Pressmeddelande 2020-09-15

Granskning av patientsäkerhetsarbetet

Revisorerna i Region Kalmar län har granskat arbetet med att minska de undvikbara vårdskadorna - en del i regionens patientsäkerhetsarbete.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt, aktivt och systematiskt patientsäkerhetsarbete.  

Med den granskning som konsulter från PwC gjort som grund konstaterar regionens revisorer att det finns en ledning, styrning och kontroll av arbetet som är väl förankrad i verksamheten.

Dokumenterade rutiner och inarbetade arbetssätt finns på plats för att säkerställa att händelseanalyser och lex Maria-anmälningar sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det är tydligt vem som är ansvarig och hanterar de olika delarna.

Det konstateras också att det finns system och metoder för att mäta förekomsten av vårdskador.

Revisorerna har tre rekommendationer till regionstyrelsen efter granskningen:

  • att säkerställa att det systematiskt sker en utvärdering av effekterna av de åtgärder som vidtagits för att stärka patientsäkerheten,
  • att det proaktiva arbetet med patientsäkerheten stärks exempelvis med mer enhetligt och systematiskt användande av riskanalyser,
  • att användarvänligheten förbättras i det IT-stöd som är avsett för att rapportera och följa upp avvikelser.

Regionstyrelsen har tid på sig till 18 december för att svara revisorerna hur man tänker ta tillvara rekommendationerna.

Mer information

Klaus Leidecker, ordförande för revisorerna i Region Kalmar län       
070-898 31 00

Joakim Klasa, revisionschef                                                            
0480-842 18

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet