Vägskyltar vid väg 23
Pressmeddelande 2019-09-13

Förslag om varierad hastighet på väg 23

Trafikverket vill sänka hastigheten på väg 23 i Kalmar län. Region Kalmar län vill istället att hastigheten ska kunna variera utifrån trafiksituationen.

Det framgår av ett yttrande som nu skickas till Trafikverket.

Bakgrunden är att Trafikverket vill sänka hastigheten på riksväg 23 från 90 till 80 kilometer från den 1 november i år. Detta som ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten längs länets vägar. När sträckan Målilla-Hultsfred är ombyggd kommer hastigheten att höjas på detta avsnitt.

För att hastigheten på resterande delar av vägen ska höjas krävs motsvarande ombyggnad, vilket ligger långt fram i tiden. Region Kalmar län skriver i sitt yttrande att Trafikverkets bedömning av väg 23 är allt för generell. Man vill hellre se en utredning av varje delsträcka där man exempelvis tittar på genomsnittet på trafikflödet per dygn under ett år, hur pendlingen ser ut och antal resor med kollektivtrafik. Vid sidan av detta bör man även analysera samhällsekonomiska konsekvenser av hastighetssänkningarna.

Region Kalmar län föreslår i stället hastighetsskyltar som kan anpassa hastigheten efter aktuell trafiksituation. I yttrandet pekas också på att de nationella anslagen till länstransportplanerna måste öka för att trafiksäkerheten ska kunna förbättras.

Infrastruktur pengar omfördelas

I den regionala transportplanen 2018-2029 är i dag 50 miljoner kronor vikta till Tjustbanan och Stångådalsbanan, vilket är tänkt som en samfinansiering till Nationell infrastrukturplan. Men då detta inte har mötts upp med satsningar från regeringens sida så läggs i stället pengarna som medfinansiering på mötesspår och perrong vid Rockneby. Detta kommer att kräva medfinansiering från berörda kommuner längs Stångådalsbanan på runt 50 miljoner kronor.

En annan förändring gäller riksväg 136 från brofästet på Öland till Borgholm. Projektet har bantats betydligt och som en följd av det justeras beskrivningen i den regionala transportplanen.

Region Kalmar län söker mer pengar till länets kultur

Region Kalmar län ansöker nu om 38 miljoner kronor hos Statens Kulturråd. Pengarna ska gå till regional kulturverksamhet under 2020.

De statliga bidragen till regional kulturverksamhet har under flera år haft en marginell uppräkning och inte följt de regionala satsningarna. Nu vill Region Kalmar län att bidragen utökas och att man särskilt prioriterar Förbundet Svenskt Rockarkiv, ett specialarkiv för svensk populärmusik och Swedish Glass Net, ett nätverk som bevarar och informerar om glaskonsten och kulturarvet. Man vill också prioritera Vimmerby och deras satsning på att bli en regional litterär nod.

Regionalt serviceprogram för landsbygden

Ökat stöd till lokala utvecklingsgrupper, kommunala serviceplaner och en kartläggning av post- och paketflöden. Det är några av de insatser som föreslås i förslaget till serviceprogram för landsbygden i Kalmar län. Man planerar också att kartlägga de fritidshus som finns i länet samt behov och attityder hos de som äger fritidshus.

Det regionala serviceprogrammet handlar om vilken service som behövs för att människor ska kunna bo, arbeta och driva verksamheter på landsbygden i Kalmar län. Det kan handla om god tillgång till livs- och drivmedel, betaltjänster, bredband, mobiltäckning och post- och paketutlämning.

Regionala utvecklingsnämnden skickade på fredagen förslaget vidare till regionstyrelsen som tar beslut om det ska gå ut på remiss till länets kommuner och Länsstyrelsen.

10,4 miljoner kronor till utvecklingsprojekt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på fredagen om drygt 10,4 miljoner kronor till fem utvecklingsprojekt i länet. Bidragen kommer från det årliga anslag som Region Kalmar län får från regeringen för regional utveckling.

  • Region Kalmar län får 1 760 000 kronor för att marknadsföra Kalmar län som turistdestination på den internationella marknaden. Arbetet sker tillsammans med länets kommuner och koncentreras kring de fem starka destinationerna: Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland och Kalmar.
  • Region Kalmar län får även 1 432 935 kronor till projektet Klimatsmarta resor inom besöksnäringen. I projektet ska man utveckla och marknadsföra alternativa och hållbara transportsätt till och från Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland. Projektet genomförs tillsammans med Region Kronoberg, Ölands Turism, Ölands Skördefest, Kalmar kommun, Nybro kommun och företag i Glasriket. Sverigedemokraterna yrkade som enda parti avslag till projektet.
  • Linnéuniversitetets projekt Ledarskap och entreprenörskap i Småland får 4 500 000 kronor för insatser som ska öka förmågan till innovation och entreprenörskap hos ledare, chefer, studenter och unga entreprenörer i Kalmar och Kronobergs län. Projektet ska också locka studenter att stanna kvar efter utbildningen och att få fler att söka sig till länet. Projektet genomförs tillsammans med Region Kronoberg, Kampradstiftelsen och Linnéuniversitetet.
  • Lantbrukarnas Ekonomi AB får 1 156 500 kronor till projektet Skogens mångbruk. Syftet är att skapa en branschorganisation för de företag som använder skogen på flera sätt, exempelvis genom en kombination av skogsbruk, träförädling, turism, jakt, fiske och livsmedelsproduktion. Branschorganisationen ska genom olika insatser stärka förutsättningarna för dessa företag. Övriga finansiärer är Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Gotland och Lantbrukarnas Ekonomi AB.
  • Träcentrum i Nässjö får 1 600 000 kronor till projektet KVIST – kompetensväxel inom skog och trä. Projektet ska stärka kontakterna kring tillämpad forskning och innovationer mellan skogs- och träföretag och Linnéuniversitetet och Jönköpings universitet. Utöver det ska projektet bidra till att locka fler personer att vilja arbeta i branschen. Utöver Region Kalmar län går även Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Jönköping University, Linnéuniversitetet, Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB samt Svensk Trätekniskt Forum in med finansiering.

För de fyra sista utvecklingsprojekten söks även medfinansiering från europeiska regionala fonden där beslut fattas i början av december. Regionala utvecklingsnämndens beslut verkställs först när övrig finansiering är beslutad.

Motion

Regionala utvecklingsnämnden behandlade också en motion från Leif Svensson (V). Han föreslår att Region Kalmar län i samverkan med Västerviks kommun och det lokala föreningslivet ska sätta samman en projektgrupp samt ta fram en handlingsplan för att bryta ofrivillig ensamhet och förebygga dess skadliga effekter. Modellen är hämtad från staden Frome i England. Nämnden anser att regionfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till det arbete som redan pågår i länet.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet