Pressmeddelande 2021-01-04

Fem organisationer jobbar vidare med Matens hus

Fem organisationer får möjlighet att arbeta vidare med sina tankar kring ett Matens hus i Kalmar län.

En jury har bedömt de intresseanmälningar som kommit in och beslutat att Hultsfreds kommun, Kalmar kommun, Kalmar läns museum, Mörbylånga kommun och Västerviks kommun får vardera 75 000 kronor för att ta fram ett utkast till en genomförandeplan.

- Det är fem goda förslag med olika styrkor och inriktning. Intresseanmälningarna vittnar om kreativitet och om att det finns många parter som är beredda att med kraft arbeta vidare med Matens hus i Kalmar län. säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

De fem utvalda organisationerna får nu tid på sig till april för att redovisa sina respektive skisser på genomförandeplan. Därefter finns möjlighet till ytterligare stöd för att ta fram en fullständig genomförandeplan.

Matens hus i Kalmar län är ett koncept som vill öka intresset och marknaden för mat från länet, samt bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion. Ursprunget är ett uppdrag i Region Kalmar läns regionplan 2019-2021.

Initiativet är en del i arbetet med länets livsmedelsstrategi, där det övergripande målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

De kriterier som satts upp av Region Kalmar län har utgjort underlag för juryns beslut. I nästa steg framhåller juryn följande kriterier som viktiga för urvalet:

  • Hur konceptet Matens hus blir till nytta för hela länet.
  • Partnerskap – samverkan mellan många.
  • Aktören/aktörernas kapacitet och förmåga till långsiktighet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt
  • Hållbarhet i hela perspektivet från jord till bord.
  • Bedömning av framtida besökstal.

Juryn består av representanter för Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Almi Företagspartner, Linnéuniversitetet och LRF.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet