Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en man som får huden på ryggen undersökt
Pressmeddelande 2022-06-15

Bättre tillgänglighet än landets genomsnitt

Både vid länets hälsocentraler och vid sjukhusen är tillgängligheten bättre än genomsnittet för landet. Det visar de senaste tillgänglighetssiffrorna.

87 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i april fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 82 procent. 96 procent av de som ringde sin hälsocentral fick våren 2022 kontakt samma dag, rikssnittet var samtidigt 89 procent. Knappt 90 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under maj fick tid inom tre dagar.

För 1177 på telefon var den genomsnittliga väntetiden knappt 27 minuter i maj, vilket är en förbättring sedan maj förra året. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var fem procent.

1177.se som är den första ingången till vården har haft en kraftig ökning av alla sina parametrar under de senaste två åren. I maj gjordes 215 510 besök i länet på sidan. Allt fler skapar också ett invånarkonto på 1177.se. I maj var det 219 411 länsbor som anslutit sig.

74 procent av patienterna i Kalmar län fick i april en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 61 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första kontakt var 82 procent i jämförelse med 72 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de allra bästa i landet.

Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 93 procent och vid Västerviks sjukhus 77 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i maj färdigbehandlade inom fyra timmar, medan omkring 65 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

Drygt 70 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i april. Däremot fick bara knappt 40 procent tid till fördjupad utredning inom 30 dagar.

Sommarbemanningen inom vården

Regionstyrelsen fick liksom vid förra sammanträdet en redovisning av bemanningssituationen under sommaren vid länets sjukhus.

Situationen ser över hela landet besvärligare ut än föregående år främst för att det inte går att få tag på sjuksköterskor från bemanningsbolagen i samma utsträckning. För Kalmar läns del skulle det exempelvis behövas ytterligare 30-35 hyrsjuksköterskor.

Under sommaren kommer 10-15 procent fler vårdplatser att behöva stängas vid sjukhusen i förhållande till förra året. Vid Länssjukhuset i Kalmar rör det sig om 25-30 vårdplatser, vid Oskarshamns sjukhus 2-4 och vid Västerviks sjukhus 8 vårdplatser.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist redovisade också statistik över arbetade timmar inom dygnet-runt-verksamheterna vid länets sjukhus som visar att de ökat stadigt sedan 2017, men att fördelningen mellan yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor förändrats över tiden.

Infrastruktursatsningarna i länet

Regionstyrelsen fick på onsdagen information om vad regeringens beslut om planen för transportinfrastrukturen 2022-2033 betyder för Kalmar län.

På vägsidan finns två investeringsprojekt när det gäller E22 med i planen, dels förbifart Bergkvara och dels sträckan Gladhammar-Verkebäck. I båda fallen kommer arbetena att ske 2028-2033.

Väg 25 kommer att byggas om vid Glasporten i Nybro kommun, också under senare delen av planperioden. Glasporten fanns inte med i Trafikverkets ursprungliga förslag. Det innebär en utökning av planen med 80 miljoner kronor.

På järnvägssidan har anslaget för signalsystemet ERTMS halverats av regeringen. Vilka konsekvenser detta kan få för Stångådalsbanan och Tjustbanan är inte helt klart. Tidigare har beskedet varit att banorna skulle få ERTMS med start 2023. Systemet är nödvändigt för trafiken då nya tåg kommer att tas i drift 2025-2026.

I planen får också Trafikverket uppdraget att utreda Stångådals- och Tjustbanornas betydelse för den regionala utvecklingen, inför nästa planbeslut. Också frågan om en delelekrifiering av exempelvis Stångådalsbanan ska utredas.

På Kust-till-kust-banan sker omfattande investeringar under planperioden i Kronobergs län. Dels i Alvesta med triangelspår, dels med dubbelspår Växjö-Räppe där också en ny station byggs. I framtiden ska hela sträckan Växjö-Alvesta få dubbelspår.

Totalt omfattar planen investeringar på 881 miljarder för hela landet under planperioden 2022-2033.

 

 

 

Uppdaterad 15 juni 2022 Lämna synpunkter på innehållet