Sedlar av olika valörer
Pressmeddelande 2019-10-31

Delårsrapport pekar mot viss förbättring

Ett starkare finansiellt resultat innebär att årsprognosen i delårsrapporten efter åtta månader hamnar på minus 31 miljoner kronor för Region Kalmar län.

Det är en förbättring mot prognosen efter juli månad med 15 miljoner. Både när det gäller kostnaderna och finansieringen har förbättringar skett. Totalt pekar prognosen på en avvikelse mot budget med 153 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilket de tre sjukhusen ligger beräknas förbruka 329 miljoner kronor mer än budget, under förutsättning att de handlingsplaner som satts in för att dämpa kostnadsutvecklingen får effekt. Övriga vårdförvaltningar visar också underskott, primärvårdsförvaltningen med drygt 42 miljoner och psykiatrin med 3,2 miljoner.

Kostnadsutvecklingen för helåret beräknas landa på 3,3 procent, vilket är en betydligt lägre takt än tidigare under året, men är ändå för högt om regionens finansiella mål om två procents överskott på skatteintäkter och statsbidrag ska nås.

I delårsrapporten – som behandlades av regionstyrelsen på torsdagen - pekas på de aktiviteter som pågår för att dämpa kostnadsutvecklingen. Det är en rad åtgärder både på kort och lång sikt.

Delårsrapporten ger också en beskrivning av pågående arbete och verksamhetsresultat inom ett flertal områden. Bland annat dessa:

 • Förtroendet för sjukvården i Kalmar län är högst i landet och andelen överbeläggningar eller så kallade utlokaliseringar är lägst.
 • Såväl invånarnas som resenärernas nöjdhet med KLT har ökat jämfört med tidigare mätningar.
 • Användningen av e-tjänster och besök på 1177.se har fortsatt att öka. I augusti gjorde 96 000 inloggningar, 45 procent mer än samma tid föregående år.
 • Efter gjorda insatser är det inte heller några längre väntetider dagtid under vardagar till 1177 Vårdguiden på telefon. Däremot krävs det fortsättningsvis insatser kvällar och helger.
 • Sjukfrånvaron i Region Kalmar län fortsätter att sjunka.

Rätt vård på rätt nivå i rätt tid

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insats, på rätt vårdnivå, i rätt tid. Det är målet för Region Kalmar län tillsammans med länets kommuner.

Det är efter en tidigare revisionsgranskning som pekade på brister i samarbete och samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa som regionstyrelsen på torsdagen fick en återrapport över de åtgärder som påbörjats.

Barn- och ungdomshälsan (BOU) inom primärvården är första linjen vid lätt till medelsvår psykisk ohälsa medan barn- och ungdomspsykiatrin ska ta ansvar och göra insatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa. För att förenkla för den vårdsökande har rutiner tagits fram som gör klart vilket ansvar respektive verksamhet har. Arbete pågår också för att ta fram ett gemensamt material för att barn, unga och deras föräldrar ska veta vart man vänder sig när man behöver stöd och hjälp.

Samtidigt arbetar både BUP och BOU för att hitta bra arbetssätt gentemot skolan.

Digital vårdgaranti

Region Kalmar län tar ytterligare ett steg för att underlätta och öka möjligheterna till digital kontakt med vården. Den nationella vårdgarantin kompletteras med en regional digital vårdgaranti som i sitt första skede innebär en kontaktgaranti, svarsgaranti och tillgänglighetsgaranti.

I korthet innebär det att alla enheter inom primärvården i länet ska kunna nås digitalt. En digital kontakt ska besvaras inom 24 timmar, kontakt på helgdag besvaras nästkommande vardag. Alla digitala tjänster ska så långt som möjligt vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt, oavsett teknikvana eller funktionsförmåga.

Klartecken till glaskonferensen

Regionstyrelsen godkände för sin del avtalet till en internationell glaskonferens i Glasriket i maj nästa år. Region Kalmar läns åtagande är att tillsammans med Region Kronoberg bidra med kostnader upp till en miljon kronor.

Sedan 1971 har årliga Glas Art Society-konferenser ägt rum, i huvudsak i USA. 2018 var dock Venedig värd för konferensen och tidigare under 2000-talet har också Amsterdam stått som värd.

Konferensen kommer att pågå 19-24 maj nästa år och ha temat innovation och framtid inom glas. Den beräknas kunna samla upp till 1 500 deltagare.

Inget behov av en kriskommission

Regionstyrelsen ser inget skäl att inrätta en kriskommission för att ompröva hur regionens resurser används. Det svaret får regionrådet Martin Kirchberg (SD) på en skrivelse.

I svaret pekas på att det som Kirchberg tar upp - bemanningssituationen, resursanvändning och bemanningsbolag – är något som i dag ingår i regionstyrelsens ansvarsområde. Bemanningssituation och hyrbemanning är något som regelbundet återrapporteras vid regionstyrelsens möten. Resursfördelningen är något som slutligen avgörs av regionfullmäktige efter en plan- och budgetprocess. De två Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för att inrätta en kriskommission.

Inget skäl att ha mammografiscreening i Vimmerby

I ett svar på en skrivelse från Gudrun Brunegård (KD) om att utveckla röntgen i Vimmerby med mammografiscreening framkommer dels att deltagarfrekvensen i länet på 84 procent är bland de högsta i landet och dels att Region Kalmar län är en av få regioner i landet som lyckas hålla intervallen när kvinnorna kallas till undersökning. Det är 18 månader för kvinnor 40 till 54 år och två år för kvinnor 55 till 74 år. Det påpekas också att det innebär stora kostnader att starta en mindre enhet i Vimmerby, den blir också resurskrävande och sårbar. Därför finns inte skäl att starta mammografiscreening i Vimmerby.

Motioner och medborgarförslag

Regionstyrelsen behandlade vid sammanträdet en rad motioner som nu går vidare till fullmäktige för avgörande:

 • En motion från Leif Svensson (V) om att Region Kalmar län ska samverka med Västerviks kommun för att bryta ofrivillig ensamhet besvaras med hänvisning olika projekt som redan pågår.
 • En motion från M och KD om likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar och Västervik och en ombyggnad av behandlingsenheten i Västervik besvaras med att processen för att utreda framtida lokalbehov pågår. En ombyggnad av de befintliga lokalerna bedöms dock inte kunna leda till högre kapacitet eller förbättrad arbetsmiljö. Arbete pågår därför med att hitta en mer långsiktig lösning. M och KD yrkade bifall.
 • En V-motion om att upphöra med upphandling av lokalvården på sjukhusen besvaras med att det inte skett någon upphandling vid Oskarshamns eller Västerviks sjukhus sedan 2012. Samtidigt pekas på att den externa lokalvård som sker vid Länssjukhuset i Kalmar har utvecklat ett arbetssätt som innebär god arbetsmiljö och låg ohälsa bland medarbetarna.
 • En motion från Jonas Lövgren (M) om att införa HPV-vaccinering också för pojkar besvaras med att regeringen föreslagit att det ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet och kommer att inledas under hösten 2020. Själva vaccinationen sker av länets kommuner.
 • En motion från V om att återinföra sommarlovskortet för högstadieelever och gymnasister besvaras med att kommunerna under 2019 erbjöds att köpa sommarlovskort till sina elever på samma belopp som staten betalade för korten. Endast Borgholms kommun antog erbjudande för 2019. V yrkade bifall.
 • Vänsterpartisten Linda Fleetwoods motion om en jämställd Region Kalmar län för alla med en rad olika förslag besvaras med att jämställdhetsarbetet pågår ständigt på olika sätt. I svaret pekas på att regionen anslutit sig till den regionala jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027, som länsstyrelsen tagit fram. Genom den förbindelsen har Region Kalmar län åtagit sig att upprätta en handlingsplan för arbetet. V yrkade bifall.
 • Också ett medborgarförslag om att också låta de mest sjuka som har behov av specialtransport få gratis sjukresor avslås med hänvisning till det ekonomiska läget. I dag är egenavgiften 125 kronor per enkelresa vid behov av specialtransport. Den som kan åka med allmän kollektivtrafik åker däremot gratis genom att visa upp den kupong man fått i samband med kallelsen. KD, M och SD lämnade en gemensam protokollsanteckning.

 

 

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet