Orförandeklubban slår i bordet.
Pressmeddelande 2019-09-04

Fortsatt fokus på åtgärder för att stärka ekonomin

Den prognos som redovisades på regionstyrelsen på onsdagen visade en budgetavvikelse på 168 miljoner och ett resultat på -46 miljoner kronor för 2019.

Det innebär en förbättring med 14 miljoner kronor jämfört med föregående prognos efter april, vilket huvudsakligen beror på SKL:s senaste skatteprognos. Nettokostnadsutvecklingen var hög under inledningen av året, men uppvisar en sjunkande trend. Efter sju månader uppgår nettokostnadsutvecklingen till 5 procent, vilket fortfarande är för högt för att nå regionens finansiella mål. En rad åtgärder pågår på både kort och lång sikt för att dämpa nettokostnadsutvecklingen och i förvaltningarnas prognoser beräknas dessa ge effekt. Samtliga vårdförvaltningar prognostiserar ett förbättrat budgetutfall jämfört med 2018.

Försiktig minskning av kostnader för inhyrd personal
För inhyrd personal redovisas för första gången på länge en minskning med 0,3 procent. Minskningen återfinns inom psykiatrin, medan den somatiska vården fortfarande uppvisar en ökning. Primärvården redovisar en kostnad i nivå med föregående år. Behovet av inhyrd personal ökar fortfarande inom kategorin sjuksköterskor, medan läkarna visar en minskning. Förvaltningarnas helårsprognos uppgår till 204 miljoner kronor, vilket är i nivå med 2018.

Den köpta högspecialiserade vården inom avtalet med Region Östergötland uppvisar en ökning i nivå med den planerade uppräkningen. Köpt vård från övriga sjukhus visar en betydande minskning beroende på enskilda dyra åtgärder under 2018.

Med den rådande obalansen i ekonomin behöver de aktiviteter som hittills genomförts förstärkas ytterligare för att därmed skapa förutsättningar för en ekonomi i balans. Exempel på åtgärder för att förbättra ekonomin är översyn av schemaläggning, arbetet med en modell för resurstilldelningen på sjukhusen, fokus på att minska bolagsbemanning, återhållsamhet med representation och resor, ökat fokus på förskrivning av läkemedel, restriktivitet med nyanställningar, möten i egna lokaler istället för externa och fler videomöten. Restriktiviteten generellt när det gäller nyanställningar gäller inte vårdpersonal även om det är förvaltningschef som tar beslut om anställningar. På längre sikt beräknas överflyttningen till nära vård, fortsatt digitalisering och oberoende av bemanningsbolag ge resultat i lägre kostnader.

M och KD gjorde en protokollsanteckning efter informationen där man efterlyste mer fokuserat arbete i ekonomifrågorna. Man vill bland annat se en skriftlig åtgärdsplan för en budget i balans 2019 och en utvecklad månadsrapportering.

Ökad tillgänglighet till 1177 Vårdguiden på telefon
Sedan en tid tillbaka är Region Kalmar län med i en nationell samverkan där en gemensam telefonkö besvaras av 1177-sjuksköterskor i flera regioner. Detta har gjorts under delar av dygnet. Från och med den 1 september utökas samverkan för att gälla dygnet om. Vid sidan av Region Kalmar län medverkar även Dalarna, Halland, Östergötland och Jönköping. Detta ska öka tillgängligheten framförallt under helger.

73 procent av patienterna inom hälso-och sjukvården hade i juli väntat på att komma till en specialist vid länets sjukhus 90 dagar eller mindre. 71 procent hade väntat på operation/behandling 90 dagar eller mindre.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin både avseende besök och behandling/uppföljande utredning nådde i juli inte upp till målet att 90 procent ska få tid inom 30 dagar. 58 procent fick tid till första besök, 67 procent behandling/uppföljande utredning inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick 84 procent tid till ett första besök inom 60 dagar
och 92 procent inom 90 dagar.76 procent fick tid till återbesök inom 30 dagar.

Uppföljning av sommaren 2019
Regiondirektör Ingeborg Eriksson gav regionstyrelsen en redovisning av hur sommaren har gått. Alla verksamheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har varit igång som planerat, det gäller även förlossningen i Västervik och akuten i Oskarshamn.

Tillgången på vårdplatser har varit relativt god. Medicinklinikerna har emellertid haft en hög beläggning, i synnerhet i Kalmar. Trots detta har man haft få utlokaliserade patienter. Hos medicinkliniken i Kalmar har man utlokaliserat patienter vid åtta tillfällen mellan juni-augusti. Under samma period har man haft 1300 vårdtillfällen.

Antalet som har sökt vård på akutmottagningarna i Oskarshamn, Kalmar och Västervik är i stort sett det samma som föregående år. Siffran har varit marginellt lägre i Oskarshamn och Kalmar och marginellt högre i Västervik.

Hälsocentralernas telefonrådgivning har tagit emot drygt 55 000 samtal under juli, vilket ligger på ungefär samma nivå som 2018. Även besöken till läkare inom primärvården har legat på samma nivå som förra sommaren.

Information om medarbetarenkät
Ledamöterna i regionstyrelsen fick också information om den medarbetarenkät som kommer att genomföras för alla anställda i Region Kalmar län mellan den 24 september och 15 oktober. Resultatet presenteras för styrelsen den 31 oktober.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet