Sedlar som illustrerar ekonomi.
Pressmeddelande 2020-05-13

Covid-19 slår mot regionens ekonomi

Covid-19-pandemin påverkar Region Kalmar läns ekonomi kraftigt. Det framgick av den ekonomiska information som gavs på regionstyrelsen på onsdagen.

Skatteintäkterna beräknas under året bli 247 miljoner lägre än vad budgeten för 2020 grundade sig på när den togs i slutet av förra året.  Till detta kommer minskade intäkter och ökade kostnader som påverkar ekonomin negativt varje månad som krisen pågår.

Det rör sig om minskade intäkter i kollektivtrafiken till följd av att färre åker buss, minskade intäkter från folktandvården då samtlig planerad verksamhet ligger nere och mindre vårdintäkter. Bland de ökade kostnaderna märks sjukresor, förbrukningsmaterial, medicinsk utrustning och läkemedel. En del av dessa kostnader är av engångskaraktär och därför är det svårt att summera och för närvarande ge en samlad bild. Till detta kommer också ökande personalkostnader och andra merkostnader.

Börsfallet i samband med covid-19-pandemin har också påverkat värdet för det pensionskapital Region Kalmar län låter KLP förvalta. Hittills i år har värdet sjunkit med 191 miljoner kronor. Värdet av Region Kalmar läns andel var 30 april drygt 1,9 miljarder. Trots nedgången under inledningen av 2020 har kapitalet flerdubblats under årens lopp. Sedan 2006 har dåvarande landstinget och nuvarande region avsatt totalt 637 miljoner kronor.

Samtidigt har de generella statsbidragen i omgångar ökats på för att kompensera regioner och kommuner. För 2020 innebär det omkring 160 miljoner extra för Region Kalmar län. Olika andra former av stöd är aviserade från regeringen, det gäller för kommunerna och regionernas merkostnader, intäktsbortfall inom kollektivtrafiken och ett statligt ansvar för ökade sjuklönekostnader.

Över huvud taget är det svårt för nationella aktörer att just nu göra prognoser. Istället handlar det mer om scenarier för resten av 2020 och kommande år. Effekterna på den svenska ekonomi är av samma storleksordning som under andra världskriget.

Vid regionstyrelsens sammanträde i juni kommer en första årsprognos för ekonomin att redovisas.

Övrig information

Regionstyrelsen fick vid sitt sammanträde också aktuell information av regiondirektör Ingeborg Eriksson om covid-19-pandemin och regionens arbete. Också den faktasamling som lagts upp på Region Kalmar läns hemsida presenterades för ledamöterna.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet