Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Person som tittar genom ett förstoringslas.
Pressmeddelande 2022-06-16

Granskning av arbetsmiljön inom vården

Regionens revisorer har låtit granska hur arbetsmiljöarbetet inom vården och arbetet med att förebygga och hantera hot och våld bedrivs.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen – som är driftansvarig nämnd – delvis säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete som syftar till en tillfredsställande arbetsmiljö. Likaledes bedöms att regionstyrelsen delvis bedriver arbetet med att förebygga och hantera hot och våld på ett ändamålsenligt sätt. 

Det finns styrdokument för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Samtidigt visar granskningen att det inte sker ett tillräckligt tydligt arbete med att säkerställa att åtgärder vidtas och brister som framkommit i kartläggningar kommuniceras. I granskningen konstateras att det finns arbetsplatser med långdragen problematik där medarbetarna inte känner till att det finns en handlingsplan för hur arbetsmiljön ska förbättras. På regionövergripande nivå måste det bli tydligare vilka åtgärder som ska vidtas utifrån kartläggningarna och vem som är ansvarig för att det genomförs.

När det gäller hot och våld svarar en tredjedel av de svarande i den senaste medarbetarenkäten att de inte sökt hjälp efter att de blivit utsatta för hot eller våld. Revisorerna konstaterar att det är viktigt att medarbetarna anmäler sådana situationer. Dels för att få stöd, dels för att identifiera behov i ett förebyggande arbete.

Samtidigt konstaterar revisorerna också att det finns goda exempel inom regionen på hur ett bra arbetsmiljöarbete kan bedrivas.

Revisorerna har fyra rekommendationer till regionstyrelsen:

  • Att säkerställa att skyddsombud företräder samtliga arbetstagare, i enlighet med arbetsmiljölagen.
  • Att säkerställa att åtgärder vidtas vid avvikelser i såväl den fysiska, som organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Att säkerställa att tillbud och händelser med våld eller hot om våld anmäls så att de därmed kan dokumenteras och utredas.
  • Att stärka uppföljningen av att regionens planerade insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet efterlevs fullt ut i verksamheterna.

Revisorerna vill ha svar från regionstyrelsen senast 31 oktober på vilka åtgärder som planeras eller vidtagits till följd av rekommendationerna.

Mer information

Klaus Leidecker, ordförande revisorerna                                                     
070-898 31 00

Joakim Klasa, revisionschef                                                                         
0480-842 18

 

Uppdaterad 16 juni 2022 Lämna synpunkter på innehållet