Operationssal med personal i arbete
Pressmeddelande 2021-10-26

Budget 2022 och regionplan 2022-2024

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på all verksamhet under 2021 och kommer även under nästa år att påverka Region Kalmar län.

Uppdraget med vaccinationer, provtagning och smittspårning kommer att fortsätta under 2022, samtidigt som det måste finnas beredskap för att hantera nya utbrott.

Parallellt med detta sker en återgång till normal verksamhet där det handlar om att ta hand om den vård som skjutits upp på grund av pandemin. Riktade statsbidrag under 2022 som kommer regionen till del är 142 miljoner för uppskjuten vård, 15 miljoner som ersättning för minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken, 12 miljoner till en grön återstart i länet och 24 miljoner i ett allmänt tillskott till vården.

Även om covid-19 varit en stor utmaning för vården under 2020-2021, finns också exempel där pandemin drivit på omställning och utveckling inom vården, inte minst digitalt. Stora utvecklingssprång har tagits som ska tas till vara och göras långsiktiga.

Kalmar län har dock flera andra utmaningar i framtiden att förhålla sig till.

 • Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Det handlar om omställningsarbete i den egna verksamheten liksom ökad samverkan med lärosäten, lärcenter, andra regioner och kommuner. Pandemin har också gjort det tydligt vilka kunskapsområden som behöver prioriteras utifrån kompetensutveckling och utbildningssatsningar.
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete är viktiga pusselbitar för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Det handlar både om att upptäcka risker för sjukdomar och att skapa en god och nära vården.
 • Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i hela länet. Det handlar om att utveckla länets naturresurser på ett effektivt sätt. Särskilt pekas behovet av att skydda råvattnet i samhällsplaneringen ut.

Skatten föreslås bli oförändrad 11:86 nästa år, samtidigt fortsätter effektiviseringsarbetet motsvarande en halv procent av verksamheten. De enda undantagen gäller beställd vård samt bidrag och stöd till kultur och organisationer.

Regionens ekonomiska mål är två procents överskott av skatter, utjämning och generella statsbidrag och att investeringar ska ske utan upplåning. I den förslagna regionplanen för 2022-2024 uppfylls detta under det första året.

Regionplanen innehåller också totalt 13 olika nya utredningsuppdrag. Bland annat ska en handlingsplan för att förbättra tillgängligheten till 1177 på telefon tas fram, förutsättningarna för en samlokalisering i Överum tillsammans med Västerviks kommun utredas och en förstärkt handlingsplan för att vägleda arbetet framåt mot en fossilbränslefri region 2030 presenteras.

Nyheter i regionplanen

Regionplanen 2022-2024 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till knappt 142 miljoner 2022.

Nedan följer några områden som berörs.

Regional utveckling

En utökning sker med drygt 14,5 miljoner 2022.

Tolv miljoner av dessa går till ett stöd till små och medelstora företag för en grön återstart.

Två miljoner avsätts till eHealth arena för att bidra till utveckling och ökad tillväxt inom området.

En halv miljon handlar om en utveckling av filmproduktion genom unga filmare samt ung kommunikation.

Nära vård och hälsofrämjande insatser

Ersättning för att främja digital vård, liksom ersättning för ökad tillgänglighet till medicinsk bedömning inom tre dagar. Det är några av satsningarna på nära vård, men det blir också en ny hälsocentralsfilial i länet. En satsning på totalt 29 miljoner.

Inom ”Vårdval psykisk hälsa” satsas tre miljoner för att öka tillgängligheten till digitala verktyg. Totalt avsätts tre miljoner kronor.

Digital omställning i sjukvården

Totalt utökas anslaget för det som benämns digital omställning inom hälso- och sjukvården med 25 miljoner.

God och säker vård

Totalt nio miljoner satsas på tre olika områden.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin med extern hjälp

Screening för tjock- och ändtarmscancer ska starta under planperioden, samtidigt ska även organiserad testning för prostatacancer införas och en plan för fortsatta vaccinationer mot HPV-virus tas fram.

En plan för att införa PET-CT – en avancerad teknik för att bland annat upptäcka cancerspridning som inte går att få fram med annan utrustning – har tagits fram med mål att verksamheten ska starta 2026. Men redan nu behöver rekrytering av läkare påbörjas och utbildning ske.

Trafik

Anslagen till kollektivtrafiken utökas med 29,7 miljoner nästa år.

Olika aktiviteter planeras för att öka resandet igen efter pandemin samtidigt som fortsatt lägre resande förväntas. Ett paket på totalt 20 miljoner.

I övrigt handlar det om kostnader för ett nytt biljettsystem,  utveckling av pendeltågstrafik Kalmar-Växjö och ökade kostnader för tågavtal, tågdepå och serviceresor.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Ytterligare 13 miljoner avsätts för det fortsatta arbetet med att skapa jämställda löner utifrån lönekartläggning och löneanalys, samtidigt genomförs ytterligare en lönesatsning på 17 miljoner nästa år

Vidare ska kliniskt träningscentrum utvecklas till ett kompetenscenter för livslångt lärande och träning.

Pengar anslås också för en förstärkning av PTP-psykologer, forskning och doktorandtjänster, verksamhetsförlagd utbildning och den nya bastjänstgöringen (BT) som kommer att ersätta allmäntjänstgöring (AT) för färdigutbildade läkare.

Avgifter

Temporär avgiftsbefrielse tas bort

Den temporära avgiftsbefrielsen som gällt under 2021 tas bort, så att även uteblivande eller sen avbokning av videomöten debiteras med 200 kronor.

Högkostnadsskyddet höjs

Högkostnadsskyddet för öppenvård höjs med 50 kronor till 1 200 kronor, samtidigt höjs högkostnadsskyddet vid inläggning med tio kronor till 110 per dygn.

Biljettpriser Kalmar länstrafik

2022 höjs priset i kollektivtrafiken med i genomsnitt 2,5 procent. Det innebär en höjning på en-tre kronor på en enkelbiljett beroende på hur många zoner man resor.

Det ordinarie biljettutbudet kompletteras med en flexbiljett för tio resor på en 30-dagarsperiod..

Investeringar

Under den kommande planperioden 2022-2023 beräknas Region Kalmar län investera 2,1 miljarder kronor i byggnader och 596 miljoner i inventarier.

De största investeringarna 2022-2023 är fortsatt nya lokaler för specialistpsykiatrin i Västervik, strålbehandling vid Länssjukhuset i Kalmar och energi- och teknikinvesteringar. När det gäller Västervik är investeringsramen på 1,3 miljarder kronor och bygget kommer att genomföras i två etapper.

Vid Länssjukhuset i Kalmar beräknas investeringen avseende onkologi gå på 420 miljoner.

Vid Oskarshamns sjukhus föreslås en om- och tillbyggnad för MR-kameror och samordnad kafeteria och restaurang. Investeringsramen är på 144 miljoner kronor

Samtidigt planeras för en del smärre ombyggnader vid Länssjukhuset i Kalmar, där rivningen av tre fastigheter till förmån för fler p-platser är det mest påtagliga.

Det kommer också att bli fler laddstolpar för regionens elbilar vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus. Två ställverk ska uppföras för frammatning av el som ska täcka dagens och framtida behov. Investeringsramen är på drygt elva miljoner kronor.

Ekonomi

Region Kalmar län budgeterar för ett överskott på knappt 195 miljoner för 2022. Det innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning nås. För 2022 och 2023 budgeteras för resultat på 160 respektive 87 miljoner.

Regionens resultatbudget för 2021 slutar på en nettokostnad på drygt 9,0 miljarder kronor. Intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 9,2 miljarder kronor.

Skattesatsen föreslås oförändrad, 11:86.

Oppositionens yrkanden

Vid regionstyrelsens sammanträde på torsdagen presenterade den samverkande oppositionen Moderaterna och Kristdemokraterna 38 gemensamma förslag på förändringar i regionplanen

Man vill göra satsningar på 55,9 miljoner kronor framför allt när det gäller personalens löner, barn- och ungdomspsykiatrin och för inköp av ambulanshelikopter. Samtidigt vill man genomföra besparingar på motsvarande belopp. Man vill minska kostnaderna för hyrbemanningen, öka intäkterna i kollektivtrafiken med tidsdifferentierade biljetter och tillåta reklam på bussarna.

M och KD reserverade sig gemensamt till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att påbörja arbete med att skapa cancercentrum vid sjukhusen i Kalmar och Västervik.
 • Att ett folkhälsopris inrättas i regionen.
 • Att det införs en digital hälsocentral med eventuell möjlighet till listning.
 • Att förutsättningarna för att införa äldremottagningar inom primärvården utreds och att minst en hälsocentral inom vårdvalet får möjlighet att bli en äldremottagning.
 • Att Region Kalmar län tillsammans med övriga regioner i sydöstra sjukvårdsregionen skaffar en ambulanshelikopter under planperioden och att regionen börjar projektera för att bygga helikopterplattor i anslutning till länets sjukhus.
 • Att en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor genomförs stegvis, med mål att dessa ska tjäna drygt 10 000 kronor mer på månad när reformen är genomförd.
 • Att regionen ser över möjligheten att höja ob-tillägget.
 • Att elbussar introduceras i stadstrafik i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet.
 • Att en länsfärdtjänst införs.

Sverigedemokraterna presenterade för sin del 62 yrkanden. Sverigedemokraternas budgetförslag innebär besparingar på 102 miljoner. Det handlar främst om en minskning av administrationen, lägre politikerarvoden, minskade kulturanslag och restriktiv användning av kostnadsfri språktolkning. Samtidigt vill partiet satsa 124 miljoner under nästa år. Satsningarna riktar sig främst till att förbättra arbetsmiljö och lönesatsningar för personalen, fler fasta läkare och rabatt på tandvård från 80 års ålder.

Sverigedemokraterna reserverade sig bland annat för:

 • Att ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan skriva eller tala god svenska.
 • Att Region Kalmar län ska upphöra att finansiera klimatkompensationer.
 • Att en ny kulturplan tas fram med fokus på det svenska kulturarvet.
 • Att utöka med sex bastjänstgöringsplatser för läkare från 1 juli 2022 så att fler svenskar som utbildat sig utomlands ska kunna få en BT-plats.
 • Att utreda en försäljning av regionägda vindkraftverk.
 • Att höja avgiften för uteblivet besök till 400 kronor och för uteblivande vid operation till 1 500 kronor.
 • Att införa avgiftsfri tandvård för alla över 85 år och rabatterad tandvård 80-84 år från och med 2022.
 • Att utreda möjligheten att disponera ett visst antal bostäder för nyanställd sjukvårdspersonal.
 • Att säkerhetsklassade vårdplatser inrättas vid länets tre sjukhus.

Vänsterpartiet hade 64 olika yrkanden i samband med regionplanens behandling. Partiet vill göra satsningar på 31 miljoner kronor genom borttagna generella besparingar och en extra satsning på kollektivtrafiken, samtidigt vill man minska på andra poster med 26 miljoner. Främst gäller det att man vill ha ett lägre överskott och minska på politikernas arvoden. V reserverade sig bland annat till förmån för följande punkter:

 • Att hälsocentralerna får ett tydligare uppdrag att upptäcka riskbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, sex och spel både bland unga och vuxna.
 • Att utreda införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön för att minska användning av hyrpersonal.
 • Att sänka regionrådens arvode med 20 000 kronor i månaden, en besparing på 3,6 miljoner kronor.
 • Att ta bort effektiviseringskravet på en halv procent från alla verksamheter utom staben.
 • Att ett årskort ska införas i kollektivtrafiken till ett pris av 3 650 kronor.
 • Att upphöra med upphandling av lokalvården och bedriva den i egen regi.
 • Att se över användningen av förmånsbilar så att de endast erbjuds dem som behöver den för arbetsresor.
 • Att utreda förutsättningarna av en mobil röntgen.
 • Att tillsammans med facken utreda hur semesterdagstillägg ska kunna växlas mot ledig tid.

Regionplanen 2022-2024 går nu vidare till regionfullmäktige som sammanträder 17-18 november.

Uppdaterad 30 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet