Illustration av en person som tittar genom ett förstoringsglas.
Pressmeddelande 2021-09-13

Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa hos äldre

Samarbetet mellan Region Kalmar län och kommunerna för att främja den psykiska hälsan hos äldre i länet är inte helt ändamålsenligt, bedömer revisorerna.

Revisorerna har låtit granska samverkan mellan Region Kalmar län och sex av länets kommuner kring psykisk ohälsa bland äldre. Den sammanfattade bedömningen är att regionen och kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete i enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa.

Övergripande finns överenskommelse och avtal inom området som klargör huvudmännens ansvar, dock förekommer sådana också på lokal nivå i begränsad utsträckning. Ansvar och aktiviteter för målgruppen äldre med psykisk ohälsa uttrycks inte specifikt utan ingår i de övergripande överenskommelserna. Det finns goda skäl att i pågående och kommande översyner av avtal och överenskommelse med kommunerna fokusera tydligare på målgruppen.

Det finns länsövergripande grupperingar för utveckling och samverkan med särskilt uppdrag avseende psykisk ohälsa, däremot saknas en sådan med särskild fokus på äldre.

Särskilda rutiner eller kompetenser för att möta äldre med psykisk ohälsa från andra kultur saknas.

Revisorerna noterar att det finns insatser för att bedriva en god verksamhet vad gäller äldre med psykisk ohälsa. Region Kalmar län prioriterar målgruppen i upprättad regionplan. Dock har förvaltningarna inte fullföljt regionens prioritering med tydliga planer, aktiviteter och mål för arbetet med psykisk hälsa för äldre.

Revisorerna rekommenderar därför regionstyrelsen att:

  • säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och primärvårdens öppenvårdspsykiatri.
  • se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med psykisk ohälsa.
  • genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre från andra kulturer inkluderas i analysen.
  • utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande insatser. Målsättningar och aktiviteter behövs tas fram för det förebyggande arbetet bland annat i syfte att få genomslag och konkretisera prioriterade områden.
  • utvärdera äldres tillgång inom regionen till såväl specialistpsykiatrin som primärvårdens öppenvårdspsykiatri.
  • utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en förändring behöver samtliga aktörer säkerställa tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.
  • utveckla uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från regionstyrelsen senast den 21 december 2021.

 

Mer information

Klaus Leidecker, ordförande för revisorerna i Region Kalmar län
070-898 31 00

Joakim Klasa, revisionschef
0480-842 18

Uppdaterad 16 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet