Pressmeddelande 2021-05-27

Fortsatt kärvt ekonomiskt för länstrafiken

Den ekonomiska rapporten för Kalmar länstrafik visar fortsatt på stora utmaningar.

Självfinansieringsgraden för perioden januari-april 2021 landade på 37 procent, målet är 50 procent.

Prognosen för helåret visar på ett beräknat underskott på knappt 113 miljoner kronor jämfört med budget. Orsakerna är främst relaterade till minskat resande under pandemin. Kalmar länstrafik arbetar med åtgärder för att återhämta de förlorade biljettintäkterna efter pandemin.

Prognosen som arbetats fram kan komma förändras beroende på hur coronapandemin utvecklas under sommaren och hösten.

Länsfärdtjänst kommer utredas

Nu ska frågan om införande av länsfärdtjänst utredas. Kollektivtrafiknämnden gav på torsdagen Kalmar länstrafik i uppdrag att kartlägga kostnader och konsekvenser för införandet av länsfärdtjänst i Kalmar län.

I kartläggningen ska antalet resor och kostnader sättas i relation till dagens regelverk samt vilken nytta och betydelse som länsfärdtjänst skulle innebära för Kalmar länstrafik och dess kunder. Uppdraget kommer redovisas vid kollektivtrafiknämndens möte i augusti 2021.

Medborgarförslag om biljettautomat

I ett medborgarförslag önskas att en biljettautomat ska sättas upp i Ljungbyholm. Förslaget lyfter även att plexiglas i bussarna skulle skydda förarna samtidigt som det också skulle göra det möjligt att köpa biljett ombord på bussen.

Biljettautomater finns numera främst i anslutning till tågstationer för att underlätta biljettköp vid tågresa. Det finns för närvarande inga planer på att installera en biljettautomat i Ljungbyholm, eftersom att det på sikt inte bedöms finnas tillräckligt underlag.

Kollektivtrafiknämnden är medveten om att detta försvårar för resenärer som inte har tillgång till mobilapp eller andra digitala tjänster. Det är därför möjligt att ringa Kalmar länstrafiks kundtjänst för att köpa periodbiljetter som skickas hem med post. Det finns även många butiker runt om i länet som agerar återförsäljare för Kalmar länstrafiks biljetter. Nya återförsäljare kan ansluta sig om intresse finns, men för närvarande finns tyvärr ingen återförsäljare i Ljungbyholm.

Arbetet för att säkra arbetsmiljön för förarna har pågått under hela pandemin. Kollektivtrafiknämnden beslutade den 22 april att gå vidare med tecknande av avtal med berörda trafikföretag om inköp av skyddsbarriärer till fordonen. Då barriärlösningen måste godkännas utifrån både trafiksäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv finns många krav som måste uppfyllas. Arbete pågår för att göra det möjligt att åter öppna framdörrarna på bussarna i kollektivtrafiken.  

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet