Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration av en man med förstoringsglas.
Pressmeddelande 2022-05-16

Granskning av sjukvårdsrådgivningen i Region Kalmar län

Revisorerna har granskat om Region Kalmar län bedriver ett tillfredsställande arbete med en ändamålsenlig verksamhet för sjukvårdsrådgivningen.

Den sammanfattande bedömningen är att det saknas ett helhetsperspektiv och regionövergripande arbete inom områden för sjukvårdsrådgivning. De verksamheter som kan knytas till arbetet med sjukvårdsrådgivning arbetar enskilt utan former för att utveckla det gemensamma arbetet.

Gällande målsättningar som berör tillgänglighet, finns sjunkande och lägre resultat för 1177 på telefon medan det samtidigt finns stabila och högre resultat för hälsocentralerna. Revisorerna konstaterar därmed att det delvis finns en god tillgänglighet till sjukvårdsrådgivningen inom regionen.

För att öka tillgängligheten för 1177 på telefon har regionen ingått i en samverkan med andra regioner. Inom ramen för granskningen har det noterats att det i något fall saknas avtal som reglerar samverkan och ansvarsförhållanden. Revisorerna vill därför understryka vikten av att avtal hanteras korrekt inom organisationen.

Regionstyrelsen har antagit en strategi med tillhörande handlingsplan som konkretiserar arbetet med vision e-hälsa som berör sjukvårdsrådgivningen. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen kan stärka sin uppföljning av både avslutade och pågående projekt.

Utifrån resultatet av granskningen ger revisorerna flera rekommendationer till regionstyrelsen. Sammanfattningsvis handlar det om att man bör tydliggöra uppdraget för sjukvårdsrådgivning inom regionen och skapa förutsättningar samt struktur för att arbetet ska kunna nå gällande målsättningar.

Till det hör bland annat att genomföra en analys på övergripande nivå om hur resurser fördelas, se över samverkansstrukturer, säkra att det finns aktuella avtal för samverkan och stärka uppföljning av strategi och handlingsplan för digitala vårdkontakter.

Svar från regionstyrelsen med uppgift om vilka åtgärder som planeras respektive vidtagits för att tillvarata rekommendationerna i granskningen önskas vara revisorerna tillhanda senast den 15 september 2022.

Mer information

Klaus Leidecker, ordförande revisorerna, Region Kalmar län                    
070-898 31 00

Joakim Klasa, revisionschef                                                                         
0480-842 18

Uppdaterad 12 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet