Pressmeddelande 2021-06-15

Delårsrapport med prognos på 191 miljoner

Årets första fyra månader har i stort präglats av den pågående pandemins andra och tredje våg. Det konstateras i delårsrapporten för januari-april.

Årsprognosen pekar på ett resultat på 191 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner lägre än budget.

Det är dock för tidigt att säga vilka långtgående konsekvenser som pandemin ger. Den andra vågen inleddes under november 2020 och nådde sin topp under andra halvan av januari i år. Efter en kort tid av lättnad under februari blev Kalmar län ett av de län i Sverige som tidigt fick en kraftig spridning av den så kallade brittiska varianten av coronaviruset. I och med det inleddes den tredje vågen av pandemin.

Smittspridningen fortsätter att gå ner i vårt län. Kapaciteten för att testa sig vid symptom ligger på en hög nivå och med olika lösningar för provtagning ligger strategin kvar att det ska vara en hög tillgänglighet och en hög beredskap. Utvecklingen av smittspridningen är beroende av vaccinationsinsatserna. Oavsett utvecklingen framöver så är den samlade bilden att smittspridningen och belastningen på sjukvården kommer att fortsätta sjunka.

Det finns ändå en osäkerhet över hur utvecklingen kommer se ut över sommaren och det kommer att finnas behov av att behöva fundera över hur ett mer nytt normalt läge kan se ut efter sommaren. Regionen har en hög vaccinationskapacitet och det går snabbt framåt, men leveranserna av vaccindoser avgör tempot. Vaccinationerna kommer att pågå under hela sommaren och en bit in i hösten.

Belastningen och behovet av sjukhusvård sjunker både nationellt och i vårt län. Om siffrorna fortsätter gå åt rätt håll kan verksamheten anpassas och förberedas för ett lugnare läge. Det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården att ställa om för att också möta den vård som tvingats skjutas upp.

Även konsekvenserna på samhällsnivå behöver stort fokus när det gäller ojämlikheter i folkhälsan, barn och ungas situation, näringslivets och kultursektorns påverkan och de stora intäktsbortfall som uppstår i kollektivtrafiken. Pandemin har också medfört ett omedelbart behov av nya arbetssätt där exempelvis den digitala utvecklingen gått i en snabb takt. Utmaningen blir nu att säkerställa att dessa nya arbetssätt blir långsiktigt bestående.

Förvaltningarna beräknar ett underskott mot budget exklusive merkostnader för covid-19 på 286 miljoner medan gemensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto lämnar ett överskott mot budget med 269 miljoner kronor. Detta sammantaget ger en prognos för helåret 2021 på 191 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner lägre än budget.

I samband med behandlingen av delårsrapporten yrkade Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna att det vid varje möte med regionstyrelsen ska lämnas en särskild redovisning om tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon. Yrkandet avslogs av majoriteteten.

Så vill regionen rekrytera psykologer

För att rekrytera psykologer till regionen och få fler av dem som gör sin avslutande praktiktjänstgöring, PPT-psykologer, att stanna kvar i regionen föreslås i en utredning till regionstyrelsen ett antal insatser:

  • En modell för karriärutveckling för psykologer ska tas fram.
  • En fortsatt dialog med psykologutbidningen och en plan för att successivt öka antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som leder vidare till PTP-tjänstgöring.
  • En samordnad rekrytering att PTP-psykologer mellan förvaltningarna.
  • Ett introduktionsprogram på ett år för nya legitimerade psykologer för att får fler PTP-psykologer att stanna kvar inom regionen.
  • Att säkerställa fler handledare både när det gäller verksamhetsförlagd utbildning, PTP-psykologer och för introduktionsprogrammet för nya legitimerade psykologer.

I december nästa år kommer regionstyrelsen att få en återrapportering om hur arbetet gått.

Inte verkningsfullt att följa ett vakansmått

Att kontinuerligt följa ett vakansmått i de olika förvaltningarna i regionen är inte verkningsfullt. Det konstaterar regionstyrelsen i ett svar på en skrivelse från Martin Kirchberg (SD), som efterlyst en redovisning av vakansläget vid regionstyrelsens sammanträden.

I det yttrande som tagits fram av HR-enheten inom regionstaben konstateras att förvaltningarna inte styr sin rekrytering eller kompetensplanering utifrån antalet vakanser. Många parametrar påverkar förvaltningarnas kompetensbehov och utveckling sker kontinuerligt.

Vidare pekas på den uppföljning som redan förekommer på regionstyrelsen i form av delårsrapporter och situationen när det gäller hyrpersonal.

SD reserverade sig mot beslutet.

Krav på åtgärder för att minska hyrbemanning

Det blev en längre debatt kring bemanningen inom vården när ett yttrande till revisorerna om vad som skett efter olika tidigare revisionsrapporter behandlades. Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna krävde i ett yrkande att tydliga åtgärder ska tas fram för att nå målet om minskat beroende av hyrpersonal. Det avslogs dock av majoriteten.

Aktuella tillgänglighetssiffror

Regionstyrelsen fick vid sitt sammanträde en uppdatering av de senaste tillgänglighetssiffrorna inom vården.

1177 Vårdguiden på telefon hade en medelväntetiden 34,13 minuter i maj. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 1 procent.

I primärvården fick 81 procent av patienterna som i april vände sig till sin hälsocentral träffa medicinsk personal inom tre dagar, vilket är något över riket. 93 procent av de som sökte sig till barn- och ungdomshälsan fick i maj en tid inom tre dagar.

Tillgänglighet till specialistvård påverkas av pandemin. Trots det är Kalmar län en av de regioner som ligger på den övre halvan i landet. 64 procent av patienterna i Kalmar län fick i april en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 56 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 88 procent i jämförelse med 73 procent för hela landet.

I Västervik var 78 procent och i Oskarshamn var 91 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i april färdigbehandlade inom fyra timmar, medan 61 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.

När det gäller barn- och ungdomspsykiatrin fick omkring 87 procent av patienterna tid till ett första besök inom 30 dagar i april. Det kan jämföras med snittet för hela landet – 50 procent. Däremot är tillgängligheten till behandling och fördjupad utredning sämre. Till behandling fick 49 procent tid inom 30 dagar och till fördjupad utredning under 30 procent.

Till vuxenpsykiatrin fick i april 99 procent tid inom 90 dagar för ett första besök.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet