Virserums konsthall
Pressmeddelande 2020-10-08

Covid-19-pengar till kulturverksamheter

Åtta kulturinstitutioner i Kalmar län får förstärkt verksamhetsbidrag på 3,5 miljoner kronor som en följd av covid-19.

Det är staten som tillfälligt har förstärkt verksamhetsbidragen till landets regioner inom kultursamverkansmodellen. Region Kalmar län beviljades drygt 3,5 miljoner som är avsedda att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 för de aktörer som sedan tidigare får statlig finansiering inom modellen.

Region Kalmar län begärde under augusti in prognoser för 2020 från kulturverksamheterna i länet inom kultursamverkansmodellen. Dessa prognoser ligger till grund för den fördelning som regionala utvecklingsnämnden gjorde på torsdagen.

Så här fördelas bidragen:

 • Kalmar läns arkivförbund 70 000 kronor.
 • Kalmar läns hemslöjdsförening 170 000 kronor.
 • Kalmar läns museum 1 468 000 kronor.
 • Kalmar konstmuseum 253 000 kronor.
 • Kalmar läns musikstiftelse 130 000 kronor.
 • The Glass Factory 965 000 kronor.
 • Virserums konsthall 330 000 kronor.
 • Filmregion Sydost 142 000 kronor.

När det gäller bidraget till Filmregion Sydost administreras det av Kalmar län som öronmärkt medel för Sydostkulturs styrelse att ta beslut om. I Filmregion Sydosts statliga bidrag ingår också Kronobergs och Blekinges del av kultursamverkansmodellsbidraget.

När det gäller kultursamverkansmodellen begär regionala utvecklingsnämnden i ett annat beslut ett utökat statligt stöd på totalt sex miljoner kronor utöver ordinarie uppräkning för statens medfinansiering. Anslagen föreslås gå till följande verksamheter:

 • Litteraturnod 500 000 kronor.
 • Kalmar konstmuseum 1 miljon kronor.
 • Virserums konsthall 1 miljon kronor.
 • Byteatern Kalmar Länsteater 1,3 miljoner kronor.
 • Dansutveckling: 400 000 kronor.
 • Svenskt Rock Arkiv 500 000 kronor.
 • Designarkivet 1 miljon kronor.
 • The Glass Factory 300 000 kronor.

Sverigedemokraterna hade ett eget förslag, som framför allt innebar mer pengar till Kalmar läns museum och mindre till andra institutioner. Det röstades ned av majoriteten.

Länets historia ska lyftas fram

Kalmar län har starka varumärken inom besöksnäringen som bygger på kulturarv och historiska personer, som är bland de mest kända i Sverige. Utöver dessa starka destinationer finns en stor potential av outvecklade, glömda eller ej tillgängliga platser.

Det är grunden till att regionala utvecklingsnämnden på torsdagen beviljade projektet Unika historiska Kalmar län totalt 2,7 miljoner ur så kallade 1:1-medel, för att under tre år skapa förutsättningar för små och medelstora företag inom besöksnäring och kulturarv att bättre nyttja kulturarvets potential i affärsutvecklingen som kan öka omsättning och sysselsättning.

Beslutet gäller under förutsättning att Europeiska regionala utvecklingsfonden bifaller ansökan om EU-medel samt att övrig finansiering är ordnad. Projektet är ett samverkansprojekt med deltagande från tio av länets kommuner samt flera av länets aktörer som verkar inom kulturarvssektorn. Totalt kommer 10,9 miljoner att avsättas till projektet.

Oberoende översyn av länsmuseets redovisning

En oberoende översyn av Stiftelsen Kalmar läns museums redovisning ska genomföras. Syftet är att skapa en ökad tydlighet kring vilken verksamhet och ekonomi som är finansierad av det statliga och regionala bidraget via kultursamverkansmodellen och vad som är självfinansierat och därmed ligger utanför överenskommelsen med den regionala utvecklingsnämnden. På så sätt skapas en bättre transparens, förståelse och en än mer adekvat uppföljning för både uppdragsgivare och utförare.

Kompetensutveckling i fokus i ny regional digital agenda

I den tredje regionala digitala agendan, som tagits fram i samverkan mellan länets aktörer, pekas på de digitala utmaningar och möjligheter som bedöms ha stor betydelse för Kalmar län fram till och med 2022.

Handlingsprogrammet är uppdelat i fem olika temaområden: kompetens, näringsliv, e-hälsa, infrastruktur och kommunal e-utveckling. Varje område har tillhörande prioriterade mål och insatser som ska hjälpa länets aktörer att på bästa sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Något som nämns i alla temaområden är digital kompetensutveckling. Oavsett om det handlar om att skapa jämlika digitala förutsättningar för elever i skolan, ökad digital delaktighet i samhället, affärsutveckling och omställning i näringslivet eller förändringsarbete i offentlig sektor så behövs insatser för att höja den digitala kompetensen.

Utöver detta finns insatser med fokus på stöd till företagens digitala omställning, jämställdhet i IT-branschen, ökad tillgång till bredband och ökad samverkan mellan huvudmän.

Insatser mot barn och unga är också prioriterade, som till exempel att arbeta för en likvärdig tillgång till digitala verktyg i skolan och att öka elevers digitala kompetens och generella måluppfyllelse.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut förslaget till Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 på remiss till berörda intressenter. Remisstiden är till den 18 januari 2021.  Slutligt beslut tas av regionfullmäktige under våren 2021.

I ett yrkande ville Sverigedemokraterna att det i agendan skulle tryckas på att digitaliseringen inte får trycka undan exempelvis personliga kontakter. Tilläggsförslaget vann dock inte gehör vid sammanträdet.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet