Pressmeddelande 2018-12-05

Ekonomisk prognos pekar på nollresultat

Den senaste ekonomiska prognosen efter oktober månad visar fortsatt på ett nollresultat för 2018.

Det är en avvikelse mot budgeten med 151 miljoner kronor, vilket är i linje med tidigare prognoser i år. Det framgick vid en redovisning inför regionstyrelsen på onsdagen.

På kostnadssidan drar verksamheterna över sina budgetar med totalt 341 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilken de tre sjukhusen ligger beräknas förbruka 297 miljoner kronor mer än budget. Övriga vårdförvaltningar visar också underskott liksom Landstingsservice.

Kostnadsutvecklingen har varit hög hittills under 2018. I oktober låg nettokostnadsökningen på 7,1 procent och årsprognosen pekar på 5,5 procent. Det är över riktvärdet på 3,4 procent om landstingets finansiella mål om två procents överskott på skatteintäkter och statsbidrag ska nås.

Det pågår en rad åtgärder för att förbättra ekonomin. Det handlar om pågående rekryteringar och arbete med schemaläggningar som ska minska behoven av att hyra in personal från bemanningsbolag. På lite längre sikt är ett bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, utvecklingen av den nära vården och en ökad digitalisering nycklar till en bättre ekonomi.

Ökningen i e-tjänsterna fortsätter

I slutet av november var drygt 123 000 personer anslutna till e-tjänsterna, som ger möjlighet att läsa sin journal, förnya recept, se sina läkemedel och kunna boka av och om besök inom vården. Sedan årsskiftet rör det sig om en drygt 20-procentig ökning och jämför man med 1 januari 2017 rör det sig om 50 procents ökning. Att fler använder 1177.se framgår också av att antalet inloggningar ökar, liksom antalet ärenden som hanteras via tjänsten. Det framgick vid en redovisning om vården tillgänglighet inför regionstyrelsen på onsdagen.

En annan del av 1177 är sjukvårdsrådgivningen på telefon. Under en tid har kötiderna varit långa trots olika förstärkningar. Medelväntetiden låg under oktober månad på drygt 13,25 minuter, vilket är en förbättring mot september och ungefär som för ett år sedan. Däremot är andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter lägre – 37 procent. Preliminära siffror visar en förbättring under november.

87 procent av patienterna fick i oktober tid till en specialist vid länets sjukhus inom 90 dagar, som är gränsen i den nationella vårdgarantin. 84 procent fick operation/behandling inom 90 dagar.

Barn- och ungdomspsykiatrin i länet klarade i oktober varken när det gäller besök eller behandling/uppföljande utredning målet om att 90 procent av patienterna ska få tid inom 30 dagar. 69 procent av patienter fick komma på första besök inom tidsmålet och 62 procent till behandling/fördjupad utredning. En handlingsplan finns för att rekrytera personal och komma tillrätta med situationen då den inte minst beror på vakanser.

Inom vuxenpsykiatrin fick drygt 70 procent i september tid till besök inom 60 dagar. Också det lägre än målet på 80 procent.

Fortsatt sjuksköterskeutbildning i Västervik och Oskarshamn

Regionstyrelsen godkände på onsdagen att avtalet om sjuksköterskeutbildning i Västervik och Oskarshamn förlängs ytterligare två år. Det var 2013 som landstinget, som medfinansiär, och Linnéuniversitet kom överens om en sjuksköterskeutbildning i Västervik med 15 platser per termin och i Oskarshamn med tio platser. Sedan dess har utbildningen byggts ut. För de kommande två åren 2019-2020 rör det sig om 21 platser per termin i Västervik och 12 i Oskarshamn. Kostnaden blir som tidigare, 1,5 miljoner kronor årligen.

Sjuksköterskeutbildningen men även läkarutbildningen som startar vid Länssjukhuset i Kalmar efter årsskiftet är exempel på strategiska insatser för att minska beroendet av bemanningsbolag.

Till och med oktober var kostnaden för bemanningsbolag drygt 160 miljoner kronor. I arbetet för oberoende av hyrpersonal har ett nationell mått på två procents hyrkostnad i förhållande till egen personal satts för att beskriva en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten. Utifrån denna definition är Oskarshamns sjukhus den enhet som har störst andel hyrkostnader i förhållande till den egna personalen - 14,5 procent. Därefter följer psykiatriförvaltningen 13,5 procent, primärvårdsförvaltningen 9,4 procent, Västerviks sjukhus 4,3 och Länssjukhuset i Kalmar 2,1 procent.

OECD-uppföljning efter fem år

OECD har fem år efter en studie av konkurrenskraften och tillväxtpotentialen i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län nu gjort en uppföljning av utvecklingsarbetet.

I den första studien hade OECD trettio rekommendationer om allt från turism till infrastruktur och samverkan med andra regioner. I utvärderingen har OECD tittat på hur rekommendationerna har använts och vilka resultat de har lett till.

I rapporten, som presenterades för regionstyrelsen på onsdagen konstateras att de fyra länen genomfört många insatser utifrån rekommendationerna och på relativt kort tid uppnått goda resultat.

  • Samarbetet har blivit bättre och mer strukturerat mellan olika aktörer, vilket främjar näringslivets utveckling.
  • Samarbetet mellan grannlänen när det gäller infrastruktur har också blivit märkbart bättre.
  • OECD menar att kommunerna generellt klarat utmaningarna med en ökad migration förvånansvärt bra.
  • Ett annat område där OECD rekommenderar ytterligare insatser är matchning av arbetskraften mot lediga jobb.
  • Analysen pekar också på att inte minst Kalmar län varit mycket framgångsrikt i att använda sin stora attraktionskraft för att locka turister men att mer kan göras för att få hit inflyttare och behålla dem som redan finns i länet.

Även om framgångar uppnåtts vad gäller infrastrukturfrågorna konstaterar OECD att tillgängligheten, infrastruktur och bredband, fortfarande är en flaskhals för länets utveckling.

Uppdaterad 19 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet