Teckning med tåg, buss, bil och cyklist.
Pressmeddelande 2020-01-22

Fokus på länets vägar och järnvägar

Regionala utvecklingsnämnden sa på onsdagen ja till handlingsprogrammet för transportinfrastruktur 2020–2025.

Fokus är på E22, Kust till kustbanan och Stångådals- och Tjustbanorna som anses centrala för Kalmar infrastruktur. Här behövs ytterligare insatser.

Efter en remissrunda bland annat hos länets kommuner har programmet kompletterats efter de synpunkter som kommit in. En revidering av den regionala cykelstrategin från 2015 lyfts exempelvis fram som en egen aktivitet. Arbetet med att förbättra Stångådalsbanan förstärks också genom att samtal med Region Östergötland prioriteras som en aktivitet under 2022–2023.

Under avsnittet Godstransporter tillkommer en aktivitet att tillsammans med Trafikverket formulera en gemensam målbild för att vidmakthålla och utveckla det finmaskiga vägnätet i länet.

När det gäller E 22 är målet att den på sikt blir en mötesfri 100 km-väg från Norrköping till Trelleborg och när det gäller på Kust till kustbanan samt Stångådals- och Tjustbanorna förbättringar av olika slag.

Handlingsprogrammet prioriterar länets insatser i olika sammanhang till och med 2025 och tanken är att detta ska leda till större genomslag i nästa nationella transportplan.

Nu går handlingsprogrammet vidare till regionstyrelsen innan regionfullmäktige till slut godkänner det.

Ja till ombyggnad av E22

Region Kalmar län säger ja till en avsiktsförklaring med Trafikverket och Mönsterås kommun för att bygga om E 22 förbi Mönsterås. Syftet är att hastigheten förbi Mönsterås ska kunna höjas till 100 km genom att tre trafikplatser byggs. I dag är hastigheten 60-80 km på den berörda sträckan. Region Kalmar läns åtagande är att bygga en station för snabb busstrafik, en så kallad BRT-station.

Stöd till tillväxtrådgivning

Almi företagspartner Kalmar län AB får ett bidrag på 984 000 för tillväxtrådgivning i Kalmar län för 2020. Anslaget är en fortsättning på tidigare års projekt för att få fler företag med tydlig tillväxtpotential att ta tillvara på dessa möjligheter på ett mer strukturerat sätt.

Stöd för hållbar tillväxt i länet

Regionala utvecklingsnämnden beviljade vid sitt sammanträde verksamhetsstöd till Utvecklingscentrum (IUC) Kalmar län 750 000 kronor, Ung Företagsamhet (UF) Kalmar län 500 000 kronor och Coompanion Kalmar län 400 000 kronor. Organisationerna får dessa pengar eftersom de bidrar till att främja en hållbar tillväxt.

IUC erbjuder teknikföretag i hela länet att delta i sina aktiviteter som ofta delfinansieras av kommunala, regionala, nationella och EU-medel. Forskning visar att elever som drivit UF-företag är mer benägna att driva företag senare i livet, har högre medelinkomst och lägre arbetslöshet. Den ekonomiska föreningen Coompanion i Kalmar län har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva utbildning och rådgivning om det kooperativa företagandet, idén, ekonomin och dess historia.

Stödet beslutas för tre år i taget och utgörs av medel från den regionala utvecklingsförvaltningens rambudget. Nämnden antog också en riktlinje för verksamhetsstöd till organisationer som främjar hållbar tillväxt.

Styrkor och utmaningar kring kompetensen i länet

Förra året skickades ett förslag till handlingsprogram för länets kompetensförsörjning ut till länets kommuner och berörda aktörer. Nu har synpunkterna sammanställts och förslaget uppdaterats. Den regionala utvecklingsnämnden godkände på onsdagen förslaget som ska beslutas av regionfullmäktige.

Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en avgörande fråga för länets långsiktiga tillväxt och utveckling. De föreslagna målen och insatserna möter de utmaningar som identifierats i den regionala utvecklingsstrategin, bland annat stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning. Men det finns även möjligheter, exempelvis kunskapsinnehållet, som kan stärka konkurrenskraften inom näringslivet.

En förbättrad kompetensförsörjning förutsätter ett nära samarbete mellan kommuner, myndigheter, utbildningsanordnare och näringsliv. Handlingsprogrammet utgör grunden för ett gemensamt, långsiktigt arbete med insatser för att matcha arbetsmarknadens behov av utbildning och kompetens i länet.

Sverigedemokraterna ville avslå handlingsprogrammet och reserverade sig.

Brysselkontoret

740 000 kronor kommer Brysselkontoret att kosta Region Kalmar län 2020, Kontoret som drivs tillsammans med Region Halland, Region Blekinge, Region Jönköpings län och Region Kronoberg, Jönköpings University och Linnéuniversitetet. Totalt landar budgeten på nästan 4,1 miljoner. Brysselkontorets roll är framför allt omvärldsbevakning gentemot EU som är till gagn för regionerna och lärosätena. Regionala utvecklingsnämnden sa för sin del jag till verksamhetsplan och budget vid sammanträdet och skickar frågan vidare till regionstyrelsen.

Motioner

  • En moderat motion om att Region Kalmar län ska ansöka hos regeringen om att under en försöksperiod tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker besvaras med att det är möjligt om en kommande statlig utredning föreslår det. Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för bifall till motionen.

  • En annan M-motion om ett mer jämställt Kalmar län och att planera och genomföra riktade kampanjer besvaras med en redovisning av det jämställdhetsarbete som redan pågår inom Region Kalmar län. Det handlar bland annat om en handlingsplan för jämställdhetsintegrering, personalföreläsningar kring hbtq, jämställdhet och våld i nära relationer och ett arbete med länsstyrelsen om att lansera en digital utbildning kring jämställdhet för personalen. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för bifall till motionen.

De båda motionerna går vidare för slutbehandling i regionfullmäktige.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet