Kalmar Öland Airport
Pressmeddelande 2020-02-05

Flygplatsfrågan vidare till regionfullmäktige

Regionstyrelsens majoritet föreslår att Region Kalmar län går in som delägare till Kalmar Öland Airport AB. Definitivt beslut tas på fullmäktige på torsdagen.

Frågan om att Region Kalmar län ska förvärva 50 procent av bolaget för 80 miljoner kronor behandlades vid ett extrainsatt sammanträde med regionstyrelsen på onsdagseftermiddagen. Beslutet var dock inte enigt. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ville att hela frågan skulle återremitteras för fördjupad analys främst avseende ekonomi och klimat. När det inte blev någon återremiss valde V att rösta nej till förslaget. Sverigedemokraterna sa ja till förslaget men ville ha två tillägg till beslutet med krav på analys av risker som ”skulle kunna äventyra driften av flygplatsen.”

Köpeskillingen på 80 miljoner grundas på den värdering som gjorts av bolagets anläggningstillgångar.

I samband med affären uppstår en reavinst på 73 miljoner för Kalmar Kommunbolag AB, som i dag äger flygplatsbolaget.  Dessa pengar lämnas vidare till Kalmar Öland Airport AB som utvecklingsbidrag för att ge bolaget möjlighet att möta framtida utmaningar och investeringar.

Det förslag som under torsdagen kommer att behandlas av regionfullmäktige innebär att Region Kalmar län tillträder som hälftenägare den 1 april i år. För att affären ska bli av krävs ett likalydande beslut tas av kommunfullmäktige i Kalmar. Därefter ska nya ägardirektiv tas fram och behandlas av respektive fullmäktige.

Kalmar kommun har sedan 2007 varit ägare av flygplatsen sedan man tagit över driften av staten.

Det nybildade bolaget kommer att få en styrelse på åtta ledamöter: tre från Region Kalmar län, tre från Kalmar kommun och två från näringslivet. Ordförandeskapet kommer att växla mellan regionen och kommunen där bytet sker efter ordinarie val.

Fakta/Kalmar Öland Airport

Kalmar Öland Airport har cirka 45 reguljära avgångar i veckan till Arlanda och Bromma. Till det kommer ungefär 120 charteravgångar årligen till bland annat Spanien, Grekland och Turkiet.

År 2018 flög 242 907 personer till eller från flygplatsen, det innebär i snitt närmare 700 personer per dag. Huvuddelen - 202 307 passagerare - åkte till Stockholm.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet