Bild i en buss med skylt att man inte får gå fram till föraren.
Pressmeddelande 2020-11-17

Fortsatta effekter av covid-19 för länstrafiken

110 miljoner i underskott och ett utredningsuppdrag som inte kan avslutas. Det är några av effekterna i spåren av pandemin för Kalmar länstrafik.

Covid-19 påverkar all verksamhet. Tisdagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden skedde också helt digitalt för att undvika smittspridning.

Som tidigare ekonomiska prognoser visar beräknas underskottet för Kalmar länstrafik sluta på 110 miljoner kronor för det här året.

Resandet och biljettintäkterna i den allmänna kollektivtrafiken har halverats sedan pandemin började. Samtidigt har kostnaderna för Kalmar länstrafiks sjukresor ökat då allt fler resenärer reser ensamma till eller från sjukvården, resor som i stor grad tidigare samordnades. Ensamåkning i allt högre grad leder till att fler fordon måste användas. De särskilda transporterna för covid-19, som sedan mitten på oktober återinförts, bidrar även till att kostnaden för länstrafiken ökar.

Utredning om koppling flyg och kollektivtrafik skjuts framåt

Kalmar länstrafik har haft i uppdrag att redovisa förslag på hur kopplingen och resmöjligheterna mellan Kalmar Öland Airport och kollektivtrafiken ska stärkas i framtiden. Detta för att möjliggöra bättre pendlingsmöjligheter mellan tåg, buss och flyg. Ett arbete som skulle presenterats i december 2020.

Covid-19 har dock medfört omfattande påverkan på resandet med tåg, buss och flyg. Det är i dagsläget oklart om eller när resandet med flyg och kollektivtrafik kommer att återgå till det normala, redan nu noteras omfattande effekter på individers resmönster. Arbetet kommer därför att återupptas när situationen stabiliserats. Sverigedemokraterna ville dock att redovisningen skulle ske i maj 2021.

Positionspapper för infrastruktur i Sydsverige

En alltför stor tyngdpunkt läggs på Västkustbanan. Det anser kollektivtrafiknämnden när man yttrar sig över ett förslag till reviderat positionspapper för infrastrukturen i Sydsverige. Detta bör justeras för att öka investeringsmöjligheterna på infrastrukturen till, från och inom Kalmar län. 

Region Kalmar län och Kalmar länstrafik ingår i ett regionsamarbete kring utvecklingen av infrastruktur och kollektivtrafik i södra Sverige inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. Förutom Kalmar län ingår Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Skåne och Halland i samarbetet.

Positionspapperet omfattar bland annat planering och budget för utveckling av person- och godstrafik i Sydsverige, nationellt och internationellt. Dokumentet arbetas fram gemensamt inom Regionsamverkan Sydsverige för att stå enade i påverkansarbetet gentemot Trafikverket och regeringen inför kommande nationella transportplan. I det gemensamma arbetet med positionspapperet har varje region möjlighet att yttra sig om innehållet.

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige behandlar positionspapperet den 3 december. Därefter ska det godkännas av respektive regionfullmäktige.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet