Pressmeddelande 2018-12-21

Bra beredskap i länet kring dagvattenutsläpp

Det finns en bra beredskap hos länets företag kring dagvattenutsläpp. Det konstateras av kontroller som länets miljökontor gjorde hos 80 företag under våren.

Syftet med kontrollerna var att säkra en bättre vattenkvalitet i länets vattendag och därmed i Östersjön. Kontrollerna visade att det finns en god beredskap för utsläpp men att det också finns saker som kan förbättras. Det handlar bland annat om hur man ska göra på företaget vid olycka och brand för att begränsa utsläppen till dagvattnet.

Resultaten har sammanställts i ett informationsmaterial till företagen. Tanken är att de ska använda sig av materialet för att säkra att dagvattnet från företaget är så rent som möjligt.

Projektet samordnades genom Miljösamverkan Sydost.

Fakta dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner över markytan vid regn och snösmältning. Detta vatten leds ofta bort genom dagvattenbrunnar och kan bland annat innehålla tungmetaller, oljor och övergödande ämnen. Dagvatten renas inte i reningsverk utan leds direkt till närmaste vattendrag där det kan renas i en damm eller våtmark.

Kontakt: 

Karen Jensen
Miljösamverkan Sydost
Tfn 070-390 88 24
E-post

Anna Carnelius
Kalmar kommun
Tfn 0480-45 03 05
E-post

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 27 mars 2019 Lämna synpunkter på innehållet