Ordförandeklubban slår i bordet
Nyhet 2020-06-17

Beslut vid regionfullmäktige

På onsdagen sammanträdde regionfullmäktige i regionhuset på Strömgatan i Kalmar och beslutade bland annat om en satsning på jämställda löner.

På onsdagen sammanträdde regionfullmäktige i regionhuset på Strömgatan i Kalmar och beslutade bland annat om en satsning på jämställda löner.

Totalt handlar det om 20 miljoner kronor i samband med lönekartläggningen från 2020 och framåt.

Pengarna kommer från den satsning som regeringen och samarbetspartierna kommit överens om och som beslutats av riksdagen. Det rör sig för Region Kalmar läns del om 36 miljoner årligen från 2020. Utöver det beslutade en majoritet i riksdagen om en ytterligare höjning av de generella statsbidragen för 2020, vilket innebär 18 miljoner kronor för Region Kalmar län. Detta höjer dock inte statsbidragen för 2021 och kommande år.

Inför den årliga lönerevisionen gör Kalmar län en lönekartläggning och en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Det är i detta sammanhang som 20 miljoner kronor avsätts.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ville i ett gemensamt yrkande att 26 miljoner kronor istället skulle satsas på jämställda löner från och med 2020. Finansieringen skulle ske ur kommande utökning av statsbidrag.

De ville också att ytterligare 10 miljoner kronor skulle gå till arbetet med att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

M-KD-V-förslaget röstades ned med siffrorna 24-11

Fullmäktige gav också regionstyrelsen i uppgift att hantera och besluta om de statsbidrag för 2020 som Region Kalmar län kommer att få med anledning av covid-19-pandemin. Dessa beslut ville SD att fullmäktige i så fall ska bekräfta i efterhand. Också detta tillägg avslogs.

Vid fullmäktigesammanträdet godkändes årsredovisningen för 2019 och samtliga nämnder och styrelser beviljades ansvarsfrihet. Moderaterna och kristdemokraterna gjorde dock en protokollsanteckning med krav på åtgärder för att komma till rätta med underskotten inom sjukvården.

Medborgarförslag och motioner

Regionfullmäktige behandlade under onsdagens sammanträde en rad medborgarförslag och motioner. Så här beslutade fullmäktige:

  • Det blev avslag på ett medborgarförslag att inrätta en buss för blodgivare. Avslaget motiveras med den ekonomiska situationen och att länet är så glest befolkat att det inte skulle vara kostnadseffektivt. En diskussion med grannlänen om en gemensam buss har inte lett till någon konkret lösning.
  • Det blev också avslag på förslaget att kollektivtrafiken i Kalmar län ska vara kostnadsfri. Ett motiv är att kollektivtrafiken till minst 50 procent ska ha sin kostnadstäckning från biljettförsäljning.
  • Ett medborgarförslag om att införa en stressmottagning i Kalmar besvarades med att det inom Vårdval för psykisk hälsa primärvård erbjuds individuell behandling för stressrelaterad ohälsa.
  • Det blev återremiss på en motion från Moderaterna om att fördubbla avgiften vid uteblivande från operation eller behandling från 500 till 1 000 kronor. Återremissen ska leda till en komplettering av svaret.
  • En motion från Kristdemokraterna om bättre missbruksvård och insatser för att stärka vården kring samsjuklighet tillsammans med kommunerna besvarades med att det pågår en rad åtgärder i länet i linje med motionen. KD och M ville att motionen skulle bifallas, men röstades ned.
  • Kvinnojourerna i länet får ett särskilt anslag från Region Kalmar län. Det framgick av ett svar på en motion av Jonas Lövgren (M) och Margreth Johansson (KD). Motionen kräver insatser av olika lag i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Av svaret framgår att mycket är på gång enligt Handlingsplanen mot våld i nära relationer. I nuläget har inte kvinnojourer möjlighet att få organisationsbidrag av regionen. Men en översyn av regelverket pågår och med anledning av covid-19-pandemin och ökad utsatthet för kvinnor föreslås ett tillfälligt anslag på 120 000 kronor till kvinnojourerna i länet. M och KD ville dock att motionen skulle bifallas och fick stöd av Vänsterpartiet. SD ställde sig också bakom motionen.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet