Dekan Ian Nicholls, Linnéuniversitetet och regiondirektör Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län.
Pressmeddelande 2019-05-08

Gemensam satsning på e-hälsa

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet satsar gemensamt på att stärka e-hälsoområdet inom länet och att få ytterligare kraft i länets digitala utveckling.

Regionstyrelsen godkände på onsdagen ett samarbetsavtal med Linnéuniversitetet, som regiondirektör Ingeborg Eriksson för Region Kalmar län och dekan Ian Nicholls vid Linnéuniversitet tecknat.

Avtalet gäller i tre år, fram till utgången av 2021 och syftet är att öka samverkan inom en rad områden och stärka den gemensamma utvecklingskraften inom e-hälsa.

Digitaliseringen inom vården är ännu i sin linda även om utvecklingen går fort. Ambitionen för Region Kalmar län är att inte bara etablera digitala tjänster av olika slag, de ska framför allt vara till nytta och gagn för vården och medborgarna. Det är mot den bakgrunden samarbetsavtalet ska ses.

Region Kalmar län kommer årligen att anslå 500 000 kronor till E-hälsoinstitutet och den strategiska plattformen E-hälsa inom Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet åtar sig för sin del att utföra två forskningsbaserade utvärderingar per år och att vara en kritisk part vid utvecklingen inom det digitala området. Medarbetarna inom Region Kalmar län ska också erbjudas kompetenshöjande utbildning inom e-hälsa motsvarande åtta heldagar per år.

Avsikten är också att ansöka om strukturfondsmedel från EU:s regionala fond.

Högre pris för kommunernas skolkort nästa läsår

Regionfullmäktige föreslås höja priserna nästa läsår för skolkorten som kommunerna betalar för eleverna. Kommunskolkortet höjs för höstterminen med 40 kronor per elev och vårterminen med 20 kronor. När det gäller länsskolkorten föreslås höjningen bli 100 respektive 105 kronor.

Tillväxtforum för regional utveckling

Regionstyrelsen beslöt på onsdagen att inrätta ett Tillväxtforum för att stärka samarbetet med näringslivet för att främja den regionala utvecklingen i länet.

Det är efter dialog med ett flertal organisationer på regional nivå, som LRF, Svenskt Näringsliv, Företagarna och Sydsvenska Handelskammaren, som värdet av ett gemensamt forum har växt fram. Också länsstyrelsen ses som en viktig deltagare.

Tillväxtforumet är tänkt att träffas ett par gånger årligen med start till hösten.

Ny hälsocentral i Gamleby 2022

Regionstyrelsen säger för sin del ja till att hyra in hälsocentral i Gamleby i en nybyggd fastighet med Västerviks Bostäder AB som hyresvärd. Hyresavtalet som sträcker sig på 25 år med en hyra på 2,8 miljoner årligen. Avtalet är en följd av en tidigare avsiktsförklaring. Dels byter Region Kalmar län och de kommunala fastighetsbolagen i Västervik fastigheter med varandra och dels blir det en ny hälsocentral i Gamleby som länsregionen hyr.

Inflyttning i den nya hälsocentralen planeras till hösten 2022.

Regionfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Krav på ombyggnad vid Västerviks sjukhus

När regionstyrelsen behandlade frågan om ombyggnad till onkologisk mottagning vid Länssjukhuset i Kalmar gjorde Moderaterna och Kristdemokraterna en protokollsanteckning att också behandlingsenheten vid Västerviks sjukhus bör få nya lokaler. En av förklaringarna till svårigheterna att rekrytera personal till enheten är enligt M och KD just de bristfälliga lokalerna.

708 ärenden i patientnämnden 2018

Patientnämnden hade 708 ärenden förra året, det är nivå med de senaste åren. Det framgår av verksamhetsberättelsen som föredrogs på regionstyrelsen på onsdagen.

De vanligaste ärendena gäller kategorin vård och behandling som ökat, framför allt gäller det undersökning och utredning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med de tre sjukhusen står för den största ökningen och då främst Länssjukhuset i Kalmar.

Antalet ärenden inom primärvården har minskat i jämförelse med 2017 med undantag för de privata enheterna där antalet ökat.

Psykiatriförvaltningen och tandvårdsförvaltningen har i stort sett lika många ärenden som 2017.

Statistiken visar att det är främst kvinnor som vänder sig till patientnämnden, 58 procent av alla ärenden. Det är endast ärenden inom psykiatrin som har en omvänd könsfördelning med 56 procent män.

Under 2018 har också nämnden kommit med två olika rapporter, dels om patientjournalen och dels om intyg.

Patientnämnden verkar fristående och opartiskt med uppgift att hjälpa och stödja patienter och anhöriga som vill framföra synpunkter eller klagomål, eller som har frågor om vården i Kalmar län. Nämnden har inga disciplinära befogenheter, för inga medicinska bedömningar och tar inte ställning till om vårdgivaren handlat rätt eller fel.

Motioner och medborgarförslag

En rad motioner och medborgarförslag behandlades av regionstyrelsen på onsdagen. Samtliga går nu vidare till regionfullmäktige för slutbehandling:

  • Region Kalmar län skulle behöva köpa in fryscontainrar till alla tre sjukhusorterna i länet om en motion från Malin Sjölander (M) om att köpa och frysa in lokalt producerat kött för ett halvårs konsumtion ska genomföras. I svaret på motionen pekas på hur länsregionen dels minskat användningen av kött i sjukhusmaten, dels öka andelen svenskt nötkött till 98 procent. Det färska nötköttet kommer främst från regionens lantbruk och har slaktats vid KLS Kalmar och KLS Ugglarp.
  • Det finns inga ekonomiska möjligheter att införa fri kollektivtrafik för grundskole- och gymnasieungdomar, därför föreslår regionstyrelsen att en motion från Jessica Rydell (MP) avslås. V reserverade sig till förmån för motionen.
  • Regionstyrelsen avslog också tre andra motioner från Jessica Rydell. Ett förslag handlade om att utöka möjligheterna att ta cykeln över till Öland sommartid genom att Kalmar länstrafiks samtliga biljetter skulle gälla på cykelfärjan Dessie och att två stadsbussar byggs om för att kunna ta med sig cyklar. I det här fallet ville KD, M, V och SD att frågan om att ta cykel med sig på bussar över Ölandsbron skulle utredas vidare. Den andra motionen föreslog att Region Kalmar län skulle köpa in en särskild buss för att köra skolbarn till länets kulturinstitutioner. I det tredje fallet ville Rydell införa en vårdgaranti på en dag för besök på en hälsocentral, något som inte kan uppfyllas då hälsocentralerna inte har helgöppet. I motionen föreslogs också att det skulle bli lättare att öppna mindre enheter inom primärvården i glesbygd. Det finns dock i dag inga hinder för en huvudenhet att öppna en filialmottagning så länge hälsovalsuppdraget utförs.
  • Ytterligare en motion från Rydell om att det ska införas tågavgångar varje halvtimme från Kalmar till Växjö besvaras med att arbete för tätare tågtrafik pågår samt att frågan om dubbelspår Alvesta-Kalmar är avgörande för en snabbare trafik. Också en annan motion från Miljöpartiet om att införa en barnkulturgaranti besvaras med de kulturmål som satts upp för barn i förskole- och skolålder.
  • En motion från Malin Sjölander (M) om informationsinsatser kring nödnumret 113 13 besvaras bland annat med att peka på att telefonnumret är en informationskälla för allmänheten vid en pågående samhällsstörning. Kommunikationsinsatser bör alltså göras i skarpt läge så att medborgarna kan få upplysningar när de ringer dit.
  • Det pågår ett arbete med bättre resursutnyttjande och att använda kompetensen på rätt sätt inom Region Kalmar län. Det svaret ges på en motion från Carl Dahlin (M) om att minska regelkrånglet och den administrativa bördan för medarbetarna inom länsregionen. SD yrkade bifall till Moderaternas motion.
  • Regionstyrelsen vill inte att det görs tidsstudier över hur mycket tid personalen inom primärvården och Länssjukhuset i Kalmar ägnar åt patienterna, därmed bör ett medborgarförslag avslås. Att isolerat göra en tidsstudie, som exempelvis inte tar med planeringstid infor operation, ger inte rätt bild av hur kompetens bäst nyttjas.
  • Regionstyrelsen vill också att fullmäktige avslår ett medborgarförslag om att erbjuda dem som skjuter på sin semester sex timmars arbetstid med bibehållen lön under sommarperioden.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet