Kalmar central och ett tåg på perrongen.
Pressmeddelande 2020-01-23

Direkttrafik Kalmar-Växjö föreslås

Direkttrafik Kalmar-Växjö, utökad regional trafik och investeringar i järnvägsinfrastrukturen.

Det är några av förslagen i en rapport på hur tågtrafiken bör utvecklas i sydöstra Sverige som Kalmar länstrafik, Blekingetrafiken och Länstrafiken i Kronoberg har tagit fram gemensamt. På torsdagens redovisades den för politikerna i kollektivtrafiknämnden. Rapporten bygger vidare på de strategipapper som länen i södra Sverige sedan tidigare enats om.

Rapporten innehåller förslag på åtgärder på kort, medel och lång sikt som ska knyta samman och förbättra kommunikationerna mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö.

När det gäller infrastrukturen föreslås bland annat utbyggnad av nya stationer med mötesspår i Skruv och Åryd och på lång sikt dubbelspår mellan Alvesta och Emmaboda. Investeringarna skulle göra det möjligt för tätare tågtrafik som främjar en hållbar utveckling av länen i sydöstra Sverige.

Rapporten kommer att finnas med som underlag i framtida trafikförsörjningsprogram.

Bland landets mest nöjda resenärer

Nöjdheten bland Kalmar länstrafiks resenärer fortsätter att öka. Det visar kvalitets- och nöjdhetsundersökningar som utförs regelbundet. 2019 var 85 procent av tillfrågade resenärer nöjda med sin senaste resa med länstrafiken. Det är tredje bäst i landet. Bara stadstrafiken i Luleå och Karlstad har högre resultat.

Samtidigt visar undersökningarna att nöjdheten med kollektivtrafiken varierar över länets kommuner. Mest nöjda är Borgholmsborna, minst nöjda de boende i Högsby.

Undersökningarna visar även att Kalmar länstrafiks förare är tredje bäst i Sverige vad gäller resenärsbemötande. Nöjdheten med serviceresor (färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor) ligger fortfarande på en hög nivå sett till rikssnittet.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag om att det dels ska gå att ladda och aktivera seniorbiljetter (Seniorkortet) i biljettautomater, dels att det ska finnas möjlighet till att köpa årsperiod av Seniorbiljetten besvaras av kollektivtrafiknämnden med att de delvis ligger i linje med Kalmar länstrafiks utvecklingsambitioner

Kalmar länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem där laddning av seniorbiljett kommer att vara möjligt i de nya biljettautomaterna. I det nya systemet kommer det även att gå att ladda korten via ett personligt konto på Kalmar länstrafiks hemsida. Dagens möjlighet att ladda korten vid bemannade försäljningsställen kommer också att finnas kvar.

Däremot finns inga planer på att erbjuda några biljetter som är giltiga under ett helt år.

Ny plan för resor med färdtjänst och riksfärdtjänst

Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige ersätter tidigare regler för färdtjänst och riksfärdtjänst med ny regional plan för särskilda persontransporter som ska gälla från 1 maj.

Nuvarande regelverk behöver uppdateras och anpassas till dagens förutsättningar. Förändringarna sker bland annat för att underlätta för resenärer som frekvent är i behov av särskilda persontransporter.

KD och M gjorde en protokollsanteckning att länsfärdtjänst fortfarande finns på deras ambitionslista för att utveckla länets kollektivtrafik.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet