Pressmeddelande 2020-09-09

Covid-19 påverkar all verksamhet

Covid-19-pandemin påverkar i stort sett all verksamhet inom Region Kalmar län. Det framgick tydligt vid onsdagens sammanträde i regionstyrelsen.

Ett exempel är tillgängligheten till vård som minskat kraftigt över hela landet, men där Kalmar län dock tillhör de regioner som har bäst tillgänglighet. 59 procent av patienterna i Kalmar län fick i juli en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 44 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 83 procent i jämförelse med 68 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de bättre då 81 procent av patienter kallades i tid mot 71 procent för riket i stort.

En annan direkt effekt av pandemin är att antalet besök till akutmottagningarna i länet drastiskt minskat under perioden mars-juli. I augusti noteras dock siffror som närmar sig tidigare års nivåer. I Oskarshamn var 88 procent av patienterna färdigbehandlade på akuten inom fyra timmar, motsvarande siffror för akutmottagningarna i Västervik och Kalmar var 84 respektive 73 procent.

Inom psykiatrin har antalet besök minskat både till barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin hittills i år. Däremot har antalet vårdkontakter ökat, exempelvis med fler digitala möten och telefonkontakter. Tillgängligheten under sommaren varit god. Till barn- och ungdomspsykiatrin fick drygt 90 procent av patienterna tid till ett första besök inom 30 dagar, 80 procent fick också tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar,

När det gäller vuxenpsykiatrin fick över 95 procent tid till ett första besök inom vårdgarantins 90 dagar och 80 procent fick det inom 60 dagar.

När det gäller primärvården uppvisas goda tillgänglighetssiffror, däremot har antalet patienter som sökt vård minskat. 87 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i juli fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Alla som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under juli fick tid inom tre dagar. Under 2020 har tillgängligheten aldrig varit under 92 procent någon månad.

En ingång till vården som fått ett rejält lyft under pandemin är 1177.se. I mars slogs ett nytt all-time-high för Kalmar län med 279 924 besökare, det var samtidigt som de första fallen av covid-19 konstaterades i Sverige. Antalet inloggningar i e-tjänsterna har också ökat kraftig under året. I augusti rörde det sig om 167 000, 70 000 fler än året innan. De digitala vårdmötena har också ökat kraftigt under året. Från ett fåtal möten i januari och februari till över 1 100 i både april och maj.

En annan del av 1177 Vårdguiden är sjukvårdsrådgivningen på telefon. Också i denna statistik märks pandemin. Sedan mars månad har trycket varit högt med ökade väntetider för att komma fram. I juni var medelväntetiden på 24,15 minuter. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var tolv procent.

Svårbedömt ekonomiskt läge

Osäkerheten när det gäller de ekonomiska förutsättningarna är stor och det kommer att ta lång tid överblicka de slutliga effekterna av covid-19-pandemin. Det slås fast i den ekonomiska månadsrapporten efter juli månad.

På helårsbasis visar prognosen på ett nollresultat, vilket är en budgetavvikelse på 201 miljoner kronor, under förutsättning att regionen får täckning i form av riktade stöd och statsbidrag för de merkostnader samt intäktsbortfall i kollektivtrafiken och tandvården som uppstår på grund av covid-19-pandemin. För kollektivtrafiken handlar det om 100 miljoner och för folktandvården om 20 miljoner i intäktsbortfall. Trots det negativa resultatet klarar Region Kalmar balanskravet då de orealiserade förlusterna inte räknas in. Resultatet enligt balanskravet hamnar på 194 miljoner kronor.

Förutom folktandvården och Kalmar länstrafik är det hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionservice som haft stora merkostnader till följd av pandemin. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen beräknas de till 50 miljoner och inom regionservice till 93. Total rör sig covid-19-merkostnaderna till 274 miljoner kronor.

Region Kalmar län har ansökt och kommer att ansöka om riktade statsbidrag. Arbetet med att identifiera merkostnaderna pågår.

Samtidigt har omställning inom vården under pandemin inneburit utvecklingssprång. Digitaliseringen har på allvar tagit fart och nya digitala tjänster har utvecklats och breddinförts. Mycket talar för att det kan bli bestående förändringar.

Ökade kostnader för bemanningsbolag

Kostnaderna för inhyrd personal till och med juli låg på 128 miljoner vilket är en ökning med 21 miljoner i jämförelse med 2019, men i praktiken bara tolv miljoner då redovisningssättet förändrats. Prognosen för hela 2020 är på 225 miljoner kronor, en ökning med åtta procent. Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningen som har ökade kostnader, medan psykiatrin ligger på samma nivå som förra året och primärvården har minskade kostnader. Bland yrkeskategorier är det bemanningskostnaderna för sjuksköterskor som ökat medan de för läkare minskat.

Covid-19-pandemin märks också i en ökning av sjukfrånvaron framför allt under perioden mars-maj, som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma från jobbet vid symtom. Under senare delen av sommaren var sjukfrånvaron tillbaka på i stort sett samma nivå som 2019.

Minskat resande i kollektivtrafiken

Även under sommaren minskade resandet i kollektivtrafiken. Bussresandet minskade 25-30 procent och tågresorna med 50 procent.

Under januari-augusti har antalet resenärer med serviceresorna – färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor - i länet minskat från 275 663 förra året till 189 756.

När det gäller nöjdhet både bland allmänhet, kunder och för den sista resan är siffrorna stabila för Kalmar läns trafik. För serviceresorna redovisas en ökad nöjdhet under 2020.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet