Nyhet 2021-03-03

Fullmäktiges sammanträde

Under onsdagen hölls årets första regionfullmäktige helt digitalt.

Besluten följde helt de liggande förslagen.

När det gäller nya riktlinjer för investeringar inom Region Kalmar län blev det dock votering. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna liksom den partilöse ledamoten Thoralf Alfsson ville att det skulle inrättas ett politiskt organ med ansvar för regionens fastighetsinvesteringar. Det röstades ned med siffrorna 40-27.

Ett medborgarförslag och sju motioner behandlades under dagen:

  • Medborgarförslaget handlade om att batterier till hörapparater skulle ingå i högkostnadsskyddet. Det avslogs med motiveringen att det bara förekommer i några enstaka regioner i landet och är en resurskrävande process där brukaren själv måste betala först och sedan redovisa kvitto för att få tillbaka pengarna. Sverigedemokraterna ville att ett högkostnadsskydd skulle inarbetas i regionplanen från 2022.
  • En motion från Sverigedemokraterna om en beredskapsplan för att garantera läkemedelsförsörjning i regionen och en utredning om behovet av regional produktion av läkemedel avslogs. SD reserverade sig till förmån för motionen.
  • En motion från Jonas Lövgren (M) om fler åtgärder i arbetet för att utrota hepatit C besvarades med en omfattande genomgång av det arbete som pågår. M, KD och SD var dock inte nöjda med svaret utan ville bifalla motionen.
  • Folktandvården är konkurrensutsatt och verksamheten ska vara kostnadsneutral. Därför går det inte att avvika från indexuppräkning av avgifterna. Med det avslogs en motion från Vänsterpartiet om frysta avgifter inom den offentliga tandvården. V ville att motionen skulle bifallas.
  • En annan motion från V om jämlik vård för missbrukare med förslag om sprututbyte också vid Västerviks sjukhus och att göra Naloxon – ett läkemedel som kan häva överdoser – tillgängligt i hela länet besvarades med att sprututbytesprogrammet kommer att utvidgas i länet. När det gäller Naloxon är det redan tillgängligt i hela länet. Det kan förskrivas på recept, men det kräver utbildningsinsatser för patienten, anhöriga som berörd personal.
  • En motion från Moderaterna om att Region Kalmar län bör starta en eller flera akademiska vårdcentraler besvarades med att detta redan är på gång. En akademisk hälsocentral är en verksamhet där universitet och region gemensamt arbetar för forskning, utbildning, utveckling och fortbildning i det dagliga arbetet.
  • 200 personer inom vården jobbar kvar hos Region Kalmar län trots att de fyllt 68 år. Det framgår av svaret på en motion från Moderaterna om att tillåta personer över 68 år att vara kvar på sina tjänster och minst på halvtid handleda yngre kollegor inom våren. I svaret pekas på att det är fullt möjlighet att arbeta kvar, det är den seniora medarbetarens kompetens och verksamhetens behov som styr.
  • I en annan motion från Moderaterna föreslogs att en virtuell ungdomsmottagning ska etableras i länet. Av svaret framgår att arbetet för att utveckla digitala tjänster vid länets ungdomsmottagningar pågår, men har delvis pausats på grund av coronapandemin.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet