur förbundit sig till motprestationer av olika slag. För att synkronisera avtalet med projektet eHealth Arena behöver avtalet förlängas till 30 juni 2022 med en ekonomisk konsekvens på 250 000 kronor.

Vaccinationsersättning

En ersättning på 200 kronor per dos kommer att ges till de olika aktörer som vaccinerar barn 12-18 år mot covid-19. Ersättningen kommer att ges till vårdenheter inom Hälsoval Kalmar län, kommunerna i länet och externa aktörer.

Utöver det kommer kommuner och externa aktörer som hjälper till med övervakning och logistik i samband med vaccinationer att få en ersättning med 50 kronor per given dos.

Ersättningarna gäller till och med 31 december

Regionstyrelsen beslöt också att de enheter inom Hälsoval Kalmar län som har en provtagningsbox för bokningsfri egenprovtagning får en ersättning på 2 500 kronor i veckan från och med 1 november.

Motion

En motion från Sverigedemokraterna om att införa en egenavgift vid språktolkning inom hälso- och sjukvård avslås av regionstyrelsen av flera skäl. Dels har en sådan avgift inte stöd i hälso- och sjukvårdslagen, dels menar majoriteten att den skulle kunna resultera i en risk att patienter avstår att söka vård, något som kan leda till försenad vård och allvarliga följder. SD reserverade sig till förmån för bifall till motionen.

 

Uppdaterad 27 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet