Sedlar av olika valör.
Pressmeddelande 2019-06-18

Delårsrapport pekar mot viss förbättring

Trots starkare finansiellt resultat landar årsprognosen i delårsrapporten efter fyra månader på ett minus på 60 miljoner kronor för Region Kalmar län.

Det är en förbättring mot prognosen efter mars månad med 68 miljoner. Men samtidigt som intäkterna förbättrats med 84 miljoner har förvaltningarnas kostnader också ökat med 16,8 miljoner.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilket de tre sjukhusen ligger beräknas förbruka 321 miljoner kronor mer än budget, under förutsättning att de handlingsplaner som satts in för att dämpa kostnadsutvecklingen får effekt. Övriga vårdförvaltningar visar också underskott, primärvårdsförvaltningen med drygt 37 miljoner och psykiatrin med 5,3 miljoner.

Kostnadsutvecklingen efter de första fyra månaderna låg på 6,4 procent, men under april och även i maj syns ett trendbrott med en minskande kostnadsutveckling. Årsprognosen på 4,2 procent är ändå över riktvärdet på 1,3 procent om man ska nå regionens finansiella mål om två procent överskott på skatteintäkter och statsbidrag.

I delårsrapporten konstateras att de aktiviteter som pågår för att dämpa kostnadsutvecklingen behöver förstärkas. Det är en rad åtgärder både på kort och lång sikt som är igång. Förutom att det råder stor restriktivitet inom flera områden är det fokus bland annat på att minska bolagsbemanningen, se över schemaläggningen, arbeta med en modell för resurstilldelningen på sjukhusen, öka fokus på läkemedelsförskrivningen och en översyn av fastighetsinvesteringar. På längre sikt är det viktigt att digitaliseringen och utvecklingen mot nära vård fortsätter.

Delårsrapporten ger också en beskrivning av pågående arbete och verksamhetsresultat inom ett flertal områden. Under årets första fyra månader har bland annat:

  • Oskarshamns sjukhus återigen utnämnts till bästa sjukhus i sin klass.
  • Andelen trycksår varit de lägsta i landet.
  • Förtroendet för vården i Kalmar län återigen visat sig bland det högsta i landet.
  • Nöjdheten kraftigt ökat med länets kollektivtrafik enligt kollektivtrafikbarometern.

Också vårdförvaltningarna gjorde en verksamhetsgenomgång utifrån ett delårsperspektiv i sina redovisningar under punkten Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

Moderaterna och kristdemokraterna yrkade i samband med delårsredovisningen att en skriftlig åtgärdsplan ska tas fram och redovisas i september, att budgetprocessen ses över så att budgetbeslut kan tas tidigare på året, att månadsrapporteringen utvecklas och att en politisk styrgrupp skapas som jobbar fördjupat med ekonomin tills regionen åter har en budget i balans.

Förslaget avslogs med siffrorna 8-6, och 1 ledamot avstod.

Tillgänglighet till vården

Primärvården använder sedan början av året ett nytt mått för att värdera tillgänglighet, nämligen andel patienter som fått en medicinsk bedömning av personal på en hälsocentral inom tre dagar. För Kalmar län var siffran 71 procent i april mot 79 procent för riket.

78 procent av patienterna hade i april väntat på att komma till en specialist vid länets sjukhus inom 90 dagar, som är gränsen i den nationella vårdgarantin. 78 procent hade väntat på operation/behandling inom 90 dagar.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin både avseende besök och behandling/uppföljande utredning nådde i april inte upp till målet att 80 procent ska få tid inom 30 dagar. 62 procent fick tid till första besök, 68 procent behandling/uppföljande utredning det inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick knappt 90 procent i mars tid till besök inom 60 dagar och 95 procent inom 90 dagar.

Inför sommaren 2019

Regiondirektör Ingeborg Eriksson gav regionstyrelsen en redovisning av planeringen för sommaren 2019:

  • Samtliga hälsocentraler kommer att hålla öppet, en del öppettider kan dock justeras något.
  • Borgholms hälsocentral har öppet 08.00-20.00 från slutet av juni till mitten av augusti. Under midsommarhelgen har man öppet dygnet runt för akuta besök.
  • Primärvårdsjouren förstärks under sommaren.
  • Inom psykiatrin håller alla verksamheter öppna, förutom ABC-mottagningen i Västervik. Fyra vårdplatser i södra länet stängs under sommaren.
  • På länets tre sjukhus sker verksamhetsanpassning på samma sätt som tidigare år. Det innebär att antalet vårdplatser minskar.
  • Vård som av medicinska skäl inte kan vänta prioriteras, exempelvis akutverksamhet och cancervård.

Ett problem för vården förra sommaren var hettan. Sedan dess har 60 mobila kylaggregat och 400 bordsfläktar köpts in.

Den normala gången för installation av olika kylsystem är att det sker i samband med nybyggen eller större ombyggnationer.

Idag finns kyla installerad för cirka 75 procent av verksamhetsytan. Ett antal ny- och ombyggnadsprojekt pågår eller planeras de kommande åren där nyinstallation eller förbättring av kylkapacitet ingår. När dessa projekt är genomförda beräknas andelen installerad kyla på verksamhetsyta stiga till 85 procent.

Flera mätningar och resultat

Ledamöterna i regionstyrelsen fick också redogörelser av de senaste mätningarna av basala hygienrutiner och vårdrelaterade infektioner, Hälso- och sjukvårdsrapport 2019 och Region Kalmar läns klimatbokslut.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet