Pressmeddelande 2021-06-23

Granskning av god ekonomisk hushållning

Regionens revisorer har granskat den ekonomiska hushållningen i Region Kalmar län.

Granskningen handlar om regionstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig ekonomisk styrning för att kunna upprätthålla en ekonomi i balans/uppnå en god ekonomisk hushållning. Det handlar om regionen har mål både på kort och längre sikt för ekonomisk stabilitet.

Den sammanfattande bedömningen är att regionen saknar samlade underlag och analyser för att ta ställning till om regionens mål är tillräckliga både på kort sikt och på längre sikt för ekonomisk stabilitet.

  • Revisorerna bedömer att regionstyrelsen i Kalmar län inte har en helt ändamålsenlig ekonomisk styrning för att kunna upprätthålla en ekonomi i balans/god ekonomisk hushållning.
  • Regionala utvecklingsnämnden bedöms i allt väsentligt ha en ekonomisk styrning i syfte att kunna upprätthålla en god ekonomisk hushållning.
  • Kollektivtrafiknämnden bedöms till viss del ha en ekonomisk styrning i syfte att kunna upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

För att säkerställa att regionen upprätthåller en ekonomisk stabilitet som inte urholkar ekonomin och därmed kan bibehålla en god ekonomisk hushållning krävs beräkningar om exempelvis vilka resultat som på sikt måste nås för att kunna klara av bland annat kommande investeringar och pensionsåtagande.

Granskningen har visat att regionen i huvudsak inte genomfört någon sådan analys som grund för de mål som sätts upp i riktlinjerna och regionplanen. Revisorerna anser att det inte går att bedöma om regionens mål för en hållbar ekonomi på lång sikt är tillräckliga.

Dock pekar granskningen på indikatorer som likviditet och resultatuppfyllelse som skulle kunna vara orosmoln ur ett långsiktigt perspektiv. Om regionen uppvisar mindre goda resultat och en fallande likviditet skulle det kunna finnas en risk för likviditetsbrist, att investeringar kan behöva lånefinansieras samt att regionen inte klarar pensionsåtagandet vare sig likviditetsmässigt eller resultatmässigt.

Befintliga riktlinjer fastslår långsiktiga principer avseende god ekonomisk hushållning, dock framgår av riktlinjerna inte långsiktiga mått för exempelvis resultatnivå, nivå för eget kapital eller soliditet över tid.

Vidare konkretiseras inte i riktlinjen hur god ekonomisk hushållning ska uppnås, vilket förarbetena till kommunallagen stipulerar ska framgå. Av regionplanen, som sträcker sig över tre år, framgår däremot mätbara övergripande finansiella mått på kort sikt. Revisorerna noterar att långsiktiga mått fastställts av fullmäktige, dock inte i riktlinjen vilket kommunallagen och dess förarbeten stipulerar ska göras, utan i regionplanen.

Revisorerna kommer med flera rekommendationer efter granskningen:

  • Att regionstyrelsen säkerställer att underlag och analyser tas fram avseende vilka resultatnivåer som krävs över tid för att säkerställa en långsiktigt god ekonomisk hushållning.
  • Att regionstyrelsen kompletterar riktlinjen för god ekonomisk hushållning med mått med målvärden på lång sikt samt konkretiserar hur god ekonomisk hushållning ska uppnås.
  • Att regionstyrelsen ser till att det finns en rutin om att det, vid negativa resultat och balanskravresultat, tas fram en åtgärdsplan i enlighet med kommunallagen. Åtgärdsplanen bör innehålla en beskrivning hur reglering ska ske, vem som ska göra det och när det ska vara genomfört.
  • Att regionstyrelsen efterfrågar skriftliga beskrivningar av åtgärder och handlingsplaner samt återrapportering vid uppvisade avvikelser mot budget, i syfte att stärka sin uppsikt över nämnderna.
  • Att regionstyrelsen och nämnderna från förvaltningarna efterfrågar skriftliga beskrivningar av åtgärder och handlingsplaner samt återrapportering vid uppvisade negativa avvikelser mot budget eller beslutade mått.

Revisorerna vill under hösten ha svar från regionsty­rel­sen och nämnderna med uppgift om vilka åtgärder som pla­neras respektive vidtagits för att till­varata rekommendationerna i granskningen.

Mer information

Klaus Leidecker, ordförande revisorerna, Region Kalmar län                    
070-898 31 00

Joakim Klasa, revisionschef                                                            
0480-842 18

revisionskontoret@regionkalmar.se

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet