Nyhet 2022-03-01

”Ukrainas sak är vår”

Regionfullmäktige uttalade sitt stöd till Ukrainas folk när sammanträdet inleddes på torsdagsförmiddagen.

- Ukrainas sak är vår. Vi visar solidaritet med våra folkvalda kollegor och det ukrainska folket i denna svåra tid. Den aggression och krigshandling som Ryssland nu genomför måste upphöra, sade regionfullmäktiges ordförande Leif Larsson när han öppnade sammanträdet.

Han pekade på den flyktingström som nu är följden av kriget och att regionen bör förbereda sig på att ta emot svårt traumatiserade vuxna och barn. Samtidigt uppmanade han de 67 ledamöterna att skänka en del av sina arvoden till förmån för Ukrainas folk.

Under torsdagen är också Ukrainas flagga hissad vid sidan av den svenska utanför regionhuset i Kalmar.

Under förmiddagen tog fullmäktige ställning till fem motioner och ett medborgarförslag. I samtliga fall följdes förslagen från regionstyrelsen:

  • Avslag på ett medborgarförslag att andningshjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Motiveringen är att det är ovanligt bland Sveriges regioner att det ingår i högkostnadsskyddet, att ansvaret är delat mellan regionen och länets kommuner och slutligen att det går att ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan för denna typ av kostnader.
  • Avslag med siffrorna 45-10 på en motion från Sverigedemokraterna om avgift för språktolkningen inom hälso- och sjukvård. Dels har en sådan avgift inte stöd i hälso- och sjukvårdslagen, dels menar majoriteten att den skulle kunna resultera i en risk att patienter avstår att söka vård, något som kan leda till försenad vård och allvarliga följder. Tio ledamöter avstod från att rösta.
  • Region Kalmar län kommer att göra en utredning hur ett medicinskt kompetensstöd till den kommunala hälso- och sjukvården kan utformas. Det konstateras också att läkarstödet i omsorgen i grunden fungerar väl. Det framgick av svaret på en motion från Moderaterna om att införa omsorgsläkare som enbart ska jobba med de äldre patienterna på kommunernas särskilda boenden.
  • En motion från Sverigedemokraterna om att kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning behöver öka och utvecklas för att möta hälso- och sjukvårdens framtida kompetensbehov besvarades av fullmäktige. SD ville att motionen skulle bifallas men röstades ned med siffrorna 38-10 samtidigt som 17 ledamöter avstod från att rösta.
  • I en annan motion ville Sverigedemokraterna att det skulle utredas hur uppdragsutbildning kan inrättas för att öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i länet. I svaret konstateras att regionen har en dialog med Linnéuniversitetet om uppdragsutbildning när det gäller specialistutbildning och barnmorskeutbildning. När det gäller grundutbildning ser inte regionen uppdragsutbildning som en framkomlig väg. Sjuksköterskeutbildningen bör ske inom universitetets ordinarie utbildningsutbud. SD ville att motionen skulle bifallas men röstades ned med siffrorna 38-10 samtidigt som 17 ledamöter avstod från att rösta.
  • Det pågår redan ett arbete med att utveckla den så kallade prehospitala vården –ambulanssjukvården – inom länet. Det finns också ett uppdrag i regionplanen om att redovisa en handlingsplan för att säkerställa att ambulansverksamheten har rätt förutsättningar att stödja den nära vården. Det svaret gavs på en motion från Moderaterna om en utvecklingsplan för den samlade prehospitala vården i länet

Fullmäktige beslutade också om ersättare efter Peter Högberg (S), som ordförande i patientnämnden och ledamot i regionstyrelsen. Helen Nilsson (S) utsågs till ny ordförande i patientnämnden och Henrik Nilsson Bokor (s) till ordinarie ledamot i regionstyrelsen.

Under eftermiddagen kommer det att bli debatt kring de 17 interpellationer som kommit in till fullmäktigesamanträdet.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Det kan också följas i direktsändning på Region Kalmar läns hemsida.

Uppdaterad 3 mars 2022 Lämna synpunkter på innehållet