Ett barn i famnen på en vuxen.
Nyhet 2019-12-20

För varje barns bästa

Nu stärks arbetet med barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige.

Alla barn är olika och har olika liv, men varje barn har exakt samma mänskliga rättigheter. I Kalmar län är cirka 20 procent av befolkningen barn, invånare i åldern 0 till 18 år.

Barnkonventionen beskriver bland annat att varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård, rätt till utbildning och till vila och fritid, lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

- Region Kalmar län har som offentlig organisation ett särskilt ansvar att lyssna på barn och att ta hänsyn till varje barns bästa, säger Emmy Ahlstedt, utvecklingsledare för barn och unga. Arbetet för tillämpning av FN:s konvention om barns rättigheter är långsiktigt och måste ständigt pågå för ett friskare, tryggare och rikare liv för barnen i Kalmar län.

Region Kalmar län har en handlingsplan för att tillgodose barnets rättigheter.

- Barnperspektivet ska genomsyra förhållnings- och arbetssätt i varje verksamhet och i alla beslutsfattares agerande, säger Emmy Ahlstedt. Målet är att Region Kalmar läns verksamhet ska vara känd, tillgänglig och anpassad för barn. När beslut tas ska det vara utifrån barns behov och förutsättningar. Inför ett beslut ska det stämmas av om, och i så fall hur, barn och unga kan komma att påverkas.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet