Dekormönster Region Kalmar län
Pressmeddelande 2019-05-08

Åtgärder för att stärka ekonomin

En rad aktiviteter pågår för att stärka ekonomin inom Region Kalmar län. Det rör sig både om effektiviseringar och återhållsamhet.

Den prognos som redovisades på regionstyrelsen på onsdagen innebär en budgetavvikelse på knappt 250 miljoner kronor och ett resultat på -128 miljoner kronor för 2019.

Förklaringen till den negativa prognosen är att kostnaderna ökar för kraftigt, samtidigt som konjunkturen planar ut efter flera år av hög tillväxt. Därmed blir ökningen av skatteintäkterna också lägre för Region Kalmar län.

Det tre vårdförvaltningarna – hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltning och psykiatrin – beräknas förbättra sina resultat i jämförelse med 2018. Men fortfarande är budgetunderskotten stora, totalt beräknas de bli 348 miljoner, där hälso- och sjukvårdsförvaltningen med de tre sjukhusen står för 307 miljoner.

Exempel på åtgärder för att förbättra ekonomin är översyn av schemaläggning, fokus på att minska bolagsbemanning, återhållsamhet med representation och resor, ökat fokus på förskrivning av läkemedel, restriktivitet med nyanställningar, möten i egna lokaler istället för externa och fler videomöten. I dagsläget är svårt att bedöma effekten för 2019 av de olika åtgärderna och intäktsutvecklingen, samtidigt som det finns en osäkerhet kring storleken på statsbidragen. Också utvecklingen för placerade pensionsmedel påverkar resultatet.

På längre sikt beräknas överflyttningen till nära vård, fortsatt digitalisering och oberoende av bemanningsbolag ge resultat i lägre kostnader.

M och KD gjorde en protokollsanteckning efter informationen där de efterlyste mer fokuserat arbete i ekonomifrågorna, bland annat vill man ha en ny budgetprocess och utveckla arbetet kring månadsrapporterna så att regionstyrelsen kan ta beslut om eventuella åtgärder i tid.

Minskning av hyrpersonal inom psykiatrin

Psykiatriförvaltning har under årets första tre månader minskat sina kostnader för bemanningsbolag med 2,5 miljoner kronor. Kostnaden är därmed lägre än vid samma tid både 2018 och 2017. Minskningen gäller både på läkarsidan och övrig personal. Det framgick när vårdförvaltningarna redovisade de senaste siffrorna på onsdagen.

Totalt fortsätter dock kostnaderna att öka till och med mars månad. För primärvårdsförvaltningen med omkring 800 000 kronor och för hälso- och sjukvårdsförvaltningen med knappt 4,2 miljoner. Den enhet som utnyttjar mest bemanningspersonal är Oskarshamns sjukhus. Där har kostnaderna hittills i år ökat med 52 procent till drygt 7,3 miljoner. Det har framför allt krävts fler inhyrda sjuksköterskor.

Samtidigt framgick att Region Kalmar län har betydligt fler tillsvidareanställda medarbetare i dag än för fem år sedan. I april 2014 var 6 083 personer tillsvidareanställa, i april 2019 var motsvarande siffra 6 834. Antalet sjuksköterskor har under denna tid ökat från 1 800 till 2 000.

En kraftig ökning har skett 2010-2018 också när det gäller olika utbildningssatsningar. 2010 var det 4 968 verksamhetsförlagda utbildningsveckor inom sjukvården i länet. Motsvarande siffra för 2018 var det 6 885 veckor. Ökning har skett främst när det gäller läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och medicinska sekreterare. Dessa utbildningsveckor är en viktig del i vårdens rekryteringsarbete.

Fortsatt ökning av inloggningar på e-tjänsterna på 1177.se

Användningen av e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. Det framgick när aktuella tillgänglighetssiffror redovisades för regionstyrelsen på onsdagen.

I april skedde sammanlagt 100 000 inloggningar i länet på e-tjänsterna – en ökning med 46 procent.  I 8 822 av inloggningarna skickade också ett ärende in – en ökning med 25 procent. Det kan ha gällt en förnyelse av recept eller en ändring av ett bokat besök. I månadsskiftet april/maj var 133 000 länsbor anslutna till e-tjänsterna.

En annan del av 1177 är sjukvårdsrådgivningen på telefon. I mars 2019 låg medelväntetiden på 19,04 minuter. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var 18 procent. Ett intensivt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiden till 1177 på telefon.

När det gäller primärvården används sedan början av året ett nytt mått för att värdera tillgänglighet, nämligen andel patienter som fått en medicinsk bedömning av personal på en hälsocentral inom tre dagar. För Kalmar län var siffran 68 procent i februari mot 76 procent för riket.

Innan midsommar planeras också för att öka tillgängligheten genom att ha den så kallade TeleQ-funktionen öppen hela dygnet. Vilket i praktiken innebär att det när som helst under dygnet är möjligt att ringa sin hälsocentral och utföra sitt ärende.

80 procent av patienterna hade i mars väntat på att komma till en specialist vid länets sjukhus inom 90 dagar, som är gränsen i den nationella vårdgarantin. 79 procent hade väntat på operation/behandling inom 90 dagar.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin både avseende besök och behandling/uppföljande utredning nådde i mars inte upp till målet att 80 procent ska få tid inom 30 dagar. Omkring 65 procent fick tid till första besök, 60 procent behandling/uppföljande utredning det inom 30 dagar. Över tid går det att konstatera att tillgängligheten till BUP har försämrats.

Över hela landet upplevs en ökad efterfrågan på insatser från BUP. Inom länet försöker man förbättra tillgängligheten genom att samverka kring väntelistan, att ha en dialog med barn- och ungdomshälsan inom primärvården, förbättra strukturen vid olika bedömningar och att rekrytera psykologassistenter och neuropsykolog.

Inom vuxenpsykiatrin fick knappt 85 procent i mars tid till besök inom 60 dagar och 95 procent inom 90 dagar.

Vad som också framgick av redovisningen var en fortsatt mycket positiv utveckling när det gäller samarbetet med länets kommuner att snabbt ta hem patienter som är utskrivningsbara på sjukhusen.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet