Ordförandeklubba slås i bordet.
Pressmeddelande 2020-10-28

Budget 2021 och regionplan 2021-2023

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på all verksamhet under 2020 och kommer även under nästa år att påverka Region Kalmar län.

Under 2020 har exempelvis operationer och behandlingar inom sjukvården och tandvården tvingats skjutas upp och intäkterna inom kollektivtrafiken har drastiskt sjunkit som en följd av pandemin. I förslaget till budget för nästa år och regionplan 2021-2023, som regionstyrelsens majoritet antog på onsdagen, har därför 195 miljoner kronor avsatts som en särskild resurs för uppskjuten vård, vårdens tillgänglighet och som bidrag för minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. 125 miljoner 2021 och 70 miljoner 2022.

De fortsatta ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin under 2021 och framåt är svåra att förutsäga. Redan innan covid-19 slog till var landet på väg i en i en konjunkturavmattning,

Även om covid-19 kommer att vara den stora utmaningen kommande år, finns också exempel där pandemin drivit på omställningen och utvecklingen inom vården, inte minst digitalt. Stora utvecklingssprång har tagits som det nu handlar om att ta till vara och låta bli långsiktiga.

Kalmar län har dock flera andra utmaningar i framtiden att förhålla sig till.

 • Den demografiska utvecklingen kommande år innebär fler yngre och fler äldre samtidigt som färre människor i arbete ska försörja fler. För att möta utmaningen behöver fler komma i arbete. Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en avgörande fråga.
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete är viktiga pusselbitar för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Det handlar både om att upptäcka risker för sjukdomar och att utveckla den nära vården.
 • Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i hela länet. Det handlar om att utveckla länets naturresurser på ett effektivt sätt. Särskilt pekas behovet av att skydda råvattnet i samhällsplaneringen ut.

Skatten föreslås bli oförändrad 11:86 nästa år, samtidigt fortsätter effektiviseringsarbetet motsvarande en procent av verksamheten. Det enda undantaget gäller kulturen.

Regionens ekonomiska mål är två procents överskott av skatter, utjämning och generella statsbidrag och att investeringar ska ske utan upplåning. I den förslagna regionplanen för 2021-2023 uppfylls detta under de två första åren.

Regionplanen innehåller också totalt tolv olika nya utredningsuppdrag. Bland annat ska utökad pendeltågstrafik Kalmar-Växjö utredas, en plan för att utveckla och skapa Kalmar läns kompetenscentrum tas fram och en långsiktig plan för att införa egenmonitering presenteras.

Nyheter i regionplanen

Regionplanen 2021-2023 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till knappt 68 miljoner.

Nedan följer några områden som berörs.

Nära vård och hälsofrämjande insatser

Covid-19 pandemin har påverkar hälso- och sjukvården och flera av de planerade satsningarna för 2020 har förskjutits i tid. Det gäller utvecklingen av mobila team och fler hembesök inom primärvården men också den digitala utvecklingen för att samordna vård- och omsorgsplanering och utveckla egenvården. Satsningen på riktade hälsosamtal beräknas nu kunna starta i september 2021.

För 2021 satsas två miljoner kronor i årlig justering av listning inom Hälsoval Kalmar län och för en kvalitetsgranskning av specialistläkarutbildningen.

God och säker vård

Total 5,9 miljoner i nya satsningar återfinns under denna rubrik. Det handlar om en utökning av logopedinsatser bland annat inom strokevården och att fortsätta förberedelserna för att starta screening för ändtarms- och tjocktarmscancer. Införandet ska ske i samverkan inom den sydöstra sjukvårdsregionen. Sprututbytesprogrammet utökas till att gälla hela länet för att skapa en jämlik missbruksvård.

Digital omställning i sjukvården

Sammanlagt 18,5 miljoner satsas nästa år för digital omställningen i hälso- och sjukvården. Regionens erbjudande till invånarna i form av digitala tjänster ska utökas. I första hand gäller det att ta ansvar för delar av sin egen vård och behandling, inte minst genom den egenmonitering som erbjuds vid de diagnoser eller för de patientgrupper som anses lämpliga.

Den digitala satsningen byggs på 2022 och 2023.

Regional utveckling

En utökning sker med drygt två miljoner 2021. Vardera en miljon avsätts till de kulturella näringarna och särskild tillväxtsatsning i Almis regi. Kvinnojourerna får ett utökat bidrag på 250 000 kronor.

Goda arbetsvillkor

Ytterligare 20 miljoner avsätts för det fortsatta arbetet med att skapa jämställda löner utifrån lönekartläggning och löneanalys.

Friskvårdsbidraget för medarbetarna inom Region Kalmar län kommer att utökas med en miljon kronor.

Två miljoner går till dels utbildningsanställningar för undersköterskor att specialisera sig, dels för att säkerställa fler platser för språkpraktik, praktisk tjänstgöring och provtjänstgöring inom hälso- och sjukvården.

Avgifter

Kostnadsfri hepatitvaccination till riskgrupper

Hepatit B-vaccination kommer att ges kostnadsfritt till samtliga riskgrupper som Folkhälsomyndigheten angett inklusive personer i LARO-verksamhet.

Kostnadsfri hepatit A-vaccination erbjuds:

 • patienter med kronisk hepatit B,
 • MSM,
 • personer som injicerar droger,
 • personer med kronisk hepatit C.

Digital vårdkontakt med folktandvården

Folktandvården kommer att utöka tillgängligheten genom att erbjuda distanskontakt via video, telefon eller annan teknik när det är lämpligt och kan ersätta ett fysiskt besök. En avgift på 200 kronor kommer att tas ut vid en distanskontakt med patienter från 24 års ålder.

Biljettpriser Kalmar länstrafik

2021 höjs priset i kollektivtrafiken med i genomsnitt 2,5 procent. Det innebär en höjning på en-två kronor på en enkelbiljett beroende på hur många zoner man resor.

I likhet med möjligheten att ta ut avgift för utebliven resa för särskilda persontransporter införs en sådan möjlighet även för utebliven resa med närtrafik.

Ett seniorkort plus ska införas som också kommer att gälla under helger och sommaren.

Investeringar

Under den kommande planperioden 2021-2023 beräknas Region Kalmar län investera 2,2 miljarder kronor i byggnader och 584 miljoner i inventarier.

De största investeringarna 2021-2023 är fortsatt nya lokaler för specialistpsykiatrin i länet. Årsskiftet 2021/2022 kommer de nya lokalerna i Kalmar att tas i bruk. Den totala investeringsramen är på 999,8 miljoner kronor. När det gäller Västervik är investeringsramen på 1,3 miljarder kronor och bygget kommer att genomföras i två etapper.

Vid Länssjukhuset i Kalmar planeras för en om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling med en ny accelerator. Investeringsramen uppgår till 414,7 miljoner.

Länsgemensamt regionarkiv och regionövergripande serverhall ska byggas i Kalmar. Investeringsram 200,6 miljoner kronor.

Vid Oskarshamns sjukhus föreslås en om- och tillbyggnad för MR-kameror och samordnad kafeteria och restaurang. Investeringsramen är på 148,4 miljoner kronor

Andra investeringar under planperioden är ombyggnad vid klinisk kemi och transfusionsmedicin vid Västerviks sjukhus och ombyggnad av rehabiliteringsbassäng vid Västerviks sjukhus och ombyggnad av taket på regionhuset i Kalmar och en yttre renovering.

Samtidigt satsas 73 miljoner på tekniska reinvesteringar i sjukhusbyggnaderna och 37 miljoner på energieffektiviseringar.

Region Kalmar län avsätter också 50 miljoner för investeringar i bredbandsutbyggnad i länet under planperioden.

Ekonomi

Region Kalmar län budgeterar för ett överskott på knappt 208 miljoner för 2021. Det innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning nås. För 2022 och 2023 budgeteras för resultat på 178 respektive 94 miljoner.

Regionens resultatbudget för 2021 slutar på en nettokostnad på 8,6 miljarder kronor. Intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 8,8 miljarder kronor.

Skattesatsen föreslås oförändrad, 11:86.

Oppositionens yrkanden

Vid regionstyrelsens sammanträde på torsdagen presenterade den samverkande oppositionen Moderaterna och Kristdemokraterna 115 gemensamma förslag på förändringar i regionplanen

Man vill göra satsningar på 59 miljoner kronor framför allt när det gäller personalens löner, barn- och ungdomspsykiatrin och för inköp av ambulanshelikopter. Samtidigt vill man genomföra besparingar på knappt 60 miljoner. Det krav på en procents effektiviseringar vill M och KD utöka till en och en halv procent, vilket innebär 25 miljoner. Vidare vill man att regionens kostnader för hyrpersonal ska ligga på två procent, en besparing på 22,9 miljoner.

M och KD reserverade sig gemensamt till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att stärka onkologin och skapa cancercentrum i både Kalmar och Västervik.
 • Att informationen om rätten att söka vård i andra regioner med kortare väntetider förbättras.
 • Att ett folkhälsopris inrättas i regionen.
 • Att primärvården ska stärkas genom flera aktörer i vårdvalet.
 • Att kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ska öka.
 • Att den politiska organisationen ses över under mandatperioden.
 • Att Region Kalmar län tillsammans med övriga regioner i sydöstra sjukvårdsregionen skaffar en ambulanshelikopter under planperioden och att regionen börjar projektera för att bygga helikopterplattor i anslutning till sjukhusen i Kalmar och Västervik.
 • Att en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor genomförs stegvis, med mål att dessa ska tjäna drygt 10 000 kronor mer på månad när reformen är genomförd.
 • Att förutsättningarna för att införa äldremottagningar inom primärvården utreds.
 • Att pendeltågstrafik hela sträckan Växjö-Kalmar och längs Stångådalsbanan startar under planperioden.

Sverigedemokraterna presenterade för sin del 63 yrkanden. Sverigedemokraternas budgetförslag innebär besparingar på 85 miljoner. Det handlar främst om en minskning av administrationen, lägre politikerarvoden och att minska kulturanslagen. Samtidigt vill partiet satsa 109 miljoner under nästa år. Satsningarna riktar sig främst till att förbättra arbetsmiljö och lönesatsningar för personalen, ”hemsjukhus” på flera orter i länet och tandvård.

Sverigedemokraterna yrkade bland annat:

 • Att Region Kalmar län ska agera för att minska asyl- och anhöriginvandring genom brev till regeringen.
 • Att på flera områden i regionplanen stryka ordet mångfald eller kulturell mångfald.
 • Att utöka med sex bastjänstgöringsplatser för läkare från 1 juli så att fler svenskar som utbildat sig utomlands ska kunna få en BT-plats.
 • Att utreda en försäljning av regionägda vindkraftverk.
 • Att höja avgiften för uteblivet besök till 400 kronor och för uteblivande vid operation till 1 500 kronor.
 • Att införa avgiftsfri tandvård för alla över 85 år och rabatterad tandvård 80-84 år från och med 2021.
 • Att ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan skriva eller tala god svenska.
 • Ingen personal i regionen ska i sitt arbete bära iögonfallande religiösa symboler eller religiöst betingade kläder.
 • Att utreda möjligheten att disponera ett visst antal bostäder för nyanställd sjukvårdspersonal.
 • Att säkerhetsklassade vårdplatser inrättas med start på Länssjukhuset i Kalmar.

Vänsterpartiet hade 62 olika yrkanden i samband med regionplanens behandling. V reserverade sig bland annat till förmån för följande punkter:

 • Att inte höja avgifterna inom tandvården nästa år.
 • Att redovisa förslag för att införa länsfärdtjänst.
 • Att genomföra försök med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på avdelningar med hög andel hyrpersonal.
 • Att sänka regionrådens arvode med 20 000 kronor i månaden, en besparing på 3,6 miljoner kronor.
 • Att införa sommarlovskort nästa år till en kostnad av sex miljoner.
 • Att ett seniorkort plus inom länstrafiken också ska gälla under högtrafik.
 • Att upphöra med upphandling av lokalvården och bedriva den i egen regi.
 • Att 1177 Vårdguiden ska få ökad kompetens när det gäller psykisk hälsa för barn och unga.
 • Att se över användningen av förmånsbilar så att de endast erbjuds dem som behöver den för arbetsresor.

Av de olika yrkandena från oppositionen så biföll den politiska majoriteten två, ett från SD och ett från V som gällde samma fråga. I båda fallen handlade det om att lägga till ordet ”cykel” i en av budgettexterna.

Först efter 20 voteringar var förslaget till regionplan behandlat i regionstyrelsen.

Regionplanen 2021-2023 går nu vidare till regionfullmäktige som sammanträder 25-26 november.

Uppdaterad 15 december 2022 Lämna synpunkter på innehållet