Ett granskande öga, illustration
Pressmeddelande 2019-12-03

Den interna ekonomiska kontrollen granskad

Region Kalmar läns revisorer har låtit granskat den interna kontrollen av regionens ekonomi.

Granskningen har utförts av konsulter från PwC och har utgått från revisionsfrågor som revisorerna fastställt. Syftet har varit att bedöma om det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll, inte minst mot bakgrund av att Region Kalmar län i början av 2019 gjorde en polisanmälan kring den ekonomiska hanteringen i Svenska palliativregistret.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte fullt ut bedriver ett aktivt arbete med den ekonomiska kontrollen så att fel och oegentligheter förebyggs, upptäcks och åtgärdas. Emellertid har granskningen visat att regionen har en engagerad tjänstemannaorganisation vilket är en av förutsättningarna för en ändamålsenlig ekonomisk intern kontroll.

Bland annat har följande framkommit:

  • Riskanalyser utförs inom varje förvaltning och sammanställs på en övergripande nivå. Dock dokumenteras inte någon konkret konsekvensbeskrivning över risker som gör det möjligt att bedöma den potentiella effekten på verksamheterna.
  • De kontrollaktiviteter som är relaterade till riskanalysen består till en betydande del av stickprov och andra anpassade efterkontroller. Regionen har integrerat förebyggande kontroller i ordinarie ekonomiprocesser. Emellertid är dessa inte kopplade till en dokumenterad riskanalys eller internkontrollplan. Regionstyrelsen saknar systematiska, specifika och dokumenterade aktiviteter kopplade till det löpande riskarbetet, inte heller inkluderar internkontrollarbetet hela verksamheten.
  •  Regionstyrelsens arbete med uppföljning och åtgärder är inte genomgående ändamålsenligt. Exempelvis innehåller förvaltningarnas och verksamheternas internkontrollrapport inte alltid åtgärder vid identifierade avvikelser. Det genomförs heller ingen uppföljning av åtgärder som vidtagits och dokumenterats.
  •  Vid intervjuer beskrivs en samlad bild av en kultur med sunda normer och värderingar. Samtidigt finns en medvetenhet om att organisationens storlek kommer att medföra vissa avvikelser. Det sistnämnda bekräftades av en stickprovskontroll där 18 av 20 verifikationer inte uppfyllde kraven enligt gällande riktlinjer.

Revisorerna lämnar sex rekommendationer till regionstyrelsen för att minska riskerna för framtida avvikelser eller allvarliga händelser. Senast den 11 mars vill man ha svar från styrelsen på vilka åtgärder som vidtagits eller planeras.

Mer information

Klaus Leidecker, ordförande, Region Kalmar läns revisorer                      
070-898 31 00

Joakim Klasa, revisionschef                                                                        
0480-842 18

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet